Sidebar

ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน ประจำปี 2555 - เดือนกรกฎาคม 2555

 

รายนามผู้บริจาคเดือน กรกฎาคม 2555
ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณจิระพร  มโนภิรมย์ รศ 200
2 คุณสุจินดา  ภัคภิญโญ รศ 500
3 คุณสมบัติ   ธารา รศ 500
4 คุณวราวรรณ   ปรีชากุล รศ 1,000
5 คุณธนทรัพย์  แซ่เอี้ย รศ 5,000
6 คุณสมชาย   วรธงไชย รศ 1,000
7 คุณสมยศ  จรรยา รศ 500
8 คุณณัชชา  หรรษ์หิรัญ รศ 1,000
9 คุณประสาน  รัตนสาลี รศ 1,000
10 คุณจันทนา  เจนธัญญารักษ์ รศ 1,000
11 คุณพจนีย์  วานิช รศ 10,000
12 พล.ต.ต.ขรรค์ชัย  อนันตสมบูรณ์ รศ 1,000
13 คุณสินโสภณ  นันท์นฤมิตร รศ 2,000
14 คุณสุเทพ  ดอนปัญญา รศ 1,000
15 คุณศรีนวล  นาคทองคง รศ 1,000
16 คุณพรพิมล  รัตนสุวรรณ์ รศ 1,000
17 คุณพิธาดา  รถกิจ รศ 500
18 คุณจิตราพร  กังสวัสดิ์ รศ 500
19 คุณกัญญานนท์  กมลยะบุตร รศ 10,000
20 คุณทวน  แก้วเจริญวงศ์ รศ 1,000
21 คุณวันเพ็ญ  ผณินทรารักษ์ รศ 300
22 คุณพรทิพา  มหามงคล   รศ 10,000
23 คุณกรรณิการ์   มีอนันต์ รศ 9,999
24 คุณอมลยา  เจนตวนิชย์ รศ 1,000
25 คุณรัดเกล้า   ชีวมงคลการุณ รศ 1,000
26 คุณนารี   คำศรี รศ 2,000
27 คุณละเอียด   วัฒนศรี รศ 1,000
28 พันเอกจรูญ   แป้นแก้ว รศ 1,000
29 คุณสุรพล  มีเสถียร รศ 10,000
30 คุณกรกช  ลีลาศิลป์ รศ 1,000
31 คุณจริยา  สกุลสุทธวงศ์ รศ 50,000
32 คุณชญาดา  พงษ์ศรัทธาสิน รศ 3,000
33 คุณนิสากร  หอไทย รศ 1,000
34 คุณสมศักดิ์  ศรีวิชาพร รศ 1,000
35 คุณทองด้วง   โพธิจักร รศ 1,000
36 คุณอาคม  ลีลารุ่งฤทธิ์ รศ 3,000
37 คุณสมศักดิ์  ปณีตัธยาศัย รศ 10,000
38 คุณสุนันทา  ประจำเมือง รศ 500
39 คุณยุวดี  สุขสุเสียง รศ 500
40 คุณกฤษณา  เลศะวานิช รศ 2,000
41 คุณมงคล  นามใหญ่ รศ 500
42 คุณสุวัฒน์  วิไลงาม รศ 1,000
43 คุณรพิพร   ปัณฑรวงศ์ บธ 500
44 คุณพลภัทร  โสภณพละกุล บธ 500
45 คุณณัฐวุฒิ  จันทร์พุฒ บธ 500
46 คุณยิ่งดาว  ประพันธ์พัฒน์ บธ 200
47 คุณโสภณ  สิริเลิศรักษา บธ 1,000
48 คุณวิชัย   วีระนนท์ชัย บธ 300
49 คุณวิศวะ  ไทยเจริญ บธ 5,000
50 คุณจรรยา  มหรรณพากร พศ 300
51 คุณบุญสิน  บุญศิริธนากุล สป. 1,000
52 คุณรุ่งอรุณ   จุลละนันทน์ สป. 1,000
53 คุณกุลวัต   อมรกุล สป. 500
54 คุณวิชัย  ปิยะพันธ์วรางกูร พค 1,000
55 คุณสินทิช  กรกฎกำจร พค 200
56 คุณสมจิตต์  เอี่ยมพรชัย พค 500
57 คุณภรากร  วิหงษ์ พค 400
58 คุณประจญ  ปรัชญ์สกุล พค 500
59 พ.ต.ท. ปรัชญา  คงสกุล พค. 2,000
60 คุณอัญชนา  แว่นแก้ว พค.และจส. 300
61 พ.ต.ท.ถวัลย์   บุญภักดี พค.และจส. 1,000
62 คุณวิทวัส  แกล้วทนง จส 200
63 คุณโสมศิริ เมืองมณี  โรจนขจร ภส 500
64 คุณพรพรหม  วงษ์วรแสง พม. 300
65 คุณจุฑาทิพ  ภฎภูริญ พม. 100
66 คุณณิชาภัทร  อุทัยมงคล พม. 1,000
67 คุณปุณิกา  เดชสิทธิ์วิชญะ พม. 500
68 นักศึกษาหลักสูตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯรุ่นที่ 18 พม. 695
69 คุณดารณี  เอกสุวรรณ ฝอ 2,000
70 คุณธนา  ลิ่วศิริวงศ์   200
       
  ยอดบริจาค เดือนกรกฎาคม 2555  
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 48,100 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 116,699 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  7,895 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 172,694 บาท