Sidebar

อาคารนันทนาการ

          ประกอบไปด้วย

ชั้น 1 ห้องเก็บของ

ชั้น 2ร้านค้าต่างๆ

- ร้าน S&P

- ร้านกาแฟ

- ร้านไอศกรีม (อินดี้ 2)

- ร้าน NIDA Shop

ชั้น 3ห้องอเนกประสงค์/จัดงานสัมมนา