56-08-16 ลงนาม mou ปปช. กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย