Sidebar

สวนน้ำพัฒนธารา

 

          ได้รับการปรับปรุงจากพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้กลายเป็นสวนน้ำที่มีความสวยงาม ร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อน โดยได้รับบริจาคจากสมาคมศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประมาณ 2 ล้านบาท พิธีเปิดสวนน้ำถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551