Sidebar

ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน ประจำปี 2556 - เดือนพฤศจิกายน 2556

 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
3 คุณวินัย  รวดเร็ว รศ 5,000
4 คุณศุภโชค  สิริจันทรดิลก รศ 5,000
5 คุณตนุภัทร  รัตนพูลชัย รศ 5,000
6 คุณเนตรนภา  นาคะโฆษิตสกุล รศ 3,000
7 คุณพีรยุทธ์  ทุมเสถสาร รศ 2,000
8 คุณไพโรจน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ รศ 2,000
9 คุณกรีชา  เกิดศรีพันธ์ รศ 1,000
10 คุณธันย์ชนก  ธรรมจิตรสกุล รศ 1,000
11 คุณประเทศ  แย้มยินดี รศ 1,000
12 คุณมารศรี  เจษฎาปฏิพัทธ์ รศ 1,000
13 คุณพเนตร์  บัวแจ่มรัตนวงศ์ รศ 1,000
14 คุณจิรนี  รัตนวิชช์ รศ 1,000
15 คุณสาธินี  รังษีรัตนา รศ 1,000
16 คุณจักรวาล  นาคะรัต รศ 1,000
17 คุณวรารัตน์  อัศวศุภลาภ รศ. และ พศ. 1,000
18 คุณนุชจรี  ณ สงขลา รศ 1,000
19 คุณกุนตี  ศรีวิพัฒน์ รศ 500
20 คุณอรอนงค์  กลางนภา รศ 500
21 คุณประภาพรรณ  กาญจนสุภัค รศ 500
22 คุณสมคิด  ชัยกะเสวี รศ 500
23 คุณศิริชัย  ธนสิริตระกูล รศ 500
24 คุณชาคริต  แก้วชลคราม รศ 200
25 คุณนันทนา ลิ่มระนางกูร รศ 200
26 คุณทองกร  บุญอำนาจเดช รศ 300
27 คุณปรีชา  จินตนานนท์ รศ 100
28 คุณรสลิน  เศรษฐภักดี บธ 5,000
29 คุณชมพร  เพ็ชรมุกข์ บธ 3,000
30 คุณเยาวลักษณ์  ตั้งวิวัฒน์วงศ์ บธ 1,000
31 คุณจุฬาลักษณ์  กิจเจริญศักดิ์กุล บธ 500
32 คุณบุษบา  อรัญเวช บธ 300
33 คุณกฤษดา  แสวงดี สป 10,000
34 คุณพนิดา  ถนอมวำ สป 2,500
35 คุณประภาภรณ์  เกยูรวงศ์ สป 1,000
36 คุณกัญญา  พุกสุ่น สป 500
37 คุณรัตติยา ซังซาสิทธิ์ สป 500
38 คุณวราภรณ์  เกียรติเฉลิมพร สป 300
39 คุณสุทธิรัตน์  ลิศนันท์ สป 300
40 คุณจรัณยา  ตรีระพงศ์ พศ 3,000
41 คุณศิริวรรณ  เมฆทอง พศ 2,000
42 คุณวิไล  แซ่เจียม พศ 1,000
43 คุณพีรพล  เลิศพิศุทธิ์ พศ 1,000
44 คุณลออมธนา  ธารา พศ 1,000
45 คุณจิตราพร  สุวรรณปากแพรก พศ 800
46 คุณชำมะนาด  นาวาสมุทร พศ 500
47 คุณอัญมณี ภิรมย์รัตน์ พค 1,500
48 คุณนพรัตน์  อมรลาภ พค 500
49 คุณนิยม  สองแก้ว พค 500
50 คุณณฐภัทร  ลีรัตนขจร พค 100
51 คุณกิติมา  พ่วงศิริ ภส 5,000
52 คุณจุฑามาศ  มหาคุณ ภส 200
53 คุณภัทรินทร์  โสภณบรรณารักษ์ ภส 100
54 คุณธันญ์ภัทร์ ดลธนไกรสิทธ์ พม 10,000
55 คุณนารีรัตน์  จิตรวานิชกุล พม 3,000
56 คุณพักตร์พรหม ลีลาพัชร พม 500
57 คุณจันทราภา พิมพ์ชัยกุล พม 100
58 คุณกรกันยา นุชแพ พม 100
59 คุณชนิกานต์ บุญญรัตน์ พม 100
60 คุณกิติศักดิ์  วิศาลวาณิชย์   10,000
61 คุณพิชญทัฬห์  จันทร์พุฒ   5,000
62 คุณชนัญทิมา  ปิ่นเงิน   2,000
63 คุณปวีณา  ขุนวิทยา   1,000
64 คุณสมศักดิ์  รักไทย   1,000
65 คุณวศิน  วณิชย์วรนันต์   1,000
66 คุณณัฐภูมิ  จิตรกสิกร   900
67 บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด   400
       
  ยอดบริจาค เดือนพฤศจิกายน 2556
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 41,900 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 16,500 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 27,300 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  29,200 บาท
  ธนาคารทหารไทย 10,700 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3,900 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 129,500 บาท