ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน ประจำปี 2557

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมกราคม 2557

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ

จำนวนเงิน  (บาท)

1 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รศ 40,000
2 คุณพิษณุวัฒถ์  อ้วนสะอาด รศ 20,000
3 พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
4 คุณไชยันต์  ปราบนคร รศ 10,000
5 คุณชัยสิทธิ์ ลัดดาพันธ์ รศ 5,000
6 คุณกำพล  เทียนขำ รศ 3,000
7 คุณอาคม  ลีลารุ่งฤทธิ์ รศ 3,000
8 คุณเสกสม  เอื้อศรีเจริญ รศ 2,700
9 คุณสุชาติ  ชูชีพ รศ 2,000
10 พล.ต.ท.สุรเทพ  ช่วงงาม รศ 2,000
11 คุณสมศรี  ลิ่มศรีวิไล รศ 2,000
12 คุณพรณี  สุรวรรธนกุล รศ 2,000
13 คุณศรีสุดา  รักษ์เผ่า รศ 2,000
14 นาวาอากาศเอกหญิงรัชฎา  รอดสำคัญ รศ 1,500
15 คุณรักชาติ  แจ่มจันทร์ รศ 1,000
16 คุณมณฑา  อุนยะพันธุ์ รศ 1,000
17 คุณประชา  พัฒนรัฐ รศ 1,000
18 คุณไพโรจน์  โพธิ์พฤกษาวงศ์ รศ 1,000
19 คุณวีระพงษ์  สิรินิลกุล รศ 1,000
20 คุณปราโมทย์  เชาวน์วาณิชย์ รศ 1,000
21 คุณพิธุภา  รอดเผือก รศ 1,000
22 คุณจงเกื้อ  กีรติวิทยายุต รศ 1,000
23 คุณจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ รศ 1,000
24 คุณณรงค์  รักบรรจง รศ 900
25 คุณวันทนา  อมรรักษ์ รศ 500
26 คุณฐิตินันท์  อำนวยสิน รศ 500
27 คุณสุพจน์  บุญยง รศ 500
28 คุณนพวรรณ  พรหมหิตาทร รศ 500
29 คุณวิชัย  ป๊อกเทิง รศ 500
30 คุณกฤษกร  เลิศเวช รศ 200
31 คุณธรากร ชัยรัศมีกุล บธ 2,000
32 คุณวินัย  ศรียันต์ตรา บธ 2,000
33 คุณดวงพร  วาสนาสมปอง บธ 1,000
34 คุณพลสิน  รุ่งฤดีไพรสันต์ บธ 1,000
35 คุณวีระศักดิ์ หนูเกตุ บธ 500
36 คุณนิภารัตน์  พิทักสิทธิ์เกษม สป 5,000
37 คุณจันทร์เพ็ญ  เติมเลิศมนัสวงษ์ สป 500
38 คุณนวลจันทร์  ปุยะกุล สป 500
39 คุณเอกบุญ  ปลั่งศิริ สป 300
40 คุณจิตราพร  สุวรรณปากแพรก พศ 1,600
41 คุณอรวรรณ  เติมไทยมงคล พศ 300
42 คุณยุวดี ตันติวัฒนาไพบูลย์ พค,จส 10,000
43 คุณมานพ  ชมภูจันทร์ พค 1,000
44 คุณสุรีย์ ยูนุช พค 500
45 คุณรมิดา  เพ็ชร์แก้วนา ภส 1,000
46 คุณศันสนีย์  พวงทอง ฝอ 1,000
47 คุณสมิตา  กลิ่นพงศ์ พม 300
48 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPPM 16 ภาคปกติ   13,394
49 คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม   5,000
50 คุณอังคณา  สิริเวสมาศ   100
       
  ยอดบริจาค เดือนมกราคม 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 39,700 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 15,900 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 32,200 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  71,394 บาท
  ธนาคารทหารไทย 6,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,100 บาท
                                 รวมบริจาคทั้งสิ้น 166,794 บาท

 


 

 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์ 2557

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ        24,000
2 คุณเขมิกา โฆษะกิติกูล รศ        10,000
3 คุณศรีประดับ จินาผล รศ         2,000
4 คุณปฐม  เฉลยวาเรศ รศ         1,000
5 คุณรวิกานต์  โพธิ์สิงห์ รศ         1,000
6 คุณพัทยา  ประเสริฐสุขสกุล รศ         1,000
7 คุณสารี ฤกษ์ใหญ่ รศ         1,000
8 คุณสมชาย  ส่องแก้ว รศ           500
9 คุณดุษฎี  ดวงใจ รศ           500
10 คุณสมศักดิ์ อัครวราวงศ์ บธ         2,000
11 คุณจิรเดช เกตุปรีชาสวัสดิ์ บธ           999
12 คุณพันธ์วดี  ปุญญากมลพันธ์ บธ           500
13 คุณวรรัตน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล บธ           500
14 คุณศิริโรจน์ เตชะรัตนกุล บธ           100
15 คุณหฤทัย  เอื้อกิดาการ บธ           300
16 คุณสุนทรีย์ อรรฆย์วัชร พค         3,000
17 คุณสินีนาฏ  รื่นเจริญ พค.และจส.         1,000
18 คุณบรรจง  รัตนพราหมณ์ พค           500
19 คุณประภาภรณ์ ณ พัทลุง พค           500
20 คุณณัฐวิภา  จันโทริ พค           200
21 คุณอารีย์  วงศ์ข้าหลวง ภษ         2,000
22 คุณจุฬาภรณ์  วงศ์แก้วเขียว พศ           500
23 คุณพีรภัฏ  บุญชู สป           200
24 คุณปิยะรัตน์  คงภักดี พม           100
25 คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม           5,000
26 คุณศิริวรรณ  วุ่นจินา             500
       
  ยอดบริจาค เดือนกุมภาพันธ์ 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 8,500 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 15,699 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 4,200 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  29,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 58,899 บาท

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมีนาคม 2557

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณชนิษกานต์ เลิศเกียรติกุล รศ 10,000
3 คุณสถาพร ภูมิรัตน รศ 5,000
4 คุณภัทรพร คูณรัตนศิริ รศ 5,000
5 คุณไสว  ชัยชูสอน รศ 2,000
6 คุณภูเบศ จันทนิมิ รศ 2,000
7 คุณสมชัย อิทธิภักดิ์ รศ 2,000
8 คุณธีรศักดิ์ ทิพย์ปิ่นวงศ์ รศ 1,000
9 คุณวิไล  ลิ้มสวัสดิ์ รศ 1,000
10 คุณเฉลิมศักดิ์ วงศ์ศิริวัฒน์ รศ 1,000
11 คุณอัครวัฒน์ อัศวินชัยโชติ รศ 1,000
12 ทันตแพทย์ มนูญ ดุจหนึ่งคุณากร รศ 1,000
13 คุณชัชดา ศศิบุตร รศ 1,000
14 คุณจุมพล กฤษฎาพรรณ รศ 500
15 คุณสุทิพย์ จันทร์ทรง รศ 500
16 คุณวิสุทธิ์ ดาวพลังพรหม บธ 5,000
17 คุณนารถนารี รัฐปัตย์ บธ 3,000
18 คุณศิรินทร์ ปุษยไพบูลย์ บธ 2,000
19 คุณพิสิฐ มาศิริ บธ 1,000
20 คุณพัชรา จิรวสะวาณิชย์ บธ 1,000
21 คุณฐิติรัชฎา บุญโญรส บธ 1,000
22 คุณจิตราวดี อินตาคำ บธ 500
23 คุณวรวรรณ นิจถาวร บธ 500
24 คุณน้ำทิพย์ นาควัฒนานุกูล บธ 100
25 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 2,800
26 คุณกุลิสรา ศุภกำเนิด พศ 500
27 คุณจารุวลี บัวอ่อน พศ 500
28 คุณรุจิกาญจน์ จันทรโรจน์ พศ 300
29 คุณนุชนาฎ จันทร์พัฒนะ พศ 300
30 คุณประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ พค 1,000
31 คุณกนกวรา  พวงประยงค์ พค.และจส. 500
32 คุณธฤต  ไกรกิจพาณิชย์ พม 1,000
33 น.อ. เผดิมชัย กุลพิบูลย์ สป 500
34 คุณประชา สิริวัฒนเกตุ   5,000
35 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
36 คุณศิรินทร ปิ่นเงิน   2,000
37 คุณอารียา พรหมแสง   1,000
38 คุณเข็มทอง ม่วงสุข   1,000
39 คุณจิราวรรณ กันเกตุ   1,000
40 คุณธารทิพย์ ศรีสันติสุข   600
41 คุณประสิทธิ์ โพธิ์สุ   500
42 คุณอลงกรณ์ กลิ่นหอม   500
       
  ยอดบริจาค เดือนมีนาคม 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 25,900 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 17,300 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 10,100 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  24,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 800 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 5,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 83,100 บาท

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนเมษายน 2557

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล รศ 10,000
3 คุณวิชาญ สมัครธรรม รศ 5,000
4 คุณผุสดี อารยศิริกุล รศ 5,000
5 คุณนันทศักดิ์ วงศ์วนากุล รศ 2,000
6 คุณพิเชฏฐ์พงษ์ บุญงอก รศ 1,065
7 คุณสมหมาย โต๊ะชื่นดี รศ 1,000
8 คุณสมใจ นิติสกุลชัย รศ 1,000
9 คุณสมศักดิ์ เชื้อทหาร รศ 1,000
10 คุณชวลิต แถวเที่ยง รศ 1,000
11 คุณชญากาณ อมฤตชญากานต์ รศ 1,000
12 คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ รศ 1,000
13 คุณพงศ์ธร ปรีชาเดช รศ 1,000
14 คุณวัฒนา ยิงแม่น รศ 1,000
15 คุณรัฐประทีป กีรติอุไร รศ 1,000
16 คุณมารุต จงไพจิตร รศ 500
17 คุณภักดี ศักดิ์พิสิษฐ์ รศ 500
18 คุณชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล รศ 500
19 คุณธนานุวัตร มณีโชติ รศ 100
20 คุณปัญญา ธีรสวัสดิ์ บธ 5,000
21 คุณเชิดชัย เลิศดำรงค์ลักษณ์ บธ 2,000
22 คุณพัชรินทร์ วิจารณญาณ บธ 2,000
23 คุณนิวาริน ใจภักดี บธ 2,000
24 คุณอุดมศักดิ์ ตั้งอมรศิริ บธ 1,000
25 คุณสุทธิมา สุดสาคร บธ 500
26 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
27 คุณฉัตรชัย ศิริอำพันธ์กุล พศ 500
28 คุณกุนที ศิริขวัญชัย พศ 500
29 คุณอิสริยา ไทยพยัคฆ์ พศ 100
30 คุณมนัสวีร์ พันธุเวทย์ สป 2,000
31 คุณเอมอร เสถียรนุกูล สป 1,000
32 คุณพีระ คล้ายริน สป 500
33 คุณสามารถ หงษ์วิไล สป 1,000
34 คุณรุ่งชลัย ปุณณินท์ ภส 500
35 คุณวัลลีรัตน์ พบคีรี ภส 300
36 คุณสุนันทา พ่วงเสมา พม 100
37 ว่าที่ ร.ต. หัสชัย พงษ์ธนเลิศ พค 1,000
38 คุณสมจิตต์ ฉายทองคำ พค 1,000
39 คุณธัญวรัตม์ กฤษณรัตน์ พค 500
40 คุณสีคิ้ว ดิษริยะกุล พค 500
41 คุณวิชัย จาดโห้ พค 200
42 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
43 บริษัท อีซูซุเชียงราย 2002 จำกัด   2,000
44 คุณกฤษณพัฒน์ บุบผา   500
45 คุณวุฒิวิชฌน์ อุบลภักดีพันธ์   500
46 คุณอรวรรณ ภูวธราดล   500
47 คุณวิวรรธน์ วรรธนะโชติ   400
       
  ยอดบริจาค เดือนเมษายน 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 19,000 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 25,200 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 11,265 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  17,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 3,300 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 77,765 บาท

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤษภาคม 2557

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล รศ 10,000
3 คุณบุญจอง ชาติละออง  รศ 10,000
4 คุณวิศิษฐ์ ชวลิตานนท์ รศ 5,000
5 คุณศุภรดา ไกรทัศน์ รศ 5,000
6 คุณอุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ รศ 2,600
7 คุณเพ็ญศรี ภู่พงษ์วัฒนา รศ 2,000
8 คุณวิทวัส สมขันธ์ รศ 1,500
9 คุณศศิวิภา ศรัณยพงศ์ รศ 1,000
10 คุณนพิดา ตันติยวุฒิ รศ 1,000
11 คุณกิตติ สุรารักษ์ รศ 1,000
12 คุณวันชัย เพียรผดุงสิทธิ์ รศ 1,000
13 คุณเกรียงศักดิ์ ว่องกลกิจศิลป์ รศ 1,000
14 คุณสงกรานต์ ไมยวงษ์ รศ 1,000
15 คุณสุเพ็ญศรี ปัญญาดี รศ 1,000
16 คุณอดิศักดิ์ ไทยแท้ รศ 1,000
17 คุณจารุพรรณ สีรยาภรณ์ รศ 1,000
18 คุณสุวัฒน์ เด่นดำรงกุล รศ 1,000
19 คุณพรวิทย์ ตันติเจริญ รศ 1,000
20 คุณกาญจนา เลิศเวช รศ 1,000
21 คุณกมล พรหมพันธุ์ รศ 1,000
22 คุณเจนภพ ฤกษ์ปิยะทรัพย์ รศ 500
23 คุณสายจิต ประดิษฐ์เสรี รศ 500
24 คุณวรรธนา แดงวัง รศ 500
25 คุณสันทัสน์ คชาวงศ์ รศ 200
26 คุณกฤชวรรณ อรุณสุริยศักดิ์ รศ 200
27 คุณณิชนกนันท์ ขุมนาค นต 1,000
28 คุณเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล บธ 3,000
29 คุณเพ็ญพิชญา พิทยากูล บธ 2,000
30 คุณวรวิทย์ ปึงสมบูรณ์ยิ่ง บธ 2,000
31 คุณจักรพันธ์ สังข์ศิละ บธ 500
32 คุณพรัตถ์ ปานัญญวาจถ์ บธ 500
33 คุณชาญชัย ธีระศรีปรีชา บธ 500
34 คุณประจักษ์ หินทอง พค 3,000
35 พันเอกเธียรชัย หิรัญ พค 1,000
36 คุณสุมิตร สกุลเวช พค 100
37 คุณเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ พศ 5,000
38 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
39 คุณชุมพร เสรีนนท์ชัย พศ 500
40 คุณชัชศรัญ บัณฑิตรัชต์ พศ 500
41 คุณกาญจนา สุขทัศน์ ภส 500
42 คุณวันวิสาข์ ศุภศรี สป 500
43 คุณรุจินันท์ นิลวิสุทธิ์ สป 500
44 คุณจักริน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สป 500
45 คุณปฏิพัทธ์ อนันตวุฒิกุล สป 500
46 คุณวิโรจน์ วงษ์ทองเหลือ   2,000
47 คุณสุขดี จรีรัตนชาติ   2,000
48 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
       
  ยอดบริจาค เดือนพฤษภาคม 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 17,500 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 21,200 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 30,200 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  19,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 1,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 5,700 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 95,100 บาท

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมิถุนายน 2557

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล รศ 10,000
3 คุณแววดาว เสือโต รศ 5,000
4 คุณพลภัทร เตชะคุณกิตติ รศ 5,000
5 คุณลัดดา เฉลิมกาญจนา รศ 5,000
6 คุณเอกชัย กังวาล รศ 3,000
7 คุณไพโรจน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ รศ 2,000
8 คุณบุญส่ง ชื่นตา รศ 2,000
9 คุณวารี นฤนาทวงศ์ รศ 2,000
10 พ.อ. วิธัต เสมาชัย รศ 2,000
11 คุณมารยาท อุ่นพันธุ์ รศ 1,000
12 คุณอมรรัตน์ ฉวีภักดิ์ รศ 1,000
13 คุณจุไรรัตน์ กลั่นนุรักษ์ รศ 1,000
14 คุณวรรณศรี อินทราชา รศ 1,000
15 คุณสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ รศ 1,000
16 คุณปิยะชาติ อำนวยเวช รศ 1,000
17 คุณวาสนา กุลชัยสวัสดิ์ รศ 500
18 คุณวัชรียา ทิพยางกูร รศ 500
19 คุณไชยา วงศ์วรชาติ รศ 500
20 คุณสิปป์พรรณ โมสิกรัตน์ รศ 100
21 คุณประจินต์ คงสาคร บธ 1,000
22 คุณอินทิรา พุกบุญมี บธ 500
23 คุณไพฑรา เชาว์ฉลาด บธ 500
24 คุณจิดาภา ห่อรักษา บธ 444
25 คุณปิยะวัฒน์ มีนมณี บธ 200
27 คุณลลนา ไตรมาศ พศ 1,000
28 คุณยศวีร์ ชาวปากน้ำ พม 1,000
29 คุณสุดา ตรีศิริกุล พม 500
30 คุณสุวิรุฬห์ อินทรเกิด พม 300
31 คุณนุชนิสภ์ จันทรวิเชียร พศ 1,000
32 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
33 คุณธัญลักษณ์ อินริราย พศ 300
34 คุณรติพร ถึงฝั่ง สป 1,000
35 คุณรัญชนา ชูทอง สป 500
36 คุณพัชรวรรณ เสถียรกชกร สป 500
37 คุณภทรวรรณ แสงนวกิจ สป 500
38 คุณขนิษฐา นิ่มอร่าม สป 500
39 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   7,000
40 บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จำกัด   5,000
41 คุณสุนทรี ปัฐพาณิชย์โชติ   5,000
42 คุณสิริพร วรรณพงษ์   2,000
43 คุณชาคริต อนุสภา   1,000
44 คุณอภินันท์ บุญทอง   500
45 คุณจริยา ไพสิฐวิโรจน์   500
       
  ยอดบริจาค เดือนมิถุนายน 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 19,144 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 28,500 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 14,200 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  21,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 2,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,500 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 87,344 บาท

 


 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2557

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณสุรพล มีเสถียร รศ 10,000
3 คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก รศ 5,000
4 พันเอกธานินทร์ สนิทชน รศ 3,000
5 ดร. กษิต พิสิษฐ์กุล รศ 3,000
6 คุณประภา ธนสุทธิเวศย์ รศ 2,000
7 คุณหรรษา ชีวะพฤกษ์ รศ 2,000
8 คุณทองด้วง โพธิจักร รศ 1,556
9 คุณเอมอร โลกโบว์ รศ 1,000
10 คุณไชยนันทร์ จึงเจริญพานิชย์ รศ 1,000
11 คุณโกวิท ชนะพาล รศ 1,000
12 คุณทนงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ รศ 1,000
13 คุณณิติมา หวันประวัติ รศ 500
14 คุณดวงเดือน เสวตสมบูรณ์ รศ 500
15 คุณอดุลย์ ศุภพิพัฒนาทร รศ 500
16 คุณสดศรี ขวัญมงคล รศ 200
17 คุณวิศวะ ไทยเจริญ บธ 5,000
18 คุณพรทิพย์ พิรามรักษ์ บธ 500
19 คุณวรรณธนา ไฝสีดำ พค 500
20 คุณเนตรนภิส แก้วน้อย พค 500
21 คุณวรรณธณี กองจันทร์ดี พค.และจส. 500
22 คุณรมิตา ประทีปกาญจนา พม 2,500
23 คุณศิริวรรณ เมฆทอง พศ 3,000
24 คุณทีปกร ธรนันท์วุฒิกุล ภส 1,000
25 คุณสาลี่ ต่อบุณย์ศุภชัย สป 500
26 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
27 คุณอริสา ธนอิทธิโชติ   1,000
       
  ยอดบริจาค เดือนกรกฎาคม 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 3,700 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 17,000 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 12,556 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  22,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 4,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4,500 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 64,256 บาท

 


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนสิงหาคม 2557

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ        จำนวนเงิน (บาท)
1 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 70,000
2 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
3 คุณพรทิพา มหามงคล รศ 10,000
4 คุณปรีชา นาคะโฆษิตสกุล รศ 5,000
5 คุณรุ่งทิพย์ ชัยวัฒนานนท์ รศ 5,000
6 คุณมุกดา สวนสุวรรณ รศ 5,000
7 พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข รศ 5,000
8 คุณมณีรัตน์ ดำรงเกียรติเวช รศ 3,000
9 คุณเนตรนภา นาคะโฆษิตสกุล รศ 3,000
10 คุณไชดย รอดสุขุมาล รศ 3,000
11 คุณสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย รศ 3,000
12 คุณชัยยุทธ หวงสุรนันท์ รศ 2,000
13 คุณสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์ รศ 2,000
14 คุณจิตติกา อินทรรักขา รศ 2,000
15 คุณรัชนี สุวรรณรัฐภูมิ รศ 2,000
16 คุณณัชชา หรรษ์หิรัญ รศ 2,000
17 คุณพรพิมล รัตนสุวรรณ์ รศ 2,000
18 คุณอัจฉริยะ ใจเสมอ รศ 2,000
19 คุณศุภลักษณ์ ภาสุรปัญญา รศ 2,000
20 คุณนิสากร หอไทย รศ 1,500
21 คุณฉันทนา ศรีเจริญ รศ 1,000
22 คุณพรรณี หลักฐานดี รศ 1,000
23 คุณอรวรรณ ตันติชำนาญกุล รศ 1,000
24 คุณฐิติยาภรณ์ พวงจิตต์ รศ 1,000
25 คุณจิรนี รัตนวิชช์ รศ 1,000
26 คุณนิพนธ์ รัตนะ รศ 1,000
27 คุณสมศักดิ์ คำวชิรพิทักษ์ รศ 1,000
28 คุณระบุ สูงสถิตานนท์ รศ 1,000
29 พลเรือเอกอมรเทพ ณ บางช้าง รศ 1,000
30 คุณสมคิด ชัยกะเสวี รศ 1,000
31 ดร.นฤมล ศิริสอาด รศ 500
32 คุณธีรพันธ์ มหัทธนวานิชกุล รศ 500
33 คุณดวงทิพย์ ฤทธิมโนมัย รศ 500
34 คุณรัตนาภรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล รศ 500
35 คุณประภาภรณ์ ชำนิธุระการ รศ 500
36 คุณสุดถนอม ไชยเทพ รศ 500
37 คุณศิริลักษณ์ คุณานุคุณ รศ 100
38 นาวาอากาศเอกกฤษดา จันทร์อินทร์ รศ 100
39 ร้อยโทเรืองวงศ์ ตันติแพทยางกูร บธ 2,500
40 คุณสุวิทย์ สมานโสตถิวงศ์ บธ 2,000
41 คุณพงษ์เพ็ญ แซ่ลิ้ม บธ 2,000
42 คุณโสภณ สิริเลิศรักษา บธ 1,000
43 คุณชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล บธ 1,000
44 คุณสุปราณี ชูวงษ์ บธ 1,000
45 คุณปรียนันท์ ทองเจริญ บธ 1,000
46 คุณเทวินทร์ ภู่พัฒน์ บธ 500
47 คุณชลธิชา ดำรงฤทธิกุล บธ 500
48 คุณกิตติยา สาลี่ บธ 500
49 คุณจิรภัทร อาจละกะ บธ 200
50 คุณพรพรรณ มณีสถิตย์ พค 2,000
51 คุณชุติมา เจริญสุธรรมมาศ พค 1,000
52 คุณชะเล็ก เสรีพันธ์พานิช พค และจส 1,000
53 คุณสมจิตร บำเพ็ญวราภรณ์ พค 500
54 คุณบุญสิน บุญศิริธนากุล สป 1,000
55 คุณพงศธร ชุติชัย สป 500
56 คุณกุลวัต อมรกุล สป 300
57 คุณวศิน เศวตคชกุล พศ 2,000
58 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
59 คุณศันสนีย์ วุฒิสันติ์ พศ 1,000
60 คุณสุพัตรา เกี้ยวกลาง พม 1,000
61 คุณเกรียงศักดิ์ เจริญสุธรรมมาศ   1,000
62 คุณมัตถกัญจน์ รัชต์พัทธณรงค์   1,000
       
  ยอดบริจาค เดือนสิงหาคม 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 20,500 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 26,300 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 21,500 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  85,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 7,100 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 19,300 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 179,700 บาท

 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกันยายน 2557

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 เรืออากาศเอก สมหมาย ฉัตรเท รศ 5,000
3 คุณเสาวลักษณ์ วรรณสถิตย์ รศ 3,000
4 คุณเกรียงไกร เจียรประดิษฐ์ รศ 3,000
5 คุณรัชวุฒิ กฤตสิน รศ 2,000
6 คุณชาญกิจ เจียรพันธุ์ รศ 2,000
7 คุณสุตรี เจียรพันธุ์ รศ 2,000
8 คุณบุญลือ มิปิกุล รศ 2,000
9 คุณมยุรี ฐานานุศักดิ์ รศ 2,000
10 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 2,000
11 คุณจุรีย์ วิสุทธิ รศ 1,000
12 คุณธรรมนูญ ตั้งพิทยาเวทย์ รศ 1,000
13 คุณอมรา อินทวงศ์ รศ 1,000
14 คุณวราวรรณ ปรีชากุล รศ 1,000
15 คุณกนกพร เลิศอนันต์วงศ์ รศ 1,000
16 คุณวรรษมนต์ จิวาคุณากร รศ 1,000
17 คุณวัชรินทร์ พงศ์กุศลจิตต์ รศ 1,000
18 คุณวีณา เสฎฐรังสี รศ 1,000
19 นายสัมพันธ์ เนตตกุล รศ 1,000
20 คุณสิทธิศักดิ์ เพิ่มอัจฉริยะวงศ์ รศ 1,000
21 คุณภาณุทัต ภูริปัญญวานิช รศ 1,000
22 คุณนิรมล หนูคง รศ 1,000
23 คุณสุรีกาญจน์ พันธ์เมธากุล รศ 1,000
24 พันโทหญิง ปารณีย์ ดวงกลาง รศ 1,000
25 พล.ต.หญิง วราภรณ์ ทวีวุฒิทรัพย์ รศ 1,000
26 พ.ท.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รศ 1,000
27 คุณอัมพรพัช วชิระรัตนสิริ รศ 1,000
28 คุณสุวรรณ์ดี อนิวัฒนานนท์ รศ 500
29 คุณเกรียงศักดิ์ รัตนวิบูลย์สม รศ 200
30 คุณสุกานดา คงเพิ่มธรรม บธ 10,000
31 คุณนิศามณี ถิระนันท์ บธ 1,000
32 คุณสมยศ ใจมูล บธ 500
33 คุณนิธิมา นำชัยวงศ์ บธ 500
34 คุณวิสาขา สุมาลย์นพ บธ 300
35 คุณสุรชาติ อายุวัฒน์ พค 1,000
36 คุณศิริจันทร์ พรหมสุวรรณศิริ พค 1,000
37 คุณกันต์ภัสสร พิศุทบวรพงศ์ พม 1,000
38 คุณปิยนันท์ มงคล พศ 2,000
39 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
40 คุณจันทร์ดี ปฎิวงศ์ไพศาล พศ 1,000
41 คุณกิตติพันธุ์ สุวรรณพานิช พศ 1,000
42 คุณวลัญชา พิชะยะ ภส 1,000
43 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ สป 500
44 คุณโชคชัย สาสนรักกิจ ฝอ 500
45 คุณพิชญ์สินี พันธ์เมธากุล   2,000
46 คุณสิรี มุกดาพิทักษ์   1,000
47 คุณอนงค์ภัทร์ พันธ์เมธากุล   1,000
48 คุณธนันพัชญ์ พันธ์เมธากุล   1,000
       
  ยอดบริจาค เดือนกันยายน 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 12,000 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 20,000 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 22,000 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  19,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 4,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 80,000 บาท

 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนตุลาคม 2557

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 พล.ร.ต. ธีรัช หทยีช รศ 10,000
3 คุณเพชรรัตน์ เตโชฬาร รศ 3,000
4 คุณปัฐมาภรณ์ ชินวาสนะกุล รศ 1,000
5 คุณชวลิต นพสุวรรณวงศ์ รศ 1,000
6 คุณวัชรินทร์ ประดิษฐ์วัฒนกิจ รศ 1,000
7 คุณวรรณี สันหมาน รศ 1,000
8 คุณสุทธิมา ตันติสิทธิพร รศ 1,000
9 คุณอาคม ยุทธนา รศ 1,000
10 คุณปัทมพร อารยะศาสตร์ รศ 1,000
11 คุณแสงระวี มณีเนตร รศ 1,000
12 พันตำรวจโท ธนภณ ธรรมพิทักษ์ รศ 1,000
13 คุณพเนตร์ บัวแจ่มรัตนวงศ์ รศ 1,000
14 คุณเกศรา สามบุญเที่ยง รศ 500
15 คุณสพัชญ์นันทน์ อัครรุจิตรา รศ 500
16 คุณประภาพรรณ กาญจนสุภัค รศ 500
17 คุณพิมลพรรณ ธนธรรมพิทักษ์ รศ 500
18 คุณกำธร วรรธนะเลาหะ รศ 500
19 คุณวนิดา เตชะพันธุ์ รศ 500
20 คุณพวงทอง พลคณา รศ 500
21 คุณศุภชัย เศรษฐเสถียร บธ 10,000
22 คุณศิริยง ศุภประภากร บธ 2,000
23 คุณอุรีพร พันธุรัตน์ บธ 2,000
24 คุณมานิต ลายประเสริฐ บธ 1,000
25 บริษัท เอสเคที. เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด บธ 1,000
26 คุณปิยะนุช สถิตยัง บธ 500
27 คุณเกษวดี พัดชื่น บธ 500
28 พลตรี ธรากร ธรรมวินทร พค 2,000
29 คุณนพดล สินไพบูลย์ พค 1,000
30 พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ พค 1,000
31 คุณลออมธนา ธารา พค 1,000
32 พลโท หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ พค 1,000
33 คุณศิริรัตน์ ภู่เกลี้ยง พค 500
34 คุณสุพัตรา ไตรปิ่นเพ็ชร พม 500
35 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
36 คุณอมรรัตน์ วัฒนสินไพศาล พศ 1,000
37 คุณศิริลักษณ์ ณัฐรังสี พศ 500
38 คุณอัญชลินทร์ สันติเสวี ภส 2,000
39 คุณเบ็ญจวรรณ ตระกูลสุขอนันต์ สป 4,000
40 คุณชาญ ชนะชัย สป 1,000
41 คุณศักดา เจียรนัยรุ่งโรจน์ สป 300
42 คุณศรินยา หาญธีราศักดิ์   500
       
  ยอดบริจาค เดือนตุลาคม 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 12,000 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 18,500 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 14,300 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  14,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 12,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 72,800 บาท

 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤศจิกายน 2557

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ รศ 30,000
2 คุณบุญธรรม ว่องประพิณกุล รศ 20,000
3 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
4 คุณศุภโชค สิริจันทรดิลก รศ 10,000
5 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 10,000
6 คุณสันติ สุมาลัย รศ 5,000
7 นางมยุเรศ อร่ามรัตน์ รศ 4,000
8 คุณไพโรจน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ รศ 2,000
9 คุณกิตติ ยงค์สงวนชัย รศ 2,000
10 คุณสุธรรม รุ่งเรืองศรี รศ 2,000
11 คุณมัลลิกา วิสุทธิวสุธาร รศ 2,000
12 คุณชูชาติ สีลพัทธ์กุล รศ 2,000
13 คุณปัญญา หลักเมือง รศ 1,000
14 คุณเจริญ เดชเกิด รศ 1,000
15 คุณเกรียงไกร เจียรประดิษฐ์ รศ 1,000
16 คุณนิรุจ ยังเจริญ รศ 1,000
17 คุณสุรินทร์ สว่างอารมณ์ รศ 1,000
18 คุณวิชัย วิชชุกรศักดิ์ รศ 500
19 คุณสุรศักดิ์ เอมจันทรา รศ 500
20 คุณศรีสุดา มารแพ้ รศ 500
21 คุณกมล เด่นพาณิชย์การ รศ 500
22 คุณระวีวรรณ จุมพล รศ 500
23 คุณสุนันทา โทวระ รศ 300
24 คุณอัมพร ราตรี รศ 200
25 คุณเบญจนารถ ตุงคะเสรีรักษ์ รศ 200
26 คุณพันธุ์วดี ปุญญากมลพันธ์ บธ 200
27 คุณพีรยุทธ์ รักษ์พิชิตเจริญ บธ 2,000
28 คุณชมพร เพ็ชรมุกข์ บธ 2,000
29 คุณสุรินทร์ ดูเบย์ บธ 1,000
30 คุณงามพิศ ประทีปะวณิช บธ 1,000
31 คุณกฤชปภพ สอนง่าย บธ 100
32 คุณวีรพล บูรณกิจวิสูตร บธ 100
33 คุณเย็นตา กรวิจิตรกุล พค 1,000
34 คุณสุทิศา อาภาเภสัช พค 100
35 คุณสิทธิพงษ์ ใจผูก พค 1,000
36 คุณสุพิชฌาย์ ธนารุณ พค และ จส 1,000
37 คุณศิลากร กุลเจริญ พม 1,000
38 คุณมีณา ชัชวาลย์วิจิตร พศ 1,000
39 คุณณัฐิพันธุ์ กัลปพงศ์ พศ 3,000
40 คุณธภูไท รุจิเรข พศ 1,000.19
41 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
42 คุณณัฐพงศ์ อรัญมิตร พศ 1,000
43 คุณณัฏฐ์พัชร์ สุคนธปฏิภาค พศ 1,000
44 คุณจารุวลี บัวอ่อน พศ 500
45 คุณนิเวศน์ จินตนาควิชัย พศ 500
46 คุณนคร อัศวสุรนาท พศ 300
47 คุณวัลฎา อิ่มอมรพงศ์ ภส 1,000
48 คุณกิติมา พ่วงศิริ ภส 5,000
49 คุณประภัสรา จันทนะ ภส 3,000
50 คุณประภาภรณ์ เกยูรวงศ์ สป 1,000
51 คุณสุดาจิตร สุนทรธรรม สป 1,000
52 คุณพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย สป 400
53 คุณสุทธิรัตน์ ลิศนันท์ สป 100
54 คุณกานต์ณัฐ ณ บางช้าง สป 300
55 คุณจิรดา ขำรัตน์ สป 100
56 คุณรัชดา ศรีสยาม   555
57 คุณศศิวิมล พัฒนพันธุ์   500
58 คุณศิริอร รัตนอุดม   1,000
59 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
       
  ยอดบริจาค เดือนพฤศจิกายน 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 57,055 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 41,000.19 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 12,700 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  27,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 1,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 9,200 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 147,955 บาท

 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนธันวาคม 2557

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 40,000
2 น.อ.สุรฤทธิ์ กิจจาทร รศ 15,000
3 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
4 ดร. กิติศักดิ์ วิศาลวาณิชย์ รศ 10,000
5 คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม รศ 10,000
6 คุณวาสนา เข็มทองคำ รศ 10,000
7 คุณธนทรัพย์ แซ่เอี้ย รศ 10,000
8 คุณวิชัย สุเวชยถาวร รศ 10,000
9 คุณสมรัตน์ ตั้งศรีสุข รศ 5,000
10 คุณอัญชลี ทองพันธ์ รศ 5,000
11 คุณประสงค์ มานะยิ่ง รศ 5,000
12 คุณสุดา เลื่องลือปัญญา รศ 5,000
13 คุณมงคล ดีศิลป์แพทย์ รศ 3,000
14 Miss Wilai Sukchuenanant รศ 3,000
15 พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว รศ 3,000
16 คุณเนาวรัตน์ หงษ์สามารถ รศ 2,000
17 คุณสุนันท์ สิงห์สมบุญ รศ 2,000
18 คุณอัครเดช เจิมศิริ รศ 1,000
19 คุณจิราวรรณ กันเกตุ รศ 1,000
20 คุณรัตนาวดี สุนทรพันธุ์ รศ 1,000
21 คุณสิริกานต์ พงษ์จันทร์ รศ 1,000
22 คุณทรรษนีย์ แพรกทอง รศ 1,000
23 คุณนิธินาถ สำเภาทอง รศ 1,000
24 คุณยรรยง พลสันติกุล รศ 1,000
25 คุณสมเกียรติ ปัญหา รศ 1,000
26 คุณเกษม ตันสุวรรณ รศ 1,000
27 คุณบุษกร เรืองผลวิวัฒน์ รศ 500
28 พันเอกพิเศษ กิติพงษ์ ศรีนันทลักษณ์ รศ 500
29 พันเอกพิเศษ กิติพงษ์ ศรีนันทลักษณ์ รศ 500
30 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์ รศ 500
31 คุณอุทัย แจวจันทึก รศ 500
32 คุณพเยาว์ ทวีกุลทรัพย์ รศ 500
33 คุณสุธาดา สุนทรเอกจิต รศ 200
34 คุณดุษฎี ภู่พัฒน์ บธ 4,000
35 คุณพัทธยา วุตติเวช บธ 3,000
36 คุณศิโรยุทธ ชื่นประภารัตน์ บธ 3,000
37 คุณมีนา เหล่าหะเกียรติ บธ 3,000
38 คุณเยาวลักษณ์ ตั้งวิวัฒน์วงศ์ บธ 2,000
39 คุณเกียรติ วิทวัสสำราญกุล บธ 1,000
40 คุณประเสริฐ สุศีลสัมพันธ์ พค 1,000
41 คุณดารณีย์ ศรีสวัสดิ์กุล พค 500
42 คุณวงเดือน จานสิบสี พค 500
43 คุณณฐภัทร ลีรัตนขจร พค 100
44 คุณอนงค์ ทรัพยรังสี พม 500
45 คุณพัทธนันท์ ตรงกิจไพศาล พม 10,000
46 คุณปราณี ปีติกวินวงศ์ พม 5,000
47 คุณอนุพงศ์ ตันสกุล พศ 500
48 คุณจักรกฤษณ์ เลี้ยงถาวร พศ 400
49 คุณจรัณยา ตรีระพงศ์ พศ 3,000
50 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
51 คุณธิดา ชีวศรีพฤฒา พศ 1,000
52 คุณประมวล พงศ์สรยุทธ ภส 1,000
53 คุณนิสากร ปานประสงค์ ภส 1,000
54 คุณกัญญา ชวนบุญ ภส 1,000
55 คุณนพรัตน์ เลิศศิริมิตร ภส 1,000
56 คุณเพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์ ภส 1,000
57 คุณดวงพร ทองหัวเตย ภส 200
58 คุณจุฑามาศ มหาคุณ ภส 500
59 คุณสมบูรณ์ ชีพพานิชไพศาล สป 213,000
60 คุณสุธิดา อุดมดีพิพัฒนโชติ สป 5,000
61 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์   100,000
62 คุณปริญญา ชุมรุม   13,000
63 คุณณัฏฐ์ บุญด้วง   10,000
64 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
65 คุณวีระ โอวริทธิ์กุล   5,000
66 คุณภีมศุภมาศ อุดมดีพิพัฒนโชติ   4,444
67 คุณปวีณา ขุนวิทยา   4,000
68 นายพีระพัฒน์ โชติชัย   3,000
69 คุณอุษาโรจน์ ดีร์โจซูโบรโต   3,000
70 คุณเมธาวี คัมภีรวุฒิ   2,500
71 พล.ต.ดร.ก้องพักษ์ วงศ์ดีธนรักษ์   1,000
72 คุณจอมขวัญ กำปั่นทอง   1,000
73 คุณเจริญขวัญ กำปั่นทอง   1,000
74 คุณกัลยา บุญเทียม   900
75 คุณจารุพรรณ ละอองพานิช   500
76 คุณอังคณา สิริเวสมาศ   100
       
  ยอดบริจาค เดือนธันวาคม 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 72,400 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 62,244 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 38,000 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  400,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 5,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,200 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 579,844 บาท