กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม อยู่ภายใต้กองงานผู้บริหาร สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีผศดร.วรัชญ์  ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีบุคลากรทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็น 4 หน่วยงาน คือ งานประชาสัมพันธ์ งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานระดมทุนและศิษย์เก่า งานประสานงานสมาคมศิษย์เก่า.

 

งานบริหาร

Sample image
ผศ.ดร.วรัชญ์  ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ ทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้านสื่อสารองค์การ งานประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดูแลภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นไปในทิศทางที่ดี.

ผศ.ดร.วรัชญ์  ครุจิต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ

 


ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิแก้วผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม กำกับดูและงานกิจการนักศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม งานระดมทุนเพื่อพัฒนาสถาบัน และงานศิษย์เก่า.

ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม

 

หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม

Sample image
ประภัตรา  ปักกัดตัง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

โทร. 3340
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม

Sample image
นพวัลย์ โกสิยานุภาพ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานประชาสัมพันธ์

โทร. 3347
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sample image
ญาดา  เอี่ยมเมธีสกุล

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานประชาสัมพันธ์

โทร. 3449
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sample image
กนกรัตน์  จันทรู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานระดมทุนและกองทุนนิด้าพัฒนา

โทร. 3453
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sample image
นิภาวรรณ สุริหะ

เจ้าหน้าที่โครงการ*

งานระดมทุนและกองทุนนิด้าพัฒนา

โทร. 3289
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sample image
พรพรหม  ทองเกลี้ยง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

โทร. 3346
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sample image
ณัฏฐนันทน์  สิทธิพงษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

โทร. 3348
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sample image
ภูมิ สุขจิต

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

โทร. 3348
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sample image
กมลชนก มั่นทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานกิจกกรรมเพื่อสังคม

โทร. 3287
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sample image
สมาน  ปัญญาทีป์

เจ้าหน้าที่โครงการประชารวมใจ*

คืนความสดใสให้คลองแสนแสบ

โทร. 3566
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sample image
นภาวงษ์  คำมุงคุณ

พนักงานธุรการ

พนักงานโทรศัพท์

กด 0
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sample image
พัชรินทร์  แก้วใจใหญ่

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ

พนักงานโทรศัพท์

กด 0
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sample image
วรดา  ชาวเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ

โทร. 3452
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sample image
ณัฐกมลล์ กุลโลหะมงคล

เจ้าหน้าที่สมาคมนักศึกษาเก่า*

โทร. 3342
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.