ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน ประจำปี 2559

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมกราคม 2559

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ. 10,000
3 คุณสุนทร พันธุ์เมฆ รศ. 10,000
4 คุณทิพาพร คงเดชา ภส. 5,000
5 คุณสุรินทร์  กาญจนพิบูลย์ พศ. 3,000
6 คุณขวัญทศรย์ อริยมรรคสกุล   2,500
7 คุณวินัย ศรียันต์ตรา บธ. 2,000
8 คุณธราญา เตยวัฒนะชัย   2,000
9 คุณปฏิญญา มุขแจ้ง บธ. 1,100
10 คุณวิชัย ป๊อกเทิง รศ. 1,000
11 คุณธนินทร์ ปูรณัน รศ. 1,000
12 คุณรมิดา เพ็ชร์แก้วนา ภส. 1,000
13 คุณพรสรวง มากมณี พค. และ จส. 1,000
14 คุณจิตราพร  สุวรรณปากแพรก พศ. 1,000
15 คุณวิมล คชินทักษ รศ. 1,000
16 คุณนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล รศ. 1,000
17 คุณศรีสุดา รักษ์เผ่า รศ. 1,000
18 คุณนิรันดร์ แปงคำ พค. 1,000
19 หจก. พงศ์ไพสิทธิ์   1,000
20 คุณประยูร  โทนอ่อน พค. 1,000
21 คุณสมเพียร ศรีปัญญา รศ. 1,000
22 คุณรัตนาภรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล รศ. 500
23 คุณอุทัย  แจวจันทึก รศ. 500
24 คุณพัชนี จงสัจจา พค. 500
25 คุณกนกวรา พวงประยงค์ พค. และ จส. 500
       
                       ยอดบริจาค เดือนมกราคม 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 3,500 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 10,500 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 7,600 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  39,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 1,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 61,600 บาท

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 คุณภัทรภร  วรรณภิญโญ บธ. 10,000
3 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รศ. 10,000
4 คุณชัยโรจน์  มีแดง รศ. 3,000
5 คุณขวัญทศรย์  อริยมรรคสกุล   2,500
6 คุณเสกสรร  รัตนาบดี รศ. 2,000
7 คุณกัลญา  แสงอาวุธ รศ. 2,000
8 คุณกฤตภัค  สระทองคำ บธ. 2,000
9 คุณสรัญญา  โทนอ่อน พค. 2,000
10 คุณศราวุฒิ แก้วเจือ รศ. 1,500
11 ดร.อรสุดา  เจริญรัถ พศ. 1000
12 คุณวรรัตน์  โชคสวัสดิ์ไพศาล บธ. 1,000
13 คุณสุรศักดิ์  วิบูลย์วิภา บธ. 1,000
14 คุณณิชารีย์  ชินาจริยวงศ์ บธ. 1,000
15 คุณสิริมา วัฒนสุวรรณ์ รศ. 1,000
16 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ. 1,000
17 คุณทัศนะ  เพชรรุ่งรัศมี รศ. 1,000
18 คุณจิตราพร  สุวรรณปากแพรก พศ. 1,000
19 คุณธฤตวัน  รัชตภูมิ สป. 1,000
20 คุณพรศิริ  ทองหงษ์ รศ. 500
21 คุณจารุวลี บัวอ่อน พศ. 500
22 ร.อ.เกรียงไกร  ดำรัสการ รศ. 500
23 คุณวารุณี  ศรีคำ พม. 500
24 คุณสุธรรม  มีล่อง รศ. 300
25 คุณวลัยธร  พงษ์ศิวาภัย รศ. 200
26 คุณศศากร  ศรัณยพงศ์ พค. 200
27 คุณภาวิดา  อมรเลิศวิทย์ สป. 200
28 คุณบัณฑิต  กำศิริมงคล รศ. 200
29 คุณธวัชชัย โจ้นโทน รศ. 200
30 คุณจักรกฤษณ์  พึ่งใหญ่   100
       
                          ยอดบริจาค เดือนกุมภาพันธ์ 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 13,400 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 19,200 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 3,600 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  22,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,200 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 59,400 บาท

  


รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมีนาคม 2559

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 คุณเกษม  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รศ. 10,000
3 ดร.สุรีย์  โบษกรนัฏ รศ. 10,000
4 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รศ. 10,000
5 คุณนิรันดร วงศ์มั่นคงสิน บธ. 5,000
6 คุณศิรินทร  ปิ่นเงิน รศ. 3,000
7 คุณขวัญทศรย์ อริยมรรคสกุล   2,500
8 คุณศรีประดับ  จินาผล รศ. 2,000
9 คุณวรวุธ ฤทธิ์หมุน บธ. 2,000
10 คุณจิตราพร  สุวรรณปากแพรก พศ. 2,000
11 คุณผจญ  ปักษ์สูงเนิน รศ. 2,000
12 คุณศิรินาถ  เซ็นนันท์ รศ. 2,000
13 คุณภาวินี  หาญสมภพ  รศ. 2,000
14 คุณสรัญญา  ผิรังคะเปาระ พศ. 2,000
15 คุณเธียรชัย ลีสิรวงศ์ บธ. 1,000
16 คุณสมใจ  นิติสกุลชัย รศ. 1,000
17 คุณวิชชากร  คงมั่น นต. 1,000
18 คุณเฉลิมศักดิ์  วงศ์ศิริวัฒน์ รศ. 1,000
19 คุณสุชาติ  สิริธนาวุฒิ บธ. 1,000
20 คุณพรเพ็ญ พิจิตรศิริ บธ. 1,000
21 คุณมานะ ศรีพิทักษ์ รศ. 1,000
22 คุณอรวรรณ  คงภักดี พค. และ จส. 1,000
23 คุณสุขสันต์  ทรงตั้งสันติกุล บธ. 1,000
24 คุณอุดมพงษ์  มูลสิน พศ. 1,000
25 คุณมานพ  ชมภูจันทร์ พค. 1,000
26 คุณวีระชัย  กาญจนวัฒนา รศ. 1,000
27 คุณกิตติ  พิพัฒนพงศ์ภักดี รศ. 1,000
28 คุณธีรวัฒน์  เนตรสูตร สป. 1,000
29 คุณรัฐประทีป  กีรติอุไร รศ. 1,000
30 คุณประพัฒน์  ตันสุวรรณนนท์ พค. 1,000
31 คุณเผชิญโชค เจียสารัมย์ พค. 599
32 คุณสุพจน์ พราหมพยูง พศ. 500
33 คุณวสิตา เดชาธนวัจน์ รศ. 500
34 คุณพีระ  คล้ายริน สป. 500
35 คุณสินีนาฎ  รื่นเจริญ พค. 500
36 คุณวุฒิไกร วงษ์มะยุรา บธ. 500
37 คุณอัครพนธ์  วงศ์ไตรโพธิ์ พศ. 500
38 คุณจิรดา  ขำรัตน์ พค. 200
39 คุณสุวรรณี  ผายชัยภูมิ ภส. 199
40 คุณธีรนาถ บุญชนะภักดี สป. 100
41 คุณปกรณ์  จองตระกูล รศ. 100
       
                          ยอดบริจาค เดือนมีนาคม 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 32,000 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 16,199 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 11,799 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  24,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 2,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 200 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 86,698 บาท

  


รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนเมษายน 2559

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 คุณสวัสดิ์  ผดุงมาตรวรกุล รศ. 10,000
3 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รศ. 10,000
4 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม   8,920
5 คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม   7,000
6 คุณปัญญา  ธีรสวัสดิ์ บธ. 5,000
7 คุณวิชาญ  สมัครธรรม รศ. 5,000
8 คุณเพ็ญศรี  ภู่พงษ์วัฒนา รศ. 5,000
9 คุณพงษ์ศักดิ์  ทวีสถิตเสถียร พศ. 5,000
10 คุณสุพงษ์  จิตติอรุณชัย รศ. 3,000
11 คุณสลิตตา  เด่นแดนโดม พศ. 2,000
12 คุณศิริพร  ลีวรรณนภาใส บธ. 2,000
13 คุณปฏิญญา  มุขแจ้ง บธ. 1,100
14 คุณรุ่งนภา พยัคฆ์ศิริ พม. 1,000
15 คุณสมใจ  วงศ์สุฤทธิ์ พศ. 1,000
16 คุณสมหมาย  โต๊ะชื่นดี รศ. 1,000
17 คุณดารายา  บัวทอง นน. 1,000
18 คุณเกรียงศักดิ์  ว่องกลกิจศิลป์ รศ. 1,000
19 คุณศศิธร  อนันพันธ์พงศ์ รศ. 1,000
20 คุณสมศักดิ์  เชื้อทหาร รศ. 1,000
21 คุณบุญเลิศ  เอกเผ่าพันธุ์ บธ. 1,000
22 คุณชวลิต  แถวเที่ยง รศ. 1,000
23 คุณสุธินี  สนชัยวานิช บธ. 1,000
24 คุณสุนันทา  พ่วงเสมา พม. 1,000
25 คุณณัฐวัฒน์  ฟองศรัณย์ นต. 999.99
26 คุณลดาพรรณ  ทองพ่วง รศ. 509
27 คุณลดาวัลย์  ขวัญบุญจันทร์ บธ. 500
28 คุณภควร  วีระอมรกุล รศ. 500
29 คุณวิไลลักษณ์  ศรีวณิชชากร รศ. 500
30 คุณวิวรรธน์  วรรธนะโชติ พศ. 400
31 คุณบุญทิพย์  ฟุ้งทวีทรัพย์ สป. 200
32 คุณพีระยุทธ  รัตนพันธ์ สว. 200
33 คุณอรวรรณ ภูวธราดล   100
34 คุณดารินทร์  วิกรานตโนรส รศ. 100
       
                              ยอดบริจาค เดือนเมษายน 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 23,199.99 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 1,609 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 15,100 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  42,920 บาท
  ธนาคารทหารไทย 4,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4,200 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 91,028.99 บาท

  


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤษภาคม 2559

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 คุณอรุณศรี  สรรพเพทย์พิศาล รศ. 10,000
3 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รศ. 10,000
4 คุณวิศิษฐ์  ชวลิตานนท์ รศ. 5,000
5 คุณวรวุฒิ  มาบุญกุล   5,000
6 คุณหัทยา  เกตุชัยมาศ สป. 5,000
7 คุณพรพรรณ  มณีสถิตย์ พค. 5,000
8 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
9 คุณประจักษ์  หินทอง พค. 3,000
10 คุณจิระศักดิ์  เสงี่ยมกิตติกุล รศ. 3,000
11 คุณกฤษณะ  รัมมะภาพ พศ. 3,000
12 คุณโสภิตา  เกษตรภิบาล ภส. 2,500
13 คุณวรวิทย์  ปึงสมบูรณ์ยิ่ง บธ. 2,000
14 พล.ต.วิธัต  เสมาชัย รศ. 2,000
15 คุณนริศ  อ้วนเจริญกุล รศ. 2,000
16 คุณพลภัทร  เตชะคุณกิตติ รศ. 1,250
17 คุณจิตราพร  สุวรรณปากแพรก พศ. 1,000
18 คุณกมล  ภาคครู รศ. 1,000
19 คุณกิตติ  สุรารักษ์ รศ. 1,000
20 คุณภัณฑิลา  มุ่งการนา รศ. 1,000
21 คุณสุดารัตน์  เสนนวล รศ. 1,000
22 คุณชาญชัย  ธีระศรีปรีชา บธ. 1,000
23 คุณจิตราพร  สุวรรณปากแพรก พศ. 1,000
24 คุณสงกรานต์  ไมยวงษ์ รศ. 1,000
25 คุณศิริลักษ์ พร้อมเพราะ รศ. 1,000
26 คุณกิตติศักดิ์  บุญสุข รศ. 1,000
27 คุณจักรพันธ์ สังข์ศิละ บธ. 1,000
28 คุณเพ็ญพิชญา  พิทยากุล บธ. 1,000
29 คุณผาณิต  วานิชยานนท์ รศ. 1,000
30 คุณสนาน  ธรรมรส พค. 1,000
31 คุณวิโรจน์  วงศ์ทองเหลือ รศ. 500
32 คุณฉัตรชัย  เลาหสูต บธ. 500
33 คุณกานต์ณัฐ  ณ บางช้าง สป. 500
34 คุณวรรณธณี  กองจันทร์ดี พค. 500
35 คุณไพโรจน์  สุระศิรานนท์ รศ. 500
36 คุณชัชศรัญ  บัณฑิตรัชต์ พศ. 500
37 คุณกัญจน์กมล  บุญเพชร รศ. 300
38 คุณกิตติยา  สาลี่ บธ. 300
39 คุณประดับ  นวลละออง พค. 300
40 คุณโชคอำนวย สายเป้า รศ. 200
41 คุณเรณู  นามประกอบ พค. 100
       
                   ยอดบริจาค เดือนพฤษภาคม 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 8,500 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 28,050 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 22,300 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  28,600 บาท
  ธนาคารทหารไทย 3,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3,500 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 93,950 บาท

  รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมิถุนายน 2559

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 คุณเสถียร  โชคดีพาณิชย์ บธ. 10,000
3 คุณสุดาวดี ธรรมไกรสร รศ. 10,000
4 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รศ. 10,000
5 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
6 คุณวรินทร  หาดนันต๊ะ ภส. 3,000
7 คุณกนกวรรณ  โตจำเริญ ภส. 3,000
8 คุณรณภูมิ  มีโพธิ์สม รศ. 3,000
9 คุณรณภูมิ  มีโพธิ์สม รศ. 3,000
10 คุณเบญจมาศ  หัตถะศิลปกุล รศ. 2,000
11 คุณศุภวรรณ  ไกรเพิ่ม รศ. 2,000
12 คุณสุเมธ  สหัสสานนท์   2,000
13 คุณนิภา  ติรวุฒิพร บธ. 1,000
14 คุณไชยา  วงศ์วรชาติ รศ. 1,000
15 คุณภัทรพร  กัปตัน รศ. 1,000
16 คุณวรวัตร  พัฒนชาคร รศ. 1,000
17 คุณเยาวลักษณ์  เวชโอสถศักดา พศ. 1,000
18 รศ.ชัยยุทธ ชิโนกุล   1,000
19 คุณศิริพันธ์  หงษ์ทรัพย์ภิญโญ สป. 200
20 คุณทวีเกียรติ์  สินธวานุกูล บธ. 200
       
                           ยอดบริจาค เดือนมิถุนายน 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 17,000 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 11,200 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 12,000 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  28,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3,200 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 71,400 บาท

 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2559

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ

จำนวนเงิน

(บาท)

1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ. 10,000
3 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
4 มูลนิธิ ฟ้าอมรเทพฯ   2,000
5 คุณณิชารีย์ ชินาจริยวงศ์ บธ. 1,000
6 คุณกฤษณพัฒน์ บุบผา บธ. 1,000
7 คุณสมชัย แสงสว่าง พค. 1,000
8 พันเอก วีระพงษ์ สรวงศิริ รศ. 1,000
9 คุณอุษา บุญรอด พค. 500
10 คุณธนภร อนุญาหงษ์ พค. และ จส. 500
11 คุณประยูร ลิมปนะรังสรรค์ รศ. 500
12 คุณพิมพ์ภัทรา วิชญวรนันท์ รศ. 500
13 คุณชวาล ชมภูโคตร   500
14 คุณน้ำทิพย์ นาควัฒนานุกูล บธ. 200
       
                   ยอดบริจาค เดือนกรกฎาคม 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 2,500 บาท
  ธนาคารกสิกรไทย 1,000 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 3,200 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  29,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 35,700 บาท

 


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนสิงหาคม 2559

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ

จำนวนเงิน

(บาท)

1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 คุณพรทิพา มหามงคล รศ. 10,000
3 คุณสุรพล มีเสถียร รศ. 10,000
4 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ. 10,000
5 คุณณชกุล ชัยสิทธิ์เมฆินทร์ พศ. 5,000
6 คุณมณีรัตน์ ดำรงเกียรติเวช รศ. 5,000
7 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
8 คุณมุกดา สวนสุวรรณ รศ. 2,000
9 คุณจิตราพร  สุวรรณปากแพรก พศ. 1,000
10 คุณอรุณพันธ์ ปฏิภาณเทวา พศ. 1,000
11 คุณทีปกร ธรนันท์วุฒิกุล ภส. 1,000
12 คุณวันชัย บุณยสุรกุล รศ. 1,000
13 ดร.จิตราพร กังสวัสดิ์ รศ. 1,000
14 คุณสถิตย์พงษ์ สันหนองเมือง   1,000
15 คุณอุษา สาระศาลิน   1,000
16 คุณเนตรนภิส แก้วน้อย พค. และ จส. 500
17 คุณอรจิรา  โยมสินธุ์   500
18 คุณรัตนาภรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล รศ. 300
19 คุณจิระพร มโนภิรมย์ รศ. 300
20 คุณธวัชชัย ธานี รศ. 100
       
  ยอดบริจาค เดือนสิงหาคม 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 16,100 บาท
  ธนาคารกสิกรไทย 21,600 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 1,000 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  28,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 67,700 บาท

 


รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกันยายน 2559

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ

จำนวนเงิน

(บาท)

1 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รศ. 10,000
3 บริษัท ภัทรกานต์ 2015 จำกัด   10,000
4 คุณศิริธรรม เมฆทอง พศ. 5,000
5 คุณศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์ พศ. 5,000
6 คุณวัชรินทร์ พงศ์กุศลจิตต์ รศ. 3,000
7 คุณชัชวัสส์ ณ สงขลา รศ. 3,000
8 คุณพงษ์เพ็ญ แซ่ลิ้ม บธ. 2,000
9 คุณอังคนี จ.ผลิต พค. และ จส. 2,000
10 คุณนุสรา ยศขำ พม. 2,000
11 คุณสุวรรณพร ศุภพฤกษพงศ์ ภส. 2,000
12 คุณอรชร แก้วตาทิพย์ รศ. 2,000
13 คุณนิสากร หอไทย รศ. 2,000
14 คุณสิรี มุกดาพิทักษ์ รศ. 2,000
15 คุณสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์ รศ. 2,000
16 คุณสิทธิศักดิ์ เพิ่มอัจฉริยะวงศ์ รศ. 2,000
17 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ. 2,000
18 คุณสมยศ ใจมูล บธ. 1,000
19 คุณศรัณย์ สารชวนะกิจ รศ. 1,000
20 คุณวรรษมนต์ จิวาคุณากร รศ. 1,000
21 คุณกนกพร เลิศอนันตวงศ์ รศ. 1,000
22 คุณธีรพันธ์ มหัทธนวานิชกุล รศ. 1,000
23 คุณวรนุช เชาวน์ลิลิตกุล พค. 500
24 คุณจารุวลี บัวอ่อน พศ. 500
25 คุณเฟิร์ส รุจิระธาดา พศ. 500
26 คุณสุรชัย ศิริศรีตรีรักษ์ รศ. 500
27 คุณสุวรรณ์ดี อนิวัฒนานนท์ รศ. 500
28 คุณปัณณทัต สมิทธิศักดา รศ. 500
29 คุณจุฑาทิพย์ จุฬาลักษณ์กุล รศ. 500
30 คุณเจษฎา แก้วโชติ รศ. 500
31 คุณจันทรกาญจน์ แสงรัตนชัย รศ. 500
32 คุณบุญสิน บุญศิริธนากุล สป. 500
33 คุณพิชามญชุ์ รถกิจ   500
34 คุณกฤติยา ตันติจตุรพร   200
35 คุณปราการ ประทีปแก้ว บธ. 100
       
  ยอดบริจาค เดือนกันยายน 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 9,000 บาท
  ธนาคารกสิกรไทย 20,200 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 18,100 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  24,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 5,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,500 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 78,800 บาท

 


รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนตุลาคม 2559

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ

จำนวนเงิน

(บาท)

1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 คุณอุไร เอี่ยวสีหยก บธ. 10,000
3 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ. 10,000
4 คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ   10,000
5 คุณผ่องลักษณ์ วาสิกศิริ   10,000
6 คุณกิติมา พ่วงศิริ ภส. 5,000
7 คุณมยุเรศ อร่ามรัตน์ รศ. 5,000
8 พล.ร.ต.ธีรัช หทยีช รศ. 5,000
9 คุณพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์  รศ. 5,000
10 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
11 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
12 คุณวิชัย จินดากิจสกุลชัย บธ. 4,000
13 คุณขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์ บธ. 3,000
14 คุณชัยยุทธ หวงสุรนันท์ รศ. 3,000
15 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รศ. 3,000
16 คุณเสาวลักษณ์ วรรณสถิตย์ รศ. 3,000
17 คุณจันทิมา สุทัศนาวิจิตร บธ. 2,000
18 คุณอรรถพงษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ บธ. 2,000
19 คุณธรณิน วัฒนคุลัง บธ. 2,000
20 คุณสมพร มานะอุดมการ พค. 2,000
21 คุณเย็นตา กรวิจิตรกุล พค. 2,000
22 คุณสิริมา ธนาสุนทรโชติ พศ. 2,000
23 นางลลนา ไตรมาศ พศ. 2,000
24 คุณดุษฎี หาญไกรพงศ์ ภส. 2,000
25 คุณนุศรินทร์ ขัตติยูทัยวงศ์ ภส. 2,000
26 คุณเสกสรร รัตนาบดี รศ. 2,000
27 คุณพรกมล ตรีรัตนชาติ รศ. 2,000
28 คุณวธัญดี พันธ์ศรีมังกร รศ. 2,000
29 พลตำรวจตรีธนา ชูวงศ์ พค. 1,900
30 คุณเกรียงไกร วังวิจิตร บธ. 1,000
31 คุณเดชาวัต ตรีทศเดช บธ. 1,000
32 คุณศศากร ศรัณยพงศ์ พค. 1,000
33 คุณเพ็ญจันทร์ นครอินทร์ พค. 1,000
34 คุณศิริรัตน์ ภู่เกลี้ยง พค. 1,000
35 คุณสมจิตร บำเพ็ญวราภรณ์ พค. 1,000
36 คุณดาเรศ ชูยก พค. 1,000
37 คุณนพดล สินไพบูลย์ พค. และ จส. 1,000
38 คุณปราณี การเจริญกุลวงศ์ พศ. 1,000
39 คุณอมรรัตน์ ฉวีภักดิ์ รศ. 1,000
40 คุณนิรุจ ยังเจริญ รศ. 1,000
41 พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รศ. 1,000
42 คุณกนกพร กิตติบำรุงสุข รศ. 1,000
43 คุณนุชจรี ณ สงขลา รศ. 1,000
44 คุณชัยวัฒน์ เด่นประภัสร์ รศ. 1,000
45 คุณประสูติ เอกภาพันธ์ รศ. 1,000
46 พ.ต.อ.หญิงธัญลักษณ์ ชวิศเจริญวงศ์ รศ. 1,000
47 คุณฐิติรัตน์ เพ็ญน้อย รศ. 1,000
48 คุณปัทมพร อารยะศาสตร์ รศ. 1,000
49 คุณสุณี เหลืองศิริวัฒนา รศ. 1,000
50 คุณประดับ กลัดเข็มเพชร รศ. 1,000
51 คุณประกาศ ดิษฐทิม รศ. 1,000
52 คุณพเนตร์ บัวแจ่มรัตนวงศ์ รศ. 1,000
53 คุณพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รศ. 1,000
54 รองศาสตราตารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ สป. 1,000
55 คุณนพรัตน์ บุญสุภาพ สป. 1,000
56 คุณสุดาจิตร สุนทรธรรม สป. 1,000
57 คุณพรเทพ สถิรปัญญา สป. 1,000
58 คุณบุษกร พงษ์เผือก บธ. 500
59 คุณสมบัติ ธำรงสินถาวร บธ. 500
60 คุณอัญชลินทร์ สันติเสวี ภส. 500
61 คุณนฤมล ศิริสอาด รศ. 500
62 คุณปัทมา ดวงพัตรา รศ. 500
63 คุณสุนีย์ ครุจิต รศ. 500
64 คุณเกศรา สามบุญเที่ยง รศ. 500
65 คุณชูเกียรติ กาญจนภรางกูร รศ. 500
66 คุณวนิดา เตชะพันธุ์ รศ. 500
67 คุณกนกพร ไล่กสิกรรม รศ. 500
68 คุณสุพัฒน์กิจ ชูศิลปชัย รศ. 500
69 คุณประภาพรรณ กาญจนสุภัค รศ. 500
70 คุณประสงค์ รัตนวารีกุล รศ. 500
71 คุณศรีสุดา มารแพ้ รศ. 500
72 คุณอิสรีย์ นามประสิทธิ์   500
73 คุณดรุณวรรณ หล่อฤทัย พม. 300
74 คุณสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว รศ. 300
75 คุณศุภรักษ์ เหมือนโพธ์ บธ. 200
76 คุณสกุลรัตน์ ตาละโสภณ   200
77 คุณปัญญ์มณฑ์ วุฒิเกรียงไกรกุล บธ. 100
       
  ยอดบริจาค เดือนตุลาคม 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 36,800 บาท
  ธนาคารกสิกรไทย 25,100 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 22,600 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  42,500 บาท
  ธนาคารทหารไทย 18,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 160,500 บาท

  

 


รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤศจิกายน 2559

  

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ

จำนวนเงิน

(บาท)

1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณศุภโชค สิริจันทรดิลก รศ 10,000
3 คุณสุภาภรณ์ ตรีแสน พศ 10,000
4 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 10,000
5 คุณธภูไท รุจิเรข พศ 5,000.19
6 คุณศิริพร หาญอุดมลาภ รศ 5,000
7 คุณเพ็ญศิริ ศรีปาน รศ 5,000
8 คุณรสลิน เศรษฐภักดี บธ 5,000
9 คุณเพชรรัตน์ เตโชฬาร รศ 3,000
10 คุณนำชัย วนาภานุเบศ บธ 3,000
11 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   3,000
12 คุณนพวรรธณ์ รุจิพงศ์ภัทร์ บธ 2,000
13 คุณวชิร ปราโมทย์พันธุ์ บธ 2,000
14 คุณวีรชัย วงศ์จีระศักดิ์ พศ 2,000
15 คุณเยาวลักษณ์ ตั้งวิวัฒน์วงศ์ บธ 2,000
16 คุณสุธรรม รุ่งเรืองศรี รศ 2,000
17 คุณอนันต์ ปันดวง พค 2,000
18 คุณอรัญญา กิ่งแก้ว รศ 2,000
19 คุณจรัณยา ตรีระพงศ์ พศ 2,000
20 คุณพิชิต เอื้ออำนวย รศ 2,000
21 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   2,000
22 คุณเจริญ เดชเกิด รศ 1,000
23 คุณอมรรัตน์ วัฒนสินไพศาล พศ 1,000
24 คุณประภาภรณ์ เกยูรวงศ์ สป 1,000
25 คุณวศิน วณิชย์วรนันต์   1,000
26 คุณดวงพร ทองหัวเตย ภส 1,000
27 คุณปอแก้ว เล็กชลยุทธ บธ 1,000
28 คุณเพ็ญศรี คำกลิ่น   1,000
29 คุณบุญพราว อินจิโน ภส 1,000
30 คุณปัญญา หลักเมือง รศ 1,000
31 คุณสายสุนีย์ พันธุ์พานิช พค และ จส 1,000
32 คุณธนกฤต ตันวัฒนากูล รศ 1,000
33 คุณอรรถ อรรถยุติ พค 1,000
34 คุณรัสวดี ชูรัตน์ รศ 1,000
35 คุณรุ่งนภา ศรีพันธบุตร รศ 1,000
36 คุณกานดาณภัทร สำเภาทอง รศ 1,000
37 คุณซูลิน สุขประเสริฐ พค 1,000
38 คุณสุรินทร์ สว่างอารมณ์ รศ 1,000
39 คุณฉันท์ชนก คงเฉลิมนนท์ นต 1,000
40 คุณประชา พัฒนรัฐ รศ 1,000
41 คุณอุทัย แจวจันทึก รศ 600
42 คุณสุชาดา นามแดง บธ 500
43 คุณสุมนา ศรีชลาชัย รศ 500
44 คุณพรทิพย์ ธรนิตยกุล ฝอ 500
45 คุณเสาวนีย์ วิบูลย์เสถียร รศ 500
46 คุณนริศรา จิรตระกูลชัย บธ 500
47 คุณกฤติยา วโรดม พศ 500
48 คุณสุขชลธิชา เดชสม สป 500
49 คุณนันทชัย พนาสนธิ์ สป 500
50 คุณรัตนาภรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล รศ 300
51 คุณฉัตรชัย ภู่หอมเจริญ รศ 300
52 คุณพนพ เกษามา รศ 300
53 คุณนคร อัศวสุรนาท พศ 300
54 คุณนันทนา ลิ่มระนางกูร รศ 300
55 คุณสุนันทา โทวระ รศ 300
56 คุณวิมลมาศ ศรีโพธิ์ สป 200
57 คุณนิชธิมา นพคุณ สป 100
58 คุณศุภวรรณ เหสกุล ฝอ 100
       
  ยอดบริจาค เดือนพฤศจิกายน 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 35,300 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 26,700.19 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 14,800 บาท
  ธนาคารทหารไทย 5,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,000 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  34,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 116,800.19 บาท

 


รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนธันวาคม 2559

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ

จำนวนเงิน

(บาท)

1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณยุวดี ตันติวัฒนาไพบูลย์ พค และ จส 10,000
3 คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ รศ 10,000
4 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 10,000
5 คุณสมรัตน์ ตั้งศรีสุข รศ 5,000
6 คุณดุษฎี ภู่พัฒน์ บธ 5,000
7 คุณสุธิดา อุดมดีพิพัฒนโชติ สป 5,000
8 คุณประสงค์ มานะยิ่ง รศ 5,000
9 คุณรุ่งทิพย์ ชัยวัฒนานนท์ รศ 5,000
10 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   4,000
12 คุณคเชนทร์ เขียวใบงาม รศ 3,000
13 คุณพรสรวง มากมณี พค และ จส 3,000
14 คุณอำพัน สัจจวีรวรรณ พค 2,000
15 คุณอัญมณี ภิรมย์รัตน์ พค และ จส 2,000
16 คุณเฉลิมรัตน์ เหมฤดี บธ 2,000
17 คุณธนัชชา โพธิยา   2,000
18 คุณปวีณา ขุนวิทยา   2,000
19 คุณเรียวฟาง อินทรเทพ บธ 2,000
20 คุณณัฐวรรณ มรรคผล สป 2,000
21 คุณอมรา อินทวงศ์ รศ 2,000
22 คุณสุชาติ ชูชีพ รศ 2,000
23 คุณพีระพัฒน์ โชติชัย   2,000
24 คุณภีมศุภมาศ อุดมดีพัฒนโชติ บธ 1,444
25 คุณจารินี ทองสอาด   1,000
26 คุณนพรัตน์ เลิศศิริมิตร ภส 1,000
27 คุณพินิดา จิวะไพศาลพงศ์ พค 1,000
28 คุณประภัสรา จันทนะ ภส 1,000
29 คุณประเสริฐ สุศีลสัมพันธ์ พค และ จส 1,000
30 คุณสมศักดิ์ กุลวิจิตร์รัตน์ รศ 1,000
31 คุณพิชญา ตังคุปานันท์ สป 1,000
32 คุณยศทวี หวังธนาลาภ บธ 1,000
33 คุณอดิศักดิ์ ไทยแท้ รศ 1,000
34 คุณธัญวรรณ เจนวัฒนากุล สป 1,000
35 คุณจิรวดี ยุทธเจริญ บธ 1,000
36 คุณสุพัทธนา วรโชติกุล   1,000
37 พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ รศ 1,000
38 คุณแสงประทีป บุญน้อม รศ 1,000
39 คุณจอมขวัญ กำปั่นทอง   1,000
40 คุณเจริญขวัญ กำปั่นทอง   1,000
41 คุณชลิดา วงษ์สิน   500
42 คุณทัศนาวลัย บุษรา รศ 500
43 คุณรักชาติ แจ่มจันทร์ รศ 500
44 คุณเอกพงศ์ จริเกษม บธ 500
45 คุณรยากร สนิทสม บธ 500
46 คุณชุมพร เสรีนนท์ชัย พศ 500
47 คุณสุรีย์ ยูนุช พค 500
48 คุณอภิวัฒน์ ภิรมย์รื่น พค และ จส 365.75
49 คุณจรรยา อนันต์รักษ์ ภส 300
50 คุณธันยพัต แก้วศรี   200
51 คุณมัทธนี ทองพุ่ม พม 200
52 พันเอกวุฒิชัย ปานทอง รศ 100
       
  ยอดบริจาค เดือนธันวาคม 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 34,309.75 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 37,000 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 15,200 บาท
  ธนาคารทหารไทย 1,600 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,000 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  35,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 124,109.75 บาท