กำลังจะเปิดรับสมัคร เร็วๆ นี้

 

 

(1)สมัครออนไลน์   l   เอกสารโครงการ   l   คุณสมบัติ   l   กำหนดการ   l   (4)ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

  

2)เมื่อกรอกฟอร์มสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว โปรดนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

     1. หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการ (download ที่นี่)

     2. แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและแบบฟอร์มขออนุญาตจากผู้ปกครอง (download ที่นี่)

     3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

     4. สำเนาบัตรนักศึกษา/นิสิต  (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

     5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 

 

(3)สแกนเอกสารส่งทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ส่งไปรษณีย์ไปยัง

      ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 7

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม) 

      118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง  

• ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562

• ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5 (พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนักพัฒนายุคใหม่) วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561

• ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 4 (ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน) วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560

• ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3 (ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน) วันที่ 27 มิถุนายน  - 1 กรกฎาคม 2559

• ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 2 (ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน) วันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2558

• ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 1 NIDA ASEAN CAMP วันที่ 18 - 23 มิถุนายน 2557

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 027273340 , 3348