Sidebar

อาคารบุญชนะ  อัตถากร

          อาคารบุญชนะ อัตถากร เดิมชื่อ อาคารอเนกประสงค์  มีการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 เป็นห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่งแบบเธียเตอร์ ห้องรับรองวิทยากร และโถงทางเดิน ตลอดจนห้องน้ำให้ได้มาตรฐาน เพื่อสุขลักษณะที่ได้ตามหลักสากล บริเวณชั้น L เป็นที่พักนักศึกษา มีรูปแบบที่สวยงาม ปรับปรุงพร้อมกับห้องสมุด นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุด มารวย ร้าน SE-ED book และธนาคารกรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุกวัน

     สถาบันปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย รองรับการเป็นห้องสมุดดิจิทัล สะดวกสบายในแบบ Living Library เหมาะสมกับการเป็นห้องสมุดเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานติดอันดับโลก จะมีพิธีเปิดห้องสมุดและพิธีเปิดภาพวาด ศ.ดร.บุญชนะ อัตถากร ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ และเอกสารโสตทัศน์ รวมทั้งจัดแสดงสิ่งของที่มีคุณค่าทางจดหมายเหตุ เพื่อแสดงประวัติ พัฒนาการ และการดำเนินงานของสถาบันร่วมด้วย