Sidebar

อาคาร 6

          เป็นอาคารสูง 5 ชั้น เดิมเป็นอาคารชั่วคราวของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นอาคารที่เชื่อมต่อกับสวนน้ำพัฒนธารา ปัจจุบันกำลังปรับปรุงเพื่อเป้นที่ทำการคณะการจัดการการท่องเที่ยว