เรื่อง ขอเชิญรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกิจกรรมพิเศษฯ โครงการกองทุนนิด้าพัฒนา 

           ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกิจกรรมพิเศษคงเหลือสะสมของนักศึกษาที่จบการศึกษาหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสามารถจัดทำแผนการขอใช้เงินกิจกรรมพิเศษฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนาพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนั้น

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาคณะของท่านเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกิจกรรมพิเศษฯ โครงการกองทุนนิด้าพัฒนา โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนฯ และแนบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม นำเสนอผ่านคณะ และส่งไปยังสโมสรนักศึกษา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสโมสรนักศึกษาจะได้รวบรวมทำแผนการขอใช้เงินส่งไปยังกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

 

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกิจกรรมพิเศษฯ โครงการกองทุนนิด้าพัฒนา

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา

1. กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ เวียนหนังสือพร้อมแนบประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกิจกรรมพิเศษคงเหลือสะสมของนักศึกษาที่จบการศึกษาหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว และแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนฯ ของเดือนตุลาคม 2563 

2. คณะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ และให้นักศึกษาเสนอแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนฯ ผ่านคณะ ภายในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

3. คณะพิจารณาแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนฯ ของนักศึกษา และทำหนังสือส่งไปยังกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 30ฤศจิกายน 2563

4. กลุ่มงานกิจการนักศึกษาจะรวบรวมแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนฯ ส่งไปยังกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ภายในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

5. กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ รวบรวมสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนาพิจารณา ภายในเดือนธันวาคม 2563 หรือ มกราคม 2564 

6. กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ สรุปผลการพิจารณา แจ้งมติที่ประชุมให้กลุ่มงานกิจการนักศึกษาทราบ 

7. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบกองคลังและพัสดุให้กับนักศึกษา 

8. นักศึกษารายงานผลการดำเนินการโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนา 

 

Dowload ตัวอย่างการเขียนโครงการ ได้ที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนนิด้าพัฒนา 02 727 3289, 02 727 3453