Sidebar

 

ประวัติ

      ส่วนสื่อสารองค์การ เดิมชื่อ "กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี" เป็นกลุ่มงานใหม่ที่รวมงานประชาสัมพันธ์กับนิด้าสัมพันธ์เข้าด้วยกัน และเพิ่มบทบาทภารกิจด้านงานเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งโครงสร้างงานออกเป็น 6 งาน คือ งานประชาสัมพันธ์ งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานฐานข้อมูลศิษย์เก่า งานระดมทรัพยากร งานเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม และงานบริหารและธุรการ

      ปัจจุบัน ส่วนสื่่อสารองค์การ อยู่ภายใต้ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สำนักยุทธศาสตร์ ตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งประกาศปรับโครงสร้างใหม่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

 

วิสัยทัศน์

      เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็น สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล (World Class University) มีความเป็นเลิศในภารกิจหลัก คือ งานด้านการวิจัย การจัดการศึกษา และการให้บริการวิชาการ และสร้างระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มบทบาทภารกิจด้านงานเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

 

พันธกิจ

      เป็นหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนด้านการสื่อสารองค์การและกิจกรรมสังคม ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานฐานข้อมูลศิษย์เก่า งานระดมทรัพยากร งานเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทและสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสถาบันอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้ประชาชนเชื่อมั่นในการให้บริการด้านการวิจัย การศึกษา และทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

 

เป้าหมายของหน่วยงาน

     1.  เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร สร้างค่านิยม และความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างสถาบันกับสาธารณชน ผ่านการสื่อสารหลายช่องทางก่อให้เกิดภาพลักษณ์สถาบันที่พึงประสงค์

     2.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน นักศึกษาเก่าและปัจจุบันกับสื่อมวลชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

     3.  เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการยอมรับในสังคมอย่างยั่งยืน