(1)สมัครออนไลน์   l   เอกสารโครงการ   l   คุณสมบัติ/ปฏิทิน   l   กำหนดการ   l   (4)ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

  

(2)เมื่อกรอกฟอร์มสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว โปรดนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

     1. หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการ  (download ที่นี่)

     2. แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและแบบฟอร์มขออนุญาตจากผู้ปกครอง (download ที่นี่)

     3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

     4. สำเนาบัตรนักศึกษา/นิสิต  (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

     5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 

 

(3)สแกนเอกสารส่งทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ส่งไปรษณีย์ไปยัง

      ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6

      กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

      118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240    

 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 027273287 , 027273289 , 027273452 - 3