ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน ประจำปี 2554

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือน สิงหาคม 2554

ลำดับ

ชื่อ -สกุล

คณะ

จำนวนเงิน

1

คุณเกศกนก  เตชะไตรภพ

สป.

500.00

2

คุณเชิญชัย  จุลรัตน์

รศ.

1,000.00

3

คุณเนตรนภา  นาคะโฆษิตสกุล

รศ.

3,000.00

4

คุณเสาวนีย์  จึงสุวรรณ

พค.

100.00

5

คุณเสาวลักษณ์  วรรณสถิตย์

รศ.

3,000.00

6

คุณกรภาคย์  บุณยมาลิก

รศ.

1,000.00

7

คุณกฤษณา  สิงทพ

พค.

500.00

8

คุณจิตราพร  กังสวัสดิ์

รศ.

500.00

9

คุณชวณัฐ  กิจประชา

บธ.

100.00

10

คุณชวลิต  กนกศีชริน

รศ.

3,000.00

11

คุณชัยยุทธ  หวงสุรนันท์

รศ.

2,000.00

12

คุณณกมณ  วงศ์ถิรวัฒน์

รศ.

500.00

13

คุณดวงทิพย์  ฤทธิมโนมัย

รศ.

500.00

14

คุณดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์

รศ.

1,000.00

15

คุณทิพยวรรณ   วรพิพัฒน์

รศ.

2,000.00

16

คุณธีรพันธ์  มหัทธนวานิชกุล

รศ.

1,000.00

17

คุณนลินาสน์  เจตนานนท์

รศ.

300.00

18

คุณบำรุง  ศุภศิริสินธุ์

รศ.

1,000.00

19

คุณบุญมาก  ศรีธัญญลักษณา

รศ.

500.00

20

คุณบุญลือ  มิปิกุล

รศ.

1,000.00

21

คุณประวิง  คชาชีวะ

พค.

300.00

22

คุณปราณี  พิมาน

รศ.

2,000.00

23

คุณปฤศนา  จันทรสถาพร

สป.

500.00

24

คุณพรทิพย์  คงสัตย์

รศ.

2,000.00

25

คุณพรพจน์  ชัยวรพร

รศ.

1,000.00

26

คุณพรพิบูลย์  ปรีดา

สป.

500.00

27

คุณพรพิมล  สุวรรณรัตน์

สป.

1,000.00

28

คุณพิเชฐ  เพ็ญตระกูล

รศ.

1,000.00

29

คุณพิศิฏฐ์  สุดลาภา

รศ.

1,000.00

30

คุณพีรเดช  คุ้มวงศ์ไทย

 

100.00

31

คุณมณีรัตน์  ดำรงเกียรติเวช

รศ.

1,500.00

32

คุณมนตรี  ลัคนากุล

รศ.

1,000.00

33

คุณมาลี  ปัญญารักษ์

รศ.

10,000.00

34

คุณยุทธนา  สุระสมบัติพัฒนา

พค.

2,000.00

35

คุณละมัย  ผิวทอง

รศ.

500.00

36

คุณวนิดา  เกียรติขจรพันธุ์

 

1,000.00

37

คุณวรพงษ์  โล่ห์นิมิตร

สป.

500.00

38

คุณวรรณศิริ  มากมิตร

สป.

100.00

39

คุณวาสนา  เข็มทองคำ

รศ.

2,000.00

40

คุณวีรพล  ศรีไพรวัลศุภกิจ

รศ.

500.00

41

คุณศักดา  เจียรนัยรุ่งโรจน์

สป.

500.00

42

คุณศิริลักษณ์  คุณานุคุณ

รศ.

100.00

43

คุณสมเกียรติ  อินทรานุปกรณ์

รศ.

4,000.00

44

คุณสมจิตร  บำเพ็ญวราภรณ์

พค.

500.00

45

คุณสันติชัย  ลี้ยุทธานนท์

พศ.

5,000.00

46

คุณสิทธิไชย  วัฒนศรานนท์

รศ.

5,000.00

47

คุณสิทธิชัย  ออรพินท์

รศ.

2,000.00

48

คุณสุเนียน  วชิรปการ

รศ.

1,000.00

49

คุณสุทธิ  กล่ำรักษ์

พค.

1,000.00

50

คุณสุพจน์  ลีมันตธรรมกุล

รศ.

1,000.00

51

คุณสุพิตร  คำกลัด

สป.

500.00

52

คุณสุมิตร  จงอัจฉริยกุล

รศ.

1,000.00

53

คุณสุรชัย  ศิริศรีตรีรักษ์

รศ.

500.00

54

คุณอัจฉรา  โรจน์ชาญชัยกุล

พค.

1,000.00

55

คุณอาคม  ควรรักษ์เจริญ

บธ.

1,000.00

56

คุณอุษณีย์  เจียรภาคย์

พม.

500.00

57

ว่าที่ร.ท.ริฌาน  รัตนวงษา

รศ.

500.00

58

อาจารย์เฉลิมศรี  ฤทธาภัย

รศ.

500.00

 

 

ยอดบริจาคทั้งสิ้น   95,288.00 บาท        
ธนาคารกรุงเทพ    1,000.00  บาท
ธนาคารกสิกรไทย  40,800.00  บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์  53,488.00 บาท


ยอดบริจาคเดือน ส.ค.54  ทั้งสิ้น   95,288.00  บาท

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกันยายน 2554 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ จำนวนเงิน
1 คุณเลื่อน  จิรวิศิษฐาภรณ์ รศ. 1,000
2 คุณเอนก  สุวรรณภูเต รศ. 1,000
3 คุณไพฑูรย์  สุขต่าย รศ. 1,000
4 คุณไพบูลย์  ณะบุตรจอม รศ. 500
5 คุณกมล  สาระยิ่ง รศ. 1,000
6 คุณจรูญ  ยกถาวร รศ. 1,000
7 คุณจันทร  ตยางคนนท์ รศ. 100
8 คุณชฎาพร  มหาวงศนันท์ รศ. 1,000
9 คุณณรงค์  ประภายนตร์ รศ. 200
10 คุณณัฏฐ์ศรัย  ชัยจินดารัตน์ รศ. 1,000
11 คุณณัฐรุจา  มุมบุญ รศ. 500
12 คุณดุสิต  ทุมมากรณ์ รศ. 2,000
13 คุณทศพล  ยุทธศิลป์กุล รศ. 1,000
14 คุณธีรวุฒิ  สาริกะวณิช รศ. 5,000
15 คุณปริญญะ  บุตรประเสริฐ รศ. 100
16 คุณพเนตร์  บัวแจ่มรัตนวงศ์ รศ. 1,000
17 คุณพจนารถ  วิทยานันท์ รศ. 100
18 คุณพิทยา  สิริรัตนไพฑูรย์ รศ. 1,000
19 คุณพุทธวรรณ  เจริญมายุ รศ. 900
20 คุณมัฒยา  พิมมานนท์ รศ. 500
21 คุณรัชนี  สุวรรณรัฐภูมิ รศ. 1,000
22 คุณวงเดือน  เหล่าอรุณ รศ. 1,000
23 คุณวนิดา  แซ่เซิง รศ. 500
24 คุณวรนุช  วงศ์สุภา รศ. 2,000
25 คุณวรรษมนต์  จิวาคุณากร รศ. 1,000
26 คุณวีณา  เสฎฐรังสี รศ. 1,000
27 คุณศรีสังวาลย์  ศรีทรายคำ รศ. 500
28 คุณศิวพร  วงศ์วิบูลเศรษฐ์ รศ. 200
29 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รศ. 20,000
30 คุณสรชัย  อติกนิษฐ รศ. 1,000
31 คุณสิริลักษณ์  ปึกขาว รศ. 1,000
32 คุณสุนีย์  ครุจิต รศ. 200
33 คุณสุรีกาญจน์  พันธ์เมธากุล รศ. 300
34 คุณสุวรรณ์ดี  อนิวัฒนานนท์ รศ. 500
35 คุณอรมน  ปั้นทอง รศ. 200
36 คุณอุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์ รศ. 1,000
37 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ. 10,000
38 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ. 2,000
39 คุณเกษวดี  พัดชื่น บธ. 500
40 คุณนิธิมา  นำชัยวงศ์ บธ. 300
41 คุณปาริชาติ  ยั่งยืน บธ. 100
42 คุณวรรณพร  เจริญวนิชชากร บธ. 100
43 คุณวิชัย  จินดากิจสกุลชัย บธ. 2,000
44 คุณศรากร  แก้วมีชัย บธ. 1,000
45 คุณกนกวลี  วัตราเศรษฐ์ พศ. 300
46 คุณจารุวลี  บัวอ่อน พศ. 300
47 คุณชนิดาภา  อัจฉริยจิต พศ. 100
48 คุณชลธี  พลังคะพันธ์พงศ์ พศ. 200
49 คุณฐิตินันท์  แพทย์จะเกร็ง พศ. 100
50 คุณพีรวัฒน์  สุรเศรษฐ พศ. 200
51 คุณวิภาวดี  จรัสชวนะ พศ. 2,000
52 คุณวิรุจน์  อินทร์สาย พศ. 500
53 คุณอดุลวิทย์  ประสพสุขโชคมณี พศ. 500
54 คุณนฤดี  ส่งศรีสำราญ สป. 2,000
55 คุณวัลวิภา  จุลวงศ์ สป. 1,000
56 คุณสุวิทย์  แซ่โค้ว สป. 500
57 คุณบุญเรือน  นามตาปี พค. 300
58 คุณพิชัย  โสภณประไพวงษ์ พค. 300
59 คุณรุ่งทิวา  อินต๊ะใจ พค. 100
60 คุณลออมธนา  ธารา พค. 1,000
61 คุณอนุสรณ์  ทองสำราญ พค. 1,000
62 คุณอรุณี  บุญเกิด พค. 1,000
63 คุณวัลฎา  อิ่มอมรพงศ์ ภส. 500
64 คุณศิรสา  ชลายนานนท์ ภส. 100
65 คุณผกานันท์  วงศ์สุรกิจ พม. 500
66 คุณมณเฑียร  จงจินากูล สำนักพัฒนา บัณฑิตศึกษา 500

 

ยอดบัญชีธนาคาร

 

 

ธนาคารกรุงเทพ

33,800

 บาท

ธนาคากสิกรไทย

30,470

 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์

47,437

 บาท

รวมบริจาคทั้งสิ้น

111,707

 บาท

 

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนตุลาคม 2554

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ จำนวนเงิน
1 คุณเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์ รศ. 1,000
2 คุณเทวพร  เจริญกิจ รศ. 500
3 คุณเทิดศักดิ์  ศักดิ์วรรณกานต์ รศ. 500
4 คุณเสกสรร  รัตนาบดี รศ. 5,000
5 คุณแสงระวี  มณีเนตร รศ. 1,000
6 คุณจิรัฏฐ์  วรรธนะพงษ์ รศ. 500
7 คุณชลรดา  แขอุดม รศ. 500
8 คุณชัยวัฒน์  เด่นประภัสร์ รศ. 500
9 คุณดรุณี  รื่นพิทักษ์ รศ. 300
10 คุณธัญชนก  รัตนพันธ์ รศ. 2,000
11 คุณนฤมล  กิติรัตน์ตระการ รศ. 1,000
12 คุณบุญประเสริฐ  พรมนารี รศ. 1,000
13 คุณพิณภัคธิมา  ใจเงิน รศ. 200
14 คุณวลีรัตน์  กุลวัฒกี รศ. 1,000
15 คุณวัชรินทร์  ประดิษฐ์วัฒนกิจ รศ. 1,000
16 คุณวิรัช  สุปรียาพร รศ. 1000
17 คุณวิลาศ  ผิวเหมาะ รศ. 500
18 คุณวิษณุ  เทียนสว่าง รศ. 300
19 คุณสถาพร  ขันธรักษวงศ์ รศ. 1,000
20 คุณสุพัฒน์กิจ  ชูศิลปชัย รศ. 2,000
21 คุณอมรา  อินทวงศ์ รศ. 500
22 คุณอารีพรรณ  ลิ้มสุขศรีกุล รศ. 1,000
23 พ.ต.อ.ทรงยศ  เดชจบ รศ. 500
24 พันเอกชุมพล  แก้วล้วน รศ. 1,000
25 พลเอก ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ. 10,000
26 คุณเกรียงไกร  วังวิจิตร บธ. 1,000
27 คุณเกื้อการุญ  จัยวัฒน์ บธ. 100
28 คุณปณต  กาญจนศูนย์ บธ. 1,000
29 คุณเมธาวี  สัจจปิยะนิจกุล พศ. 100
30 คุณภัทรา  อัครศรีสวัสดิ์ พศ. 400
31 คุณศุภราศรี  เพิ่มเจริญ พศ. 1,000
32 คุณพัชรา  เพชรวิโรจน์ชัย สป. 500
33 คุณสมพร  มานะอุดมการ พค. 2,000
34 คุณสุพร  อยู่สถิตย์ พค. 1,000
35 คุณโชติกนิษฐ์  พันธุ์โภคา ภส. 1,000
36 คุณอรุณี  สุทธิมาศกุล ภส. 1,000
37 คุณนิรบุตร  อุไรเริง พม. 1,000
38 บริษัท เอส.ซี.พี.ซินดิเคท จำกัด   3,000

 

ยอดบัญชีธนาคาร

 

 

ธนาคารกรุงเทพ

7,000

บาท

ธนาคากสิกรไทย

27,100

บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์

19,970

บาท

รวมบริจาคทั้งสิ้น

54,170

บาท

 

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤศจิกายน 2554 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

คณะ

จำนวนเงิน

1

คุณสุพัตรา  ไตรปิ่นเพ็ชร

พม.

200

2

คุณณัฐกร  จิรตระกูล

พศ.

500

3

คุณเย็นตา  กรวิจิตรกุล

พค.

500

4

คุณสินทร  ประดับ

พค.และจส.

3,000

5

คุณพีรยุทธ์  ทุมเสถสาร

รศ.

2,000

6

คุณมนต์สมร  ประทุมทาน

บธ

700

7

คุณวิไล  แซ่เจียม

พศ

1000

8

คุณนคร  อัศวสุรนาท

พศ

300

9

คุณมาลา  บุณยเกียรติ

รศ

1,000

10

คุณศิธาพร  ภัทรปรีชาการ

สป.

100

11

คุณสมเกียรติ  ปัญหา

รศ

1,000

12

คุณจารุนีล์  จาริตรบุตร

รศ.

1,000

13

คุณวิเชียร  ธรรมสอน

รศ

1,000

14

คุณสมศักดิ์  แสงนิภา

รศ

20,000

15

พลเอก ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์

รศ

10,000

16

ร้านNida Shop

 

100,000

 

 

ยอดบัญชีธนาคาร

 

 

ธนาคารกรุงเทพ

139,000

 บาท

ธนาคากสิกรไทย

9,900

 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์

9,400

 บาท

รวมบริจาคทั้งสิ้น

158,000

 บาท

 

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนธันวาคม 2554 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณเสริมศักดิ์  ตียพันธ์ รศ 1,200
2 คุณไพศาล  ทายะมหา รศ 2,000
3 คุณจิรนันทน์   ประกอบไวทยกิจ รศ 1,000
4 คุณจิราวรรณ  กันเกตุ รศ 1,000
5 คุณจีรนุช   วัชราวนิช รศ 2,000
6 คุณชญาดา  พงษ์ศรัทธาสิน รศ 2,000
7 คุณดวงรัตน์   แย้มอาษา รศ 2,000
8 คุณธนศิษฐ์  พณิชย์กุลศิริ รศ 1,000
9 คุณธรรมนูญ   อัครพินท์ รศ 1,000
10 คุณนราวัลย์   แซ่ย่าง รศ 500
11 คุณพิษณุวัฒก์  อ้วนสะอาด รศ 20,000
12 คุณพิษณุวัฒก์  อ้วนสะอาด รศ 20,000
13 คุณรวิพล   ประกายจันทรา รศ 1,000
14 คุณศิริวรรณ  กิจรุ่งเรืองกูล รศ 2,000
15 คุณศุภลักษณ์   ไชยเพิ่ม รศ 1,000
16 คุณสมศรี   ลิ่มศรีวิไล รศ 2,000
17 คุณสมานมิตร   แยงไธสง รศ 1,000
18 คุณสัมฤทธิ์  มีถนน รศ 500
19 คุณสุดาพิชญ์   เปลื้องกระโทก รศ 2,299
20 คุณสุนันท์   สิงห์สมบุญ รศ 5,000
21 คุณสุพงษ์  จิตติอรุณชัย รศ 1,500
22 คุณสุพจน์  บุญยง รศ 1,000
23 คุณสุภาณี   วรจินต์ รศ 500
24 คุณสุรินทร์  สว่างอารมณ์ รศ 1,000
25 คุณสุวิชัย  ชุณหปัญญาเวช รศ 500
26 คุณอภิสิทธิ์   ว่องไว รศ 1,000
27 พล.ต.ท.สุรเทพ   ช่วงงาม รศ 2,000
28 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ 10,000
29

คุณเกียรติ   วิทวัสสำราญกุล

(บริษัท อวนพัฒนา เพชรบุรี จำกัด)

บธ 10,000
30 คุณเจริญศรี   ชัยเชิดชูกิจ บธ 100
31 คุณเอกพงศ์  จริเกษม บธ 1,000
32 คุณกุหลาบ   สุขพรรณ์ บธ 500
33 คุณคมศักดิ์  วิมุติพุทธเวช บธ 5000
34 คุณณัฐนันท์วดี  ปุญญวานนท์ บธ 500
35 คุณดุษฎี   ภู่พัฒน์ บธ 2,000
36 คุณปรีชา   นาคะโฆษิตสกุล บธ 3,000
37 คุณยศทวี   หวังธนาลาภ บธ 1,000
38 คุณสิริรัตน์   จันทนิสร์ บธ 1,000
39 คุณพรชัย   พัฒนเศรษฐ์ศิริ พศ 500
40 คุณภัทรินทร์   ธรรมรัตนางกูร พศ 300
41 คุณอภิชาติ   ผู้บรรเจิดกุล พศ 5,000
42 คุณวิกรานต์  คมกมล สป 1,000
43 คุณศรีสุรังค์  จิระชัยอารีย์ สป 500
44 คุณสุดา   ชาลี สป 200
45 คุณสุนาถชีว์  พูนวุฒิกุล สป 200
46 คุณสุพรัตรา  แดงเจริญ สป 500
47 คุณอภิสิทธิ์  ตั้งเกียรติศิลป์ สป 100
48 คุณจีระพันธ์   นุดสมบัติ พค 1,000
49 คุณฐิติมา  ฐิติธรรมเสถียร พค 100
50 คุณณฐภัทร  ลีรัตนขจร พค 100
51 คุณสุรีย์   ยูนุช พค 500
52 คุณประเสริฐ   สุศีลสัมพันธ์ พค.และจส 1,000
53 คุณอัญมณี  ภิรมย์รัตน์ พค.และจส 2,000
54 คุณกองกาญจน์   มานะวัฒนา ภส 100
55 คุณจุฑามาศ  มหาคุณ ภส 200
56 คุณนพรัตน์  เลิศศิริมิตร ภส 1,000
57 คุณรมิดา   เพ็ชร์แก้วนา ภส 500
58 คุณสุภัทรา  วรรณบุตร ภส 300
59 คุณสุเทพ   กันทับทิม พม 500
60 คุณอนงค์   ทรัพยรังสี พม 500
61 คุณคณิศร  อัครจิรากุล   2,000

 

ยอดบัญชีธนาคาร

 

 

ธนาคารกรุงเทพ

96,400

 บาท

ธนาคากสิกรไทย

31,099

 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์

88,000

 บาท

รวมบริจาคทั้งสิ้น

215,499

 บาท