การประชาสัมพันธ์ภายในสถาบัน 

 1.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร และหน้าอาคาร เป็นต้น

 2.ป้ายไวนิล อนุญาตให้ติดได้ บริเวณด้านหน้าอาคารที่จอดรถ อาคารกิฬาและสโมสรนักศึกษา อาคารมาลัยหุวะนันทน์เท่านั้น

 3.ป้ายบิลบอร์ขนาดใหญ่ บริเวณด้านหลังอาคาร 6 หากต้องการติดตั้ง ให้ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 3449 

 4.ไม่อนุญาตให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณรั้วของสถาบัน และสะพานลอยด้านหน้าสถาบัน หากพบเห็นจะทำการรื้อถอนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบทันที