ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน ประจำปี 2555

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมกราคม 2555

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณเทียนชัย  ศรีกาญจนา รศ 2,000
2 คุณเพชร   ศรีหล่มสัก รศ 2,000
3 คุณเพียงพร   วิเศษสินธุ์ รศ 500
4 คุณชูศักดิ์  หุ่นวิจิตร รศ 2,000
5 คุณณัฐธิกานต์  เดชอุปการ รศ 300
6 คุณบุญส่ง   แป้นหาญ รศ 300
7 คุณมณฑา  อุนยะพันธุ์ รศ 1,000
8 คุณลีนา  คณาธนะทรัพย์ รศ 2,000
9 คุณวิมล  คชินทักษ รศ 2,000
10 คุณวีระพงษ์  สิรินิลกุล รศ 3,000
11 คุณศักดา   ศรีสุบรรณ์ รศ 200
12 คุณศุภชัย  ศักดิ์ตระกูล รศ 2,000
13 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รศ 20,000
14 คุณสุรภี   ศักดิ์ไพบูลย์ รศ 1,000
15 คุณไกรสร  สุจิตตานนท์รัตน์ บธ 100
16 คุณธันยธร  บุตรประเสริฐ บธ 200
17 คุณลือชัย  บุญคุณศักดิ์ บธ 1,000
18 คุณศันสนีย์  ผิวตาลดี บธ 300
19 คุณสัญตนันท์   สมภพรุ่งโรจน์ บธ 1,000
20 คุณจอมเจตน์  ด้วงสุข พศ 100
21 คุณตองทิพย์  ปิณจีเสคิกุล พศ 500
22 คุณทรรศนันทน์  พชรกนก พศ 100
23 คุณนันทพร  มากทอง พศ 1,000
24 คุณพัชรี  กิตตินาคบัญชา พศ 2,000
25 คุณนิธิภัทร   ว่องชิงชัย สป 500
26 คุณโอม  ทองอุทิศ พค.และจส. 500
27 คุณนคร  สะสม พค.และจส. 500
28 คุณปรานี  โภชน์เจริญ พค.และจส. 500
29 คุณสินีนาฏ  รื่นเจริญ พค.และจส. 3,000
30 คุณธนัชศวรรธ์น  วรรณวิจิตร พค. 1,000
31 คุณภูเบศ  เอกมนสิการ พค 500
32 คุณกิ่งแก้ว  สุนทรปิติภัทร ทม 1,000
33 คุณนันทวรรณ  เสือธนู ทม 1,000
34 คุณวิชัย  เจษฎาอภิชน ทม 1,000
35 คุณศุภโชค  อรุณไวกิจ ฝอ 1,500

  

ยอดบัญชีธนาคาร

 

 

ธนาคารกรุงเทพ

20,900

 บาท

ธนาคากสิกรไทย

21,900

 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์

25,000

 บาท

รวมบริจาคทั้งสิ้น

67,800

 บาท

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณเพ็ญนภา  ทองคณารักษ์ รศ 1,000
2 คุณเรณุกา  วิจิตร์แสงศรี รศ 2,000
3 คุณจงกณ  พงศ์พัฒนจิต รศ 500
4 คุณจรัญญา  สาแช รศ 500
5 คุณจาตุรงค์  ดารา รศ 500
6 คุณชัยณรงค์  ค้ำคูณ รศ 1,000
7 คุณทิวา  เรืองขำ รศ 1,000
8 คุณธีระเดช   ศรีแพรศรี รศ 2,000
9 คุณนงนุช  ศุขะพันธุ์ รศ 1,000
10 คุณนิพนธ์  ขำวงฆ้อง รศ 200
11 คุณปาณรดา  อัตโตหิ รศ 1,000
12 คุณพรรณฤพร  จันทร์เพ็ญ รศ 1,000
13 คุณพรศิริ  ทองหงษ์ รศ 300
14 คุณพิสุทธิ์  มงคลขจิต รศ 1,000
15 คุณมณี  เจียมจรรยา รศ 1,000
16 คุณมาลิวัลย์   อินตะเทพ รศ 1,000
17 คุณลัดดาวรรณ  เลาลิขิตนันท์ รศ 500
18 คุณศรีประดับ  จินาผล รศ 1,000
19 คุณสารี  ฤกษ์ใหญ่ รศ 1,000
20 คุณสุธรรม  มีล่อง รศ 200
21 คุณอาคม  ยุทธนา รศ 5,000
22 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ 10,000
23 คุณโสภณ  ตั้งเสรีสุข บธ 1,000
24 คุณนราภรณ์  หวังไพโรจน์ บธ 1,000
25 คุณนิภาภัทร  พิเศษสิทธิ์ บธ 200
26 คุณบุษบา  พิบูลชล บธ 1,000
27 คุณสัญตนันท์   สมภพรุ่งโรจน์ บธ 1,000
28 คุณจารุวลี  บัวอ่อน พศ 500
29 คุณทรงพล  เนื่องขจร พศ 1,000
30 คุณวรางคณางค์  จันทร์เพ็ง พศ 200
31 คุณวิชุดา  แสงปรีชาสกุล พศ 1,000
32 คุณเทพวรรณ  ปรีดาเกษมสิน สป 500
33 คุณภัทรี  สิทธิกร สป 1,000
34 คุณรุจิกาญจน์  จันทรโรจน์ สป 500
35 คุณวัชระ  โพธิสรณ์ สป 1,000
36 คุณวิบูลย์  ไกรคงจิต์ สป 500
37 คุณธนู  ฮ่วนสกุล พค 1,000
38 คุณปรานี  โภชน์เจริญ พค.และจส. 500
39 คุณสุชาดา  วรินทร์เวช พค.และจส. 500
40 คุณสุนทร  อ่อนเกตุพล พค.และจส. 300
39 คุณมนตรี  ธนสุคนธ์ พค 1,000
40 คุณสณฑ์ธง  แข่งขันดี พค 500
43 คุณคณิต  จันทวานิช ภส 500
44 คุณพรรณออ  ปานะ พม 1,000
45 คุณชิตวันพัทณ์  วีระสัย พม 100
46 คุณจารวี  เบญจพิพัฒน์กุล   100

  

ยอดบัญชีธนาคาร

 

 

ธนาคารกรุงเทพ

11,000

 บาท

ธนาคากสิกรไทย

27,899.99

 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์

23,300

 บาท

รวมบริจาคทั้งสิ้น

62,199.99

 บาท

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมีนาคม 2555

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 เรืออากาศเอกหญิง อุไรวรรณ  นิธากรณ์ รศ. 1,000
2 คุณเฉลิมศักดิ์  วงศ์ศิริวัฒน์ รศ 1,000
3 คุณเดือนสุดา  พรหมมินต๊ะ รศ 500
4 คุณโกสิต  ศรแก้ว รศ 500
5 คุณกนก  แสนประเสริฐ รศ 500
6 คุณจงจิตต์  ใจบุญ รศ 1,000
7 คุณชนานันต์  วันแอเลาะ รศ 500
8 คุณชนิษกานต์  เลิศเกียรติกุล รศ 1,000
9 คุณชัชดา  ศศิบุตร รศ 1,000
10 คุณตนุภัทร  รัตนพูลชัย รศ 5,000
11 คุณทรงพล  อาทรธุระสุข รศ 200
12 คุณบวรเวท  รุ่งรุจี รศ 1,000
13 คุณปาริฉัตร  เชียงกวย รศ 1,000
14 คุณผุสดี  อารยศิริกุล รศ 5,000
15 คุณพีรวัตร  พีรภัทร์จิตกุล รศ 500
16 คุณภัทราภรณ์  ทรัพย์อิ่มเอิบ รศ 200
17 คุณรังษี  ประทุมมาลย์ รศ 500
18 คุณรัชฎาพร  สุชาติ รศ 1,000
19 คุณรัฐประทีป  กีรติอุไร รศ 1,000
20 คุณวรวิทย์  สัจจาลักษณ์ รศ 1,000
21 คุณศราวุฒิ  แก้วเจือ รศ 2,000
22 คุณสมใจ  นิติสกุลชัย รศ 1,000
23 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รศ 5,000
24 คุณสุนิษา  คนคล่อง รศ 500
25 คุณอารียา  พรหมแสง รศ 500
26 คุณอุทัย  กิ่งโพธิ์ รศ 2,000
27 ดร.ดวงมน  จึงเสถียรทรัพย์ รศ 30,000
28 บริษัท พัฒน์กล จำกัด  รศ 100,000
29 พระทวี  แก้ววันดี รศ 5,000
30 พลตำรวจเอกวิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี รศ 10,000
31 พันตำรวจโทชาญกิจ  สำราญวงศ์ รศ 4,000
32 คุณคชินชัย  ศรีคิรินทร์ บธ 1,000
33 คุณจันทนา  เหล่าประภากร บธ 1,000
34 คุณบัณฑิต  เหลืองรุจินันท์ บธ 1,000
35 คุณภานุพันธ์  ญาณเวทย์สกุล บธ 1,000
36 คุณสัญตนันท์  สมภพรุ่งโรจน์ บธ 1,000
37 คุณสุวพร  ศรีสุระ บธ 2,000
38 คุณธีรนุช  สินสิริถาวร พศ 500
39 คุณสาวดี  ลายทิพย์ พศ 500
40 คุณสุภาภรณ์  ชัยสัมฤทธิ์ผล พศ 500
41 คุณนวลจันทร์  ปุยะกุล สป. 500
42 คุณประภาพรรณ  หวังชนะ สป. 1,000
43 คุณวริดา  ชุติกานนท์ สป. 1,000
44 คุณสุนิสา  ชูสกุล สป. 100
45 คุณกิตติภัทร์  เพ็งดิษฐ์ พค.และจส. 100
46 คุณศิริวรรณ  วุ่นจินา พค.และจส. 200
47 คุณอัยยรัช  ครุอำโพธิ์ พค.และจส. 500
48 คุณนพรัตน์  สิงห์เรือง พค 500
49 คุณประพัฒน์  ตันสุวรรณนนท์ พค 1,000
50 คุณภคมน  ศิลานุภาพ พค 500
51 คุณสนอง  ดลประสิทธิ์ พค 1,000
52 คุณหัสชัย  พงษ์ธนเลิศ พค 500
53 คุณอาภาศรี  จุฑาเทพ พค 1,000
54 คุณกัญญารัตน์  กลางบุรัมย์ จส 1,000
55 คุณวรุณี  ศุจิเสริมกุล ภส 1,000
56 คุณสรวงฤทัย  ล้อประดิษฐ์พงษ์ ภส 500
57 คุณธิดารัตน์  รุจิรวณิช ฝอ 500
58 คุณวณารัตน์  โตวิรัตน์ ฝอ 1,000
59 คุณเสาวลักษณ์  เจริญพจน์   2,000
60 บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด   1,000

  

ยอดบัญชีธนาคาร

 

 

ธนาคารกรุงเทพ

22,690

 บาท

ธนาคากสิกรไทย

76,000

 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์

137,055

 บาท

รวมบริจาคทั้งสิ้น

235,745

 บาท

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนเมษายน 2555

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

คณะ

จำนวนเงิน

1

คุณเกรียงศักดิ์  ว่องกลกิจศิลป์

รศ

2,000

2

คุณเสน่ห์  มะอยู่เที่ยง

รศ

1,000

3

คุณโกมุท  โกมุทพงศ์

รศ

100

4

คุณไพโรจน์  พันธุ์ภักดี

รศ

500

5

คุณไพบูลย์  ทั่วรอบ

รศ

1,000

6

คุณกมล  ภาคครู

รศ

1,000

7

คุณกนกพร  กิตติบำรุงสุข

รศ

1,000

8

คุณฉันทลักษณ์  ณ บางช้าง

รศ

10,000

9

คุณชูชาติ  สีลพัทธ์กุล

รศ

2,000

10

คุณณิทธกานต์  ชอบทำดี

รศ

1,000

11

คุณนันทกา  ผดุงสันต์

รศ

500

12

คุณนิภาพรรณ  ศรีพงษ์

รศ

300

13

คุณรุ่งทิวา  เกตุสุวรรณ์

รศ

100

14

คุณวงศกร  นุ่นชูคันธ์

รศ

1,000

15

คุณวิชาญ  สมัครธรรม

รศ

5,000

16

คุณสมพร  พยุงศักดิ์สถาพร

รศ

200

17

คุณสมศักดิ์  เชื้อทหาร

รศ

500

18

คุณสมศักดิ์  แสงนิภา

รศ

30,000

19

คุณสมหมาย  โต๊ะชื่นดี

รศ

1,000

20

คุณสมหวัง  น้อยนงเยาว์

รศ

1,000

21

คุณสุพาณี  ภูติพันธุ์

รศ

2,000

22

คุณศิริพร  ฉัตรสุวรรณ์

รศ

2,555

23

คุณอานนท์  งานชูกิจ

รศ

1,000

24

คุณอำนวยพร  ศรีเมฆารัตน์

รศ

1,000

25

คุณกิตติยา  สาลี่

บธ

300

26

คุณปัญญา  ธีรสวัสดิ์

บธ

2,000

27

คุณสุธาทิพย์  เอนกจำนงค์พร

บธ

2,000

28

คุณกฤษเดช  อติเมธิน

พศ

500

29

ว่าที่ร.ท.อภิชัย  รัชตรุ่งโรจน์กุล

พศ

250

30

คุณเฟื่องฟ้า  เป็นศิริ

สป.

1,000

31

คุณกรกช  วิจิตรสงวน

สป

500

32

คุณมูรตี  สมบูรณ์

สป

300

33

คุณหทัยชนก  วงษ์เชื่อม

สป.

500

34

คุณดวงใจ  วงศ์วิชิต

พค

400

35

คุณนราสิฐ  สันสมภาค

พค.และจส.

1,000

36

คุณสมจิตต์  ฉายทองคำ

พค

1,000

37

คุณเปรมจิตร  เชื้อมงคล

พม.

200

38

คุณเปรมจิตร  เชื้อมงคล

พม.

200

39

คุณฉันท์ธิดา  จีรชัยมงคล

พม.

500

40

คุณวรินทร  หาดนันต๊ะ

 

1,000

41

คุณอรวรรณ  ภูวธราดล

 

100

  

ยอดบัญชีธนาคาร

 

 

ธนาคารกรุงเทพ

44,110

 บาท

ธนาคากสิกรไทย

22,320

 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์

37,450

 บาท

รวมบริจาคทั้งสิ้น

103,880

 บาท

 

 

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤษภาคม 2555

   ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 คุณแววดาว   เสือโต รศ 1,000.00
2 คุณไพโรจน์   เอื้องพูลสวัสดิ์ รศ 2,000.00
3 คุณกนิษฐา  ตันตมณีรัตน์ รศ 1,000.00
4 คุณกฤชวรรณ  อรุณสุริยศักดิ์ รศ 100.00
5 คุณกฤตบพิธ   ธนบดีภัทร รศ 1,000.00
6 คุณกัญจน์กมล   บุญเพชร รศ 200.00
7 คุณกิตติ   สุรารักษ์ รศ 1,000.00
8 คุณจอมพร   เจริญวัฒน์ รศ 2,000.00
9 คุณจารุพรรณ  สีรยาภรณ์ รศ 500.00
10 คุณจำนงค์  ประยงค์รัตน์ รศ 1,000.00
11 คุณจำนงค์  ศิริยศ รศ 200.00
12 คุณชัยวุฒิ  บุญวิวัฒนาการ รศ 1,000.00
13 คุณดวงพร  ไกรสุทธิ์ รศ 500.00
14 คุณถนอมสิน  ชาครีย์เวส รศ 500.00
15 คุณธนาภรณ์   บุษสาย รศ 1,000.00
16 คุณนภาภรณ์  รักสกุลกานต์ รศ 500.00
17 คุณนริศ   อ้วนเจริญกุล รศ 2,200.00
18 คุณนีรนุช  ม้าทอง รศ 1,000.00
19 คุณบรรหาร   ชมชื่น รศ 2,400.00
20 คุณประภาพรรณ   ภูจิญญาณ์ รศ 1,000.00
21 คุณปริญญา   เปี่ยมประถม รศ 1,000.00
22 คุณปารดิฐ  โพธิสุนทร รศ 1,000.00
23 คุณพรนิภา   จิรอาภากุล รศ 1,000.00
24 คุณพรนุช  เด็ดแก้ว รศ 1,000.00
25 คุณพิริยพัทธ์   พงศ์พัชราพันธุ์ รศ 10,000.00
26 คุณพิลาศลักษณ์  เปรมสมิทธ์ รศ 500.00
27 คุณพีรวัจน์   หอมวิเชียร รศ 1,000.00
28 คุณมบุญญาภา   บุณยขจร รศ 100.00
29 คุณมารศรี   ภูมิระวิ รศ 1,000.00
30 คุณสงกรานต์  ไมยวงษ์ รศ 500.00
31 คุณสิริพร   จำเนียร รศ 2,000.00
32 คุณสุภาวดี   ศรีเปารยะ รศ 200.00
33 คุณสุวัฒน์   เด่นดำรงกุล รศ 1,000.00
34 คุณอรุณศรี   สรรพเพทย์พิศาล รศ 10,000.00
35 คุณอวรณี   โพธิ์พันธุ์ รศ 1,000.00
36 คุณอุดม  วงศ์ทองคำ รศ 1,000.00
37 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ 10,000.00
38 พลตรีพีรพล  วิริยากุล รศ 2,000.00
39 ว่าที่ร.ต. สุนทร   ยืนยง รศ 1,000.00
40 คุณPairoj   Kositphantavong บธ 4,000.00
41 คุณเพ็ญพิชญา   พิทยากูล บธ 1,000.00
42 คุณจณัญญา   ศิริวัฒนโชค บธ 1,000.00
43 คุณจักรพันธ์   สังข์ศิละ บธ 500.00
44 คุณชาญชัย   ธีระศรีปรีชา บธ 1,000.00
45 คุณนลัทพร   นรางค์เพชร์ บธ 500.00
46 คุณนิวาริน   ใจภักดี บธ 2,000.00
47 คุณพัฒนศักดิ์  แก่นจันดา บธ 1,000.00
48 คุณรุ่งนภา   เสถียรนุกูล บธ 500.00
49 ดร.นริศรา  ภาควิธี บธ 999.00
50 คุณจรรยา   จรรยาสุทธิวงศ์ พศ 100.00
51 คุณธัญลักษณ์  อินริราย พศ 200.00
52 คุณพัฒน์  พัฒนรังสรรค์ พศ 500.00
53 คุณวงศกร    จ้อยศรี พศ 500.00
54 คุณวันชัย   พรรณพูนศักดิ์ พศ 1,000.00
55 คุณวิวัฒน์  ตันติขจรโกศล พศ 200.00
56 คุณจักริน   เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา สป. 500.00
57 คุณชัยเจตน์  ชูกิตติกุล สป 300.00
58 คุณปฏิพัทธ์   อนันตวุฒิกุล สป. 500.00
59 คุณปานจิต   อภิบุญสุวรรณ์ สป. 500.00
60 คุณปิยนุช   สีรยาภรณ์ สป. 500.00
61 คุณพีรธัช  หาญธีราศักดิ์ สป. 1,000.00
62 คุณมนัสวีร์  พันธุเวทย์ สป. 2,000.00
63 คุณมาริสา  สวนเศรษฐ สป. 1,000.00
64 ดร. ประสงค์   กิติดำรงสุข สป. 1,000.00
65 ว่าที่ร้อยตรี เอก  ขุทรานนท์ สป. 3,000.00
66 คุณชวนพิศ   บุญจำรัส พค 2,000.00
67 คุณบพิธ   รัตนบุรี พค.และจส. 500.00
68 คุณประจักษ์   หินทอง พค 5,000.00
69 คุณวาสินี   พงศ์ชินฤทธิ์ พค 1,000.00
70 คุณสนาน  ธรรมรส พค 1,000.00
71 คุณสุมิตร  สกุลเวช พค 100.00
72 ดร.ขจรศักดิ์   วงษ์ขันธ์ พค 1,000.00
73 คุณNatenapa  Natesenee ภส 1,000.00
74 คุณอภิชยา  อมาตยกุล ภส 1,000.00
75 คุณรมิตา   ประทีปกาญจนา พม. 1,000.00
76 คุณสุจินตรัตน์   ธนะสิริ พม. 1,800.00
77 คุณศุภรัศมิ์  โรจนัดพงษ์   1,000.00

 

            ยอดบริจาค เดือนพฤษภาคม 2555  
ธนาคารไทยพาณิชย์ 42,300.00 บาท
ธนาคากสิกรไทย 64,714.00 บาท
ธนาคารกรุงเทพ  14,900.00 บาท
รวมบริจาคทั้งสิ้น 121,914.00 บาท

 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมิถุนายน 2555

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 คุณเกษม   โพธิกุลชนันท์ รศ 1,000.00
2 คุณเบญจมาศ   ไลยโฆษิต รศ 3,000.00
3 คุณเอื้อมพร   แววสง่า รศ 500.00
4 คุณโศภิษฐ์   ปุณยภัทร รศ 500.00
5 คุณจุฬาลักษณ์   กลับเกตุ รศ 500.00
6 คุณชนิดา   วัยวุฒิเกียรติ รศ 500.00
7 คุณชาญกิจ   เจียรพันธุ์ รศ 500.00
8 คุณนรินทร์  หรรษ์หิรัญ รศ 500.00
9 คุณนิมล   จันทรปรรณิก รศ 1,000.00
10 คุณประวิชญา   บุญรัตน์ รศ 500.00
11 คุณปิยนันท์   อินทุภูติ รศ 200.00
12 คุณพลภัทร   เตชะคุณกิตติ รศ 2,500.00
13 คุณพิชัย   คนึงเหตุ รศ 500.00
14 คุณพูนศักดิ์   ลาภจิตรกุศล รศ 1,000.00
15 คุณมาโนช   โภชนสมบูรณ์ รศ 1,000.00
16 คุณมารยาท   อุ่นพันธุ์ รศ 1,000.00
17 คุณมิ่ง   ประมวลศักดา รศ 1,000.00
18 คุณมุกดา   สวนสุวรรณ รศ 5,000.00
19 คุณรณภูมิ   มีโพธิ์สม รศ 5,000.00
20 คุณราเชนทร์   ยวงทอง รศ 1,000.00
21 คุณวารี   นฤนาทวงศ์ รศ 10,000.00
22 คุณวิเชียร   กาสา รศ 500.00
23 คุณวิยะดา   นรินทร์สุขสันติ รศ 500.00
24 คุณวิลาพ   อุทัยรัตน์ รศ 3,000.00
25 คุณวุฒิชัย    วัยวุฒิเกียรติ รศ 500.00
26 คุณวุฒิพงษ์   นาถประชา รศ 5,000.00
27 คุณศักริณย์   พงศธรบริรักษ์ รศ 1,000.00
28 คุณศุขพนธ์   รัศมี รศ 1,000.00
29 คุณศุภชัย   โชติพันธุ์วิทยากุล รศ 3,000.00
30 คุณสมคิด   ชื่นภากรณ์ รศ 1,000.00
31 คุณสมชาติ   ตันเสถียร รศ 2,000.00
32 คุณสมบัติ   จิ๋วแย้ม รศ 1,000.00
33 คุณสิทธิศักดิ์   เพิ่มอัจฉริยะวงศ์ รศ 1,000.00
34 คุณสุตรี   เจียรพันธุ์ รศ 500.00
35 คุณสุภาสรณ์   แต้รัตนชัย รศ 1,000.00
36 คุณสุรศักดิ์   เอมจันทรา รศ 5,000.00
37 คุณอดุลย์   ศุภพิพัฒนาทร รศ 1,000.00
38 คุณอมรรัตน์   ฉวีภักดิ์ รศ 1,000.00
39 คุณอารีย์  ลิ้มเจริญ รศ. 1,000.00
40 คุณอุษา   ชุมถาวร รศ 1,000.00
41 นายแพทย์วีระศักดิ์   พงษ์พัฒนพันธุ์ รศ 2,000.00
42 พ.ต.ท. จักรินทร์   ถ้ำแก้ว รศ 1,000.00
43 พ.ต.อ. วรพงษ์  สิงคนิภา รศ 1,000.00
44 พ.ต.อ. ศุภมิตร   ดวงภมร รศ 5,000.00
45 พ.ท.หญิง ฉิมพลีย์   อินทรไข่ รศ 1,000.00
46 พ.อ. วิธัต   เสมาชัย รศ 3,000.00
47 พลเอก ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ 1,000.00
48 คุณทวีเกียรติ์   สินธวานุกูล บธ 100.00
49 คุณพิมพร   กังแฮ บธ 1,000.00
50 คุณมนต์สมร  ประทุมทาน บธ 10,000.00
51 คุณสุนีย์   อรุณศิริสมบูรณ์ บธ 2,500.00
52 บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) บธ 4,600.00
53 คุณนพดล   มุสิกทอง พศ 100.00
54 คุณนวลพรรณ  ไม้ทองดี พศ 1,000.00
55 คุณอัญชลี   ชุมภูทอง พศ 500.00
56 คุณขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ สป. 10,000.00
57 คุณสาลี่   ต่อบุณย์ศุภชัย สป. 500.00
58 คุณสุธาทิพย์   อนันต์ สป. 1,000.00
59 คุณจุตติพร   วงศ์เรณู พค 500.00
60 คุณประเสริฐ   ทองทิพย์ พค 1,000.00
61 คุณผ่องใส   ตันติวิชญวานิช พค 1,000.00
62 คุณพิทักษ์   บุญฤทธิ์ พค.และจส. 500.00
63 คุณพิทักษ์   บุญฤทธิ์ พค.และจส. 500.00
64 คุณวันวิสาข์   ประสาทธัมมาภรณ์ พค.และจส. 1,000.00
65 คุณสุวรรณี   ธรรมโรจน์ พค 300.00
66 จ.ส.อ.หญิงสุวรรณนา   โนรีวรรณ พค 500.00
67 นาวาอากาศโท ธนพล  ณ ถลาง จส 10,000.00
68 คุณเพชรา   ธนัญชัย ทม

2,000.00

 

  ยอดบริจาค เดือนมิถุนายน 2555  
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 71,770.00 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 58,600.00 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  24,000.00 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 154,370.00 บาท

 


 

รายนามผู้บริจาคเดือน กรกฎาคม 2555
ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณจิระพร  มโนภิรมย์ รศ 200
2 คุณสุจินดา  ภัคภิญโญ รศ 500
3 คุณสมบัติ   ธารา รศ 500
4 คุณวราวรรณ   ปรีชากุล รศ 1,000
5 คุณธนทรัพย์  แซ่เอี้ย รศ 5,000
6 คุณสมชาย   วรธงไชย รศ 1,000
7 คุณสมยศ  จรรยา รศ 500
8 คุณณัชชา  หรรษ์หิรัญ รศ 1,000
9 คุณประสาน  รัตนสาลี รศ 1,000
10 คุณจันทนา  เจนธัญญารักษ์ รศ 1,000
11 คุณพจนีย์  วานิช รศ 10,000
12 พล.ต.ต.ขรรค์ชัย  อนันตสมบูรณ์ รศ 1,000
13 คุณสินโสภณ  นันท์นฤมิตร รศ 2,000
14 คุณสุเทพ  ดอนปัญญา รศ 1,000
15 คุณศรีนวล  นาคทองคง รศ 1,000
16 คุณพรพิมล  รัตนสุวรรณ์ รศ 1,000
17 คุณพิธาดา  รถกิจ รศ 500
18 คุณจิตราพร  กังสวัสดิ์ รศ 500
19 คุณกัญญานนท์  กมลยะบุตร รศ 10,000
20 คุณทวน  แก้วเจริญวงศ์ รศ 1,000
21 คุณวันเพ็ญ  ผณินทรารักษ์ รศ 300
22 คุณพรทิพา  มหามงคล   รศ 10,000
23 คุณกรรณิการ์   มีอนันต์ รศ 9,999
24 คุณอมลยา  เจนตวนิชย์ รศ 1,000
25 คุณรัดเกล้า   ชีวมงคลการุณ รศ 1,000
26 คุณนารี   คำศรี รศ 2,000
27 คุณละเอียด   วัฒนศรี รศ 1,000
28 พันเอกจรูญ   แป้นแก้ว รศ 1,000
29 คุณสุรพล  มีเสถียร รศ 10,000
30 คุณกรกช  ลีลาศิลป์ รศ 1,000
31 คุณจริยา  สกุลสุทธวงศ์ รศ 50,000
32 คุณชญาดา  พงษ์ศรัทธาสิน รศ 3,000
33 คุณนิสากร  หอไทย รศ 1,000
34 คุณสมศักดิ์  ศรีวิชาพร รศ 1,000
35 คุณทองด้วง   โพธิจักร รศ 1,000
36 คุณอาคม  ลีลารุ่งฤทธิ์ รศ 3,000
37 คุณสมศักดิ์  ปณีตัธยาศัย รศ 10,000
38 คุณสุนันทา  ประจำเมือง รศ 500
39 คุณยุวดี  สุขสุเสียง รศ 500
40 คุณกฤษณา  เลศะวานิช รศ 2,000
41 คุณมงคล  นามใหญ่ รศ 500
42 คุณสุวัฒน์  วิไลงาม รศ 1,000
43 คุณรพิพร   ปัณฑรวงศ์ บธ 500
44 คุณพลภัทร  โสภณพละกุล บธ 500
45 คุณณัฐวุฒิ  จันทร์พุฒ บธ 500
46 คุณยิ่งดาว  ประพันธ์พัฒน์ บธ 200
47 คุณโสภณ  สิริเลิศรักษา บธ 1,000
48 คุณวิชัย   วีระนนท์ชัย บธ 300
49 คุณวิศวะ  ไทยเจริญ บธ 5,000
50 คุณจรรยา  มหรรณพากร พศ 300
51 คุณบุญสิน  บุญศิริธนากุล สป. 1,000
52 คุณรุ่งอรุณ   จุลละนันทน์ สป. 1,000
53 คุณกุลวัต   อมรกุล สป. 500
54 คุณวิชัย  ปิยะพันธ์วรางกูร พค 1,000
55 คุณสินทิช  กรกฎกำจร พค 200
56 คุณสมจิตต์  เอี่ยมพรชัย พค 500
57 คุณภรากร  วิหงษ์ พค 400
58 คุณประจญ  ปรัชญ์สกุล พค 500
59 พ.ต.ท. ปรัชญา  คงสกุล พค. 2,000
60 คุณอัญชนา  แว่นแก้ว พค.และจส. 300
61 พ.ต.ท.ถวัลย์   บุญภักดี พค.และจส. 1,000
62 คุณวิทวัส  แกล้วทนง จส 200
63 คุณโสมศิริ เมืองมณี  โรจนขจร ภส 500
64 คุณพรพรหม  วงษ์วรแสง พม. 300
65 คุณจุฑาทิพ  ภฎภูริญ พม. 100
66 คุณณิชาภัทร  อุทัยมงคล พม. 1,000
67 คุณปุณิกา  เดชสิทธิ์วิชญะ พม. 500
68 นักศึกษาหลักสูตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯรุ่นที่ 18 พม. 695
69 คุณดารณี  เอกสุวรรณ ฝอ 2,000
70 คุณธนา  ลิ่วศิริวงศ์   200
       
  ยอดบริจาค เดือนกรกฎาคม 2555  
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 48,100 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 116,699 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  7,895 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 172,694 บาท

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนสิงหาคม 2555

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณมาลัย  พงษ์ศิริรักษ์ รศ 1,000
2 คุณมลฑาทิพย์  เคหะโชติ รศ 9,900
3 คุณสุเวช   พิมน้ำเย็น พค.และจส. 200
4 คุณอวยพร  เพ็ชรบริสุทธิ์ พค.และจส. 1,000
5 คุณพงษ์เพ็ญ  แซ่ลิ้ม บธ 100
6 คุณฐาปนา  ตันทัศน์ สป. 300
7 คุณอรุณพันธ์  ปฏิภาณเทวา พศ 100
8 คุณดวงรัตน์  แวสะมะแอ พค  500
9 คุณดวงกมล  วิทยาพิทักษ์วงศ์ พค 100
10 คุณชินวัฒณ์  รัตนวนิช พศ 1,000
11 คุณนรินรัตน์  ทองจันทร์แก้ว รศ 1,000
12 คุณพงศ์สันต์  ดนูพิทักษ์ พค.และจส. 1,000
13 คุณชูชาติ  มหาวันสุ พม. 500
14 คุณศิริพร  สิงหรัญ บธ 1,000
15 คุณทิพยวรรณ  วรพิพัฒน์ รศ 2,000
16 คุณอรรณพ  บุณยรัตพันธุ์ รศ 1,000
17 คุณมงคล  ธัญลักษณ์ธาดา รศ 100
18 คุณเกศกนก  เตชะไตรภพ สป. 500
19 คุณภิญญดา  บุญกัลยา   500
20 คุณภิญญาวีณ์  ชัยวงษ์ศรีสุข พค.และจส. 1,000
21 พลเรือเอก อมรเทพ  ณบางช้าง รศ 1,000
22 คุณผ่องฉวี   จันทร์น้อย รศ 500
23 คุณสมนึก  รังคกูลนุวัฒน์ รศ 1,000
24 คุณวรนุช  เชาวน์ลิลิตกุล พค 500
25 คุณอรวรรณ  ตันติชำนาญกุล รศ 1,000
26 คุณวีรศักดิ์  พรหมมาศ บธ 3,000
27 คุณอุษา   บุญรอด พค 500
28 พลโท จิรภัทร  มาลัย รศ 1,000
29 คุณสันติ  กิจลือเกียรติ พศ 200
30 คุณธีรัจชัย  พันธุมาศ รศ 1,000
31 คุณสายนที  เตชะดี รศ 500
32 นาวาเอกชัยณรงค์  เตชะดี รศ 500
33 คุณสมจิตร  บำเพ็ญวราภรณ์ พค 500
34 คุณวัลลภ  ทวิชศรี รศ 5,000
35 คุณเอต  มาฟู พค.และจส. 500
36 คุณณัฏฐ์ศรัย  ชัยจินดารัตน์ รศ 2,000
37 คุณกิติพงษ์  ศรีนันทลักษณ์ รศ 1,000
38 คุณวีรพล  ศรีไพรวัลศุภกิจ รศ 1,000
39 คุณศักดิ์  เลิศวนางกูร รศ 1,000
40 คุณปุณณดา  แป้นนาบอน รศ 2,000
41 คุณภัคนน  อรุณส่ง รศ 1,000
42 คุณสุเพ็ญพร  ญวนทอง พค 3,000
43 คุณวิทยา  พิเชียรโสภณ พค.และจส. 2,000
44 คุณคณาวุฒิ  เจียมวัฒนพงศ์ สป. 300
45 คุณเกรียงศักดิ์  แก้วพิชัย รศ 1,000
46 คุณพีรวิชญ์  แก้วพิชัย รศ 1,000
47 คุณสิทธิชัย  ออรพินท์ รศ 1,000
48 คุณวัฒนชัย  เจริญไชย รศ 1,000
49 คุณดวงทิพย์  ฤทธิมโนมัย รศ 500
50 คุณธัญพิสิษฐ์  อ่อนหวาน รศ 1,000
51 คุณเกรียงศักดิ์  รัตนวิบูลย์สม รศ 300
52 คุณวุฒิไกร  พรชัยรัตนานนท์ พค 222
53 คุณปาณิสรา  เขตเจริญ รศ 500
54 คุณพุฒิพัฒน์  ปวิชวงศ์วริศ พค 2,000
55 คุณนฤมล  ศิริสอาด รศ 500
56 คุณยงยุทธ  วิชัยดิษฐ รศ 10,000
57 คุณกฤติยา  ตันติจตุรพร   300
58 คุณอรอุษา  เศรษฐศรีดำรง สป. 500
59 คุณธเนศ  ลิมศรีเพชร สป. 1,000
60 คุณสุพรรนี  ภู่กำชัย พค.และจส. 900
61 คุณศักดา  เจียรนัยรุ่งโรจน์ สป. 500
62 คุณอร่าม  ชูตระกูล รศ 500
63 คุณสมิตา  กลิ่นพงศ์ พม. 200
64 คุณสมใจ  สันติยานนท์ รศ 2,000
65 คุณจุมพฎ  ตันมณี   3,000
66 คุณถนอม  เสาใบ   2,000
67 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา   40,000
68 พล.อ. ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์   10,000
69 คุณวิบูลเพ็ญ  หิตะพันธ์   1,000
       
       
  ยอดบริจาค เดือนสิงหาคม    
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 59,148.00  
  ธนาคากสิกรไทย 45,122.00  
  ธนาคารกรุงเทพ  66,000.00  
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 170,270.00  

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกันยายน 2555 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณเนตรนภา  นาคะโฆษิตสกุล รศ 3,000
2 คุณอรทัย  อัศเวศน์ รศ 1,000
3 คุณสกุลรัตน์ ตาละโสภณ รศ 500
4 นอ.สมเกียรติ ม่วงมี  รศ 1,000
5 คุณอรชร  แก้วตาทิพย์ รศ 1,000
6 คุณพิณภัคธิมา ใจเงิน รศ 200
7 ภาณุทัต ภูริปัญญวานิช รศ 1,000
8 คุณพิศิฏฐ์  สุดลาภา รศ 1,000
9 คุณทัศนีย์  มะโนปัญญา รศ 1,000
10 คุณกนกพร  เลิศอนันตวงศ์ รศ 1,000
11 คุณวรนุช  วงศ์สุภา รศ 2,000
12 คุณวนิดา  แซ่เซิง รศ 500
13 คุณดารุณี  เด่นพงศ์พันธุ์ รศ 500
14 คุณสุธี ลิ้นกนกรัตน์ รศ 600
15 คุณวรนันต์ พีรภัทร์จิตกุล รศ 500
16 คุณวนิดา เตชะพันธุ์ รศ 1,000
17 คุณบัณฑูร พฤกษาเมธานันท์ รศ 2,000
18 คุณสุวรรณ์ดี  อนิวัฒนานนท์ รศ 500
19 คุณประยูร ทัพขวา รศ 300
20 คุณไชโย  รอดสุขุมาล รศ 2,000
21 คุณกัญชร จันทร์สว่าง รศ 2,000
22 คุณพีรพงษ์ แก้วโบราณ รศ 500
23 คุณอาณัติ  เถียรประภากุล รศ 1,000
24 คุณวรรณทนีย์  ลีฬหาพงศธร รศ 1,000
25 คุณจิดาภา สุวัตถาภรณ์ รศ 3,000
26 พ.อ.ธานินทร์ สนิทชน รศ 1,000
27 คุณประยุทธ  ธงสุวรรณ รศ 1,000
28 คุณธีรวุฒิ  สาริกะวณิช รศ 10,000
29 คุณชัยวัฒน์  เด่นประภัสร์ รศ 500
30 คุณประวัติ  สุวรรณะดิษฐกุล รศ 1,000
31 คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ   5,000
32 คุณเพชรรัตน์ เตโชฬาร รศ 2,000
33 คุณดวงนภา  กาญจนวงศ์วุฒิ บธ 2,000
34 คุณนฤมล  เต็มศิริวัฒน์ บธ 1,000
35 คุณวิชัย  จินดากิจสกุลชัย บธ 2,000
36 คุณอณุตรา  กณิกนันต์ บธ 500
37 คุณนิธิมา  นำชัยวงศ์ บธ 200
38 คุณญาดาภา  ประเสริฐ บธ 100
39 คุณศรณา  ชาติมาลา พศ 1,000
40 คุณจารุวลี  บัวอ่อน พศ 500
41 คุณพิชยาภรณ์  เจียรแสงทอง พศ 100
42 คุณจิตราพร  สุวรรณปากแพรก พศ 500
43 คุณนฤดี  ส่งศรีสำราญ สป. 2,000
44 คุณประดิษฐ์ โชติธนานนต์ พค 500
45 คุณเกรียงศักดิ์ เจริญสุธรรมมาศ พค 5,000
46 คุณชุติมา เจริญสุธรรมมาศ พค 1,000
47 คุณอารียา  บุญทวี พค. 500
48 คุณธนานันท์  กาญจนนิรัติศัย พค.และจส. 1,000
49 คุณสำเริง  แก้วน้อย พค.และจส. 500
50 คุณวีระเดช  สุขสันต์ ภส 1,000
51 คุณศิรสา  ชลายนานนท์ ภส 100
52 คุณอุดมชัย   ตั้งอมรศิริ ภส 500
53 คุณณิชากร  หนุนทรัพย์ ทม 200
54 คุณบุณณัฏฐา สิทธิพงศ์พิทยา ฝอ 1,000
55 คุณดวงฤทัย  โรจนศักดา ฝอ 200
       
  ยอดบริจาค เดือนกันยายน2555
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 37,000 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 77,000 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 2,000 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  54,243 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 170,243 บาท

 


 

 รายนามผู้บริจาคเดือน  ตุลาคม  2555

 


 

รายนามผู้บริจาคเดือน พฤศจิกายน 2555

 


 

รายนามผู้บริจาคเดือน ธันวาคม 2555