Sidebar

ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน ประจำปี 2556

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมกราคม 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 ร้อยตรีไพศาล ทายะมหา รศ 1,000
2 คุณศุภชัย  ศักดิ์ตระกูล รศ 2,000
3 คุณกิตติ  ศิริคุรุรัตน์ รศ 1,000
4 คุณลีนา  คณาธนะทรัพย์ รศ 3,000
5 คุณพิธุภา  รอดเผือก รศ 1,000
6 เรืออากาศโทหญิง สุภาณี  จันทสุทธิบวร รศ 1,000
7 คุณจินตนา กล่อมศิริ รศ 1,000
8 คุณณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมา รศ 2,000
9 คุณไพโรจน์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ รศ 1,000
10 คุณชูศักดิ์ หุ่นวิจิตร รศ 1,000
11 คุณเรณุกา วิจิตร์แสงศรี รศ 2,000
12 คุณสมพร เตชะอุ๊ด รศ 1,000
13 คุณขนิษฐา เพชรกาฬ รศ 1,000
14 คุณชัชวรรณ สิริจำรัสสกุล รศ 1,000
15 คุณอรทัย ชูเมือง รศ 500
16 คุณนราวัลย์ แซ่ย่าง รศ 500
17 คุณนิวัฒน์  โฆวงศ์ประเสริฐ บธ 1,000
18 คุณสินีนาฏ ดำริห์อนันต์ บธ 500
19 คุณนวลจันทร์ ปุยะกุล สป 500
20 คุณภัทระ  สุทรโภคิน พศ 500
21 คุณอรวรรณ  เติมไทยมงคล พศ 300
22 คุณเบญจวรรณ  สร้อยน้อย พศ 500
23 คุณเอก  วุฒิอภิญญา พศ 1,000
24 คุณผดุงศักดิ์  อมาตยกุล พค 1,000
25 คุณประยูร โทนอ่อน พค 1,000
26 คุณศิริรักษ์ เขียวมีส่วน พค 1,000
27 คุณบดี พงษ์ทอง พค 1,000
28 คุณศุทธณัช เชาวนเจริญ พค 300
29 คุณชัยวัฒน์  สืบสันติวรพงศ์ ภส 500
30 คุณสุมาลี  ยุทธวรวิทย์ พม 500
31 คุณธานินทร์ พุ่มอรุณ   500
32 คุณนวิศ ทัศยานุพันธุ์   500
33 คุณวิภากรณ์ หาญณรงค์พาณิชย์   1,000
34 คุณมติกา ทับทิม   1,000
35 คุณกำธร ประสพสุขโชคมณี   100
36 คุณธวัชชัย อัศวลาภสกุล   700
37 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์   10,000
38 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
39 พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง   5,000

 

ยอดบริจาค เดือนมกราคม 2556
ธนาคารไทยพาณิชย์ 11,000 บาท
ธนาคากสิกรไทย 2,500 บาท
ธนาคารกรุงไทย 17,800 บาท
ธนาคารกรุงเทพ  20,700 บาท
ธนาคารทหารไทย 800 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 600 บาท
รวมบริจาคทั้งสิ้น 53,400 บาท

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์ 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 20,000
2 คุณราชัย ชันมะเวส รศ 5,000
3 คุณบรรพจน์  ยิ้มวัลย์ รบส 5,000
4 คุณเพชรา ทีปะลา รศ 2,000
5 คุณแสงอาทิตย์  วิชัยยา รศ 1,500
6 คุณทองดี อัครมหาเอก รศ 1,200
7 พันตำรวจเอกหญิง ธัญลักษณ์ ชวิศเจริญวงศ์ รศ 1,000
8 คุณศิรินทร ปิ่นเงิน รศ 1,000
9 คุณ ชัยสิทธิ์  ปริตรวดี รศ 1000
10 คุณปฐม  เฉลยวาเรศ รศ 1,000
11 คุณพัชทิยา  ทัศนพิมล รศ 1,000
12 คุณ ศรีประดับ  จินาผล รศ 1,000
13 คุณ สิริพร  ไพจิตโรจนา รศ 1,000
14 คุณบุษกร  เรืองผลวิวัฒน์ รศ 1,000
15 คุณนาวิน อินทจักร รศ 1,000
16 คุณ ชุติกาญจน์  ไชยคำ รศ 1,000
17 คุณไพโรจน์ ภัทรนรากุล รศ 1,000
18 คุณวสวัตติ์  เอี่ยมทอง รศ 1,000
19 คุณวิเชียร  ธรรมสอน รศ 1,000
20 คุณมณฑา อุนยะพันธุ์ รศ 1,000
21 คุณทัศนะ เพชรรุ่งรัศมี รศ 1,000
22 คุณวิไล ลิ้มสวัสดิ์ รศ 1,000
23 คุณปราณี   จันทร์เจนระวี รศ 1,000
24 คุณสงบ สังขจินดา รศ 1,000
25 คุณอุไร  ผั้งประเสริฐศิลป์ รศ 1,000
26 คุณธนิต ดำรงค์ศิริ รศ 1,000
27 คุณพรทิพาวรรณ อ่วมปิ่น รศ 500
28 คุณ สุรพล  ขอสุข รศ 500
29 คุณสุพจน์  บุญยง รศ 500
30 คุณวิไล โขมวรรณ รศ 500
31 คุณนุกูล ม่วงพิทักษ์ รศ 500
32 คุณ บัณฑิต  กำศิริมงคล รศ 500
33 คุณยิ่งชาย บุญประสาทสุข รศ 370
34 คุณณรงค์  อาศนสุวรรณ์ รศ 300
35 คุณโยธิน  พงษ์ศิริ รศ 300
36 คุณอนพัทย์ สุขเสียงศรี รศ 200
37 คุณนันทิยา หวนระลึก รศ 200
38 คุณศักดา ทรัพย์สมบูรณ์ บธ 5,000
39 คุณสุธาสินี ตั้งศรีวงศ์ บธ 2,000
40 คุณสมศักดิ์ อัครวราวงศ์ บธ 1,000
41 คุณ วีรชัย  อภิรมย์กรการ บธ 1,000
42 คุณศิริโรจน์ เตชะรัตนกุล บธ 100
43 คุณอาทิตย์ ผดุงศิลป สป 5,000
44 คุณ ขนิษฐา  นิ่มอร่าม สป 500
45 คุณพัชรวรรณ เสถียรกชกร สป 500
46 นาวาอากาศเอก เผดิมชัย กุลพิบูลย์ สป 300
47 คุณเอกบุญ  ปลั่งศิริ สป 200
48 คุณ อภิวัฒน์  บุญสาธร สป 100
49 คุณ เพ็ญจันทร์  แสงสีทอง พศ 3,000
50 คุณ วีระนุช  ศรีสุวรรณ พศ 1,000
51 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 500
52 คุณรุจิกาญจน์ จันทรโรจน์ พศ 100
53 คุณอรทัย มีสวัสดิ์ พค 1,000
54 คุณสรัญญา โทนอ่อน พค 1,000
55 คุณบุญสม วัชรากร พค 1,000
56 คุณบรรจง รัตนพราหมณ์ พค 500
57 คุณณัฐวิภา จันโทริ พค 200
58 คุณจักรกฤษณ์  พึ่งใหญ่ ฝอ 100
59 คุณพิศนภา  ถายานุวัตร   1,000
60 คุณวรรัตน์  โชคสวัสดิ์ไพศาล   1,000
61 คุณอุบลรัตน์ ชุนเจริญ   500
62 คุณบุญชัย ฉันทราวดี   200
63 คุณอรจิรา  โยมสินธุ์   100

 

ยอดบริจาค เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ธนาคารไทยพาณิชย์ 12,000 บาท
ธนาคากสิกรไทย 11,500 บาท
ธนาคารกรุงไทย 25,370 บาท
ธนาคารกรุงเทพ  22,500 บาท
ธนาคารทหารไทย 2,600 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 7,000 บาท
รวมบริจาคทั้งสิ้น 80,970 บาท

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมีนาคม 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณชนิษกานต์  เลิศเกียรติกุล รศ 15,000
2 พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี รศ 10,000
3 คุณจรัส อารยะชัย รศ 9,999
4 คุณผุสดี อารยศิริกุล รศ 5,000
5 คุณรุ่งทิพย์ ชัยวัฒนานนท์ รศ 3,000
6 คุณชื่นจิตร์ กิตติกาญจนารัตน์ รศ 2,000
7 คุณศรัณย์ เจริญงามเสมอ รศ 1,000
8 คุณรัชดาภรณ์ พัฒน์ดำรงจิตร รศ 1,000
9 คุณกนกพร กิตติบำรุงสุข รศ 1,000
10 คุณสมใจ  นิติสกุลชัย รศ 1,000
11 คุณชัชดา ศศิบุตร รศ 1,000
12 คุณอำนวย  นาเอก รศ 557
13 คุณภูเบศ จันทนิมิ รศ 500
14 คุณสมจินตนา เชื้อนาค รศ 500
15 คุณอุชุ ศิวะพรประสงค์ พศ 200
16 คุณวิชุดา แสงปรีชาสกุล พศ 1,000
17 คุณสุวพร ศรีสุระ บธ 2,000
18 คุณ พุทธิกาญจน์  ลิขิตพฤกษ์ บธ 1,900
19 คุณฐิติรัชฎา บุญโญรส บธ 1,000
20 คุณสุขสันต์ ทรงตั้งสันติกุล บธ 1,000
21 คุณวินัย ศรียันต์ตรา บธ 1,000
22 คุณภานุพันธ์ ญาณเวทย์สกุล บธ 1,000
23 คุณกุลิสรา ศุภกำเนิด พศ 1,000
24 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 500
25 คุณจารุวลี บัวอ่อน พศ 500
26 คุณอลงกรณ์ กลิ่นหอม พศ 100
27 คุณสมหมาย สาตทรัพย์ พค 1,000
28 คุณชมพร โล่ห์วัชรินทร์ พค 500
29 คุณประภาภรณ์  ณ พัทลุง พค 500
30 คุณสุนิตย์  พัวพันพัฒนา พค 500
31 คุณไวยวุฒิ  เกษโกวิท พค 100
32 คุณนันทนัช วัชราภิชาต พม 500
33 คุณชิตวันพัทณ์  วีระสัย พม 100
34 คุณอัครเดช เถียรประภากุล ทม 500
35 คุณวณารัตน์ โตวิรัตน์ ฝอ 2,000
36 คุณธัญยธรณ์ วิรุฬห์พัฒน์ ภส 1,000
37 คุณศิริพร อรุณทัต สป. 1,000
38 คุณวันดี มณีพิทักษ์สันติ   2,000
39 คุณวิทวัส ปลื้มรัมย์   2,000
40 คุณจันทนา เหล่าประภากร   1,500
41 พ.ต.อ.ธรรมจักร ตรีสุคนธ์   1,000
42 คุณประเสริฐ ไชยชนะ   1,000
43 คุณวันดี สรรค์ศุภศิริกุล   1,000
44 คุณชุมพล เจียมอนุกูลกิจ   1,000
45 คุณศิริวรรณ วุ่นจินา   500
46 คุณปราณี ถมยาปริวัติ   500
47 คุณ สม กล้ากัลยาณวงศ์   500

 

ยอดบริจาค เดือนมีนาคม 2556
ธนาคารไทยพาณิชย์ 29,757 บาท
ธนาคากสิกรไทย 27,699 บาท
ธนาคารกรุงไทย 19,000 บาท
ธนาคารกรุงเทพ  1,500 บาท
ธนาคารทหารไทย 2,500 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,000 บาท
รวมบริจาคทั้งสิ้น 81,456 บาท

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนเมษายน 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณบุณยวัฒน์ ภู่จีนาพันธ์ รศ 20,000
2 คุณทินกร พรหมเกิด รศ 10,000
3 คุณวิชาญ สมัครธรรม รศ 10,000
4 คุณพัทธวรรณ บุญเหาะ รศ 5,000
5 คุณรัฐประทีป กีรติอุไร รศ 5,000
6 คุณอรุณพรรณ แก้วมรินทร์ รศ 2,000
7 คุณศุภรัศมิ์ โรจนัดถพงษ์ รศ 2,000
8 คุณมานะ ศรีพิทักษ์ รศ 2,000
9 คุณไสว ชัยชูสอน รศ 2,000
10 คุณศราวุฒิ แก้วเจือ รศ 2,000
11 คุณสมหมาย โต๊ะชื่นดี รศ 1,000
12 คุณวิโรจน์ วิริยะจันทร์ รศ 1,000
13 คุณวิมล วิวัฒน์เจริญ รศ 1,000
14 คุณจารี สวโรจน์ รศ 1,000
15 คุณปัญญา เกษสุวรรณ รศ 1,000
16 คุณภัทรวดี ศรีทองใบ รศ 1,000
17 คุณเฉลิมศักดิ์ วงศ์ศิริวัฒน์ รศ 1,000
18 คุณรมยา บุญธรรม รศ 900
19 คุณเกรียงไกร เจียรประดิษฐ์ รศ 500
20 คุณเพ็ญศรี พุทธดิลก รศ 500
21 Miss CHANTANA  KIJCHAROENPAISAL บธ 1,000
22 คุณคมกฤษณ์ เลี้ยงถาวร บธ 200
23 คุณชฎิล พรรณรักษ์ บธ 100
24 คุณมนัสวีร์ พันธุเวทย์ สป 2,000
25 ว่าที่ร้อยตรีเอก ขุทรานนท์ สป 1,000
26 คุณเอมอร เสถียรนุกูล สป 1,000
27 คุณหทัยชนก วงษ์เชื่อม สป 1,000
28 คุณอติพร เกิดเรือง สป 100
29 คุณพัชรี กิตตินาคบัญชา พศ 10,000
30 คุณวิวัฒน์ ตันติขจรโกศล พศ 500
31 คุณณัฐชา อภินิเวศ พค.และจส. 20,000
32 คุณสมจิตต์ ฉายทองคำ พค 1,000
33 ว่าที่ร้อยตรี หัสชัย พงษ์ธนเลิศ พค 1,000
34 คุณเกษม คำทวี พค 500
35 คุณดวงพร ชัฎสุนทร ภส 100
36 คุณจันทรา  เมธาวัธน์ ฝอ 500
37 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์   10,000
38 บริษัท เกริก เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด   10,000
39 คุณปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์   10,000
40 คุณธวัชชัย สำโรงวัฒนา   10,000
41 คุณบุญชวน วิภูษณวนิช   7,600
42 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
43 คุณศักดิ์รินทธ์ ปัทมาสศนุพงศ์   5,000
44 คุณปัญญา ธีรสวัสดิ์   5,000
45 น.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน   3,000
46 คุณวรินทร หาดนันต๊ะ   3,000
47 คุณฐาปนี โปรงรัศมี   3,000
48 คุณชูชาติ สีลพัทธ์กุล   3,000
49 คุณธีระเดช ศรีแพรศรี   2,000
50 คุณดวงสมร สหัสธรรมรังษี   2,000
51 คุณเฟื่องฟ้า เป็นศิริ   1,500
52 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก   1,000
53 คุณกฤษณะ จินดา   1,000
54 คุณอุดมศักดิ์ ตั้งอมรศิริ   1,000
55 คุณประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์   1,000
56 คุณทองใบ สุขเลิศ   1,000
57 คุณสามารถ หงษ์วิไล   1,000
58 คุณพัชราภรณ์ มูสิกธรรม   1,000
59 คุณพรณรงค์ สุวรรณประทีป   500
60 คุณชูชาติ เถาธรรมพิทักษ์   500
61 คุณอรวรรณ ภูวธราดล   100
62 อาจารย์วาสิตา บุญสาธร   100

 

ยอดบริจาค เดือนเมษายน 2556
ธนาคารไทยพาณิชย์ 37,700 บาท
ธนาคากสิกรไทย 24,100 บาท
ธนาคารกรุงไทย 43,700 บาท
ธนาคารกรุงเทพ  58,700 บาท
ธนาคารทหารไทย 20,000 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 13,000 บาท
รวมบริจาคทั้งสิ้น 197,200 บาท

 


รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤษภาคม 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณพลภัทร เตชะคุณกิตติ รศ 15,000
2 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 10,000
3 คุณสถาพร ภูมิรัตน รศ 5,000
4 คุณศิริพร หาญอุดมลาภ รศ 5,000
5 พันเอก วิธัต  เสมาชัย รศ 3,000
6 คุณเอกชัย  กังวาล รศ 3,000
7 คุณพิบูลย์ มนัสโยธิน รศ 3,000
8 คุณแววดาว  เสือโต รศ 2,000
9 คุณประสูตร วงศ์ทอง รศ 2,000
10 คุณกนกพร สัญพึ่ง รศ 2,000
11 คุณวิเชียร  เลาหกิจวิฑูร รศ 1,000
12 คุณมณเฑียร  จันทร รศ 1,000
13 คุณกิตติ  สุรารักษ์ รศ 1,000
14 คุณชาติชาย รำพึง รศ 1,000
15 คุณพรนุช เด็ดแก้ว รศ 1,000
16 คุณเกรียงศักดิ์ ว่องกลกิจศิลป์ รศ 1,000
17 คุณสมชาย  สุทธิรักษาวงศ์ รศ 1,000
18 คุณสมศักดิ์ เชื้อทหาร รศ 1,000
19 คุณธีระสาร เขตอนันต์ รศ 1,000
20 คุณไพรัช ตระหง่านเรือง รศ 1,000
21 คุณสายจิต ประดิษฐ์เสรี รศ 1,000
22 คุณกาญจนา  เลิศเวช รศ 1,000
23 คุณวันชัย  เพียรผดุงสิทธิ์ รศ 500
24 คุณสมชัย  ตั้งชัยวรรณา รศ 500
25 คุณจีรจันทร์  ธีรานุตร์ รศ 500
26 คุณประสาน ตั้งประสิทธิ์ รศ 500
27 คุณเจนภพ ฤกษ์ปิยะทรัพย์ รศ 500
28 คุณวิทยา  รัตนะ รศ 500
29 คุณกัญจน์กมล  บุญเพชร รศ 300
30 คุณเนตินัย  ไกรลาสบวร รศ 300
31 คุณนาถพงศ์  อัมพรอร่ามเวทย์ บธ 1,000
32 คุณเพ็ญพิชญา  พิทยากูล บธ 1,000
33 คุณปนัสยา จริยวิลาศกุล บธ 500
34 คุณจักรพันธ์  สังข์ศิละ บธ 500
35 คุณณัฐพล  มัททวกุล บธ 100
36 คุณปิยนุช  สีรยาภรณ์ สป 500
37 คุณปฏิพัทธ์  อนันตวุฒิกุล สป 500
38 คุณชนุดม  อภิพันธุ์ สป 300
39 คุณนันทนัช  อนันต์ธนสวัสดิ์ สป 200
40 คุณวิทวัส  สมขันธ์ พศ 2,000
41 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
42 คุณประจักษ์ หินทอง พค 3,000
43 คุณประสงค์ อยู่ดี พค 1,000
44 คุณสมถวิล  เที่ยวประดิษฐ์ พค 1,000
45 คุณสีคิ้ว ดิษริยะกุล พค 500
46 Miss Natenapa  Natesenee ภส 500
47 คุณกาญจนา สุขทัศน์ ภส 500
48 คุณอุดมวรรณ ศรีอนันต์ พม 1,000
49 คุณศรินยา หาญธีราศักดิ์   1,000
       
  ยอดบริจาค เดือนพฤษภาคม 2556
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 15,600 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 28,300 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 12,800 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  19,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 5,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 500 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 81,700 บาท

 


รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมิถุนายน 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 20,000
2 พันตำรวจเอก ศุภมิตร ดวงภมร รศ 5,000
3 คุณมุกดา  สวนสุวรรณ รศ 5,000
4 คุณบุญส่ง  ชื่นตา รศ 2,000
5 คุณธนานุช  ศรีอรุณ รศ 2,000
6 คุณรัตติยา  ธีระชีพ รศ 2,000
7 คุณอัมพร  อธิสุข รศ 1,000
8 คุณสุธัญญา  นวลประสิทธิ์ รศ 1,000
9 คุณมารยาท อุ่นพันธุ์ รศ 1,000
10 คุณพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ รศ 1,000
11 คุณวีระชัย กาญจนวัฒนา รศ 1,000
12 คุณอวยชัย  กุลทิพย์มนตรี รศ 1,000
13 พันตำรวจเอก ประเสริฐ ริยาพันธ์ รศ 1,000
14 คุณธนาภรณ์ บุษสาย รศ 1,000
15 คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ รศ 1,000
16 คุณศิริพร เนียมบุญ รศ 1,000
17 คุณไชยนันทร์  จึงเจริญพานิชย์ รศ 1,000
18 คุณพศุตม์ณิชา  จำปาเทศ รศ 900
19 พล.ท. สุริยัณห์  ป้อมเปิ้น รศ 500
20 คุณวัชรียา ทิพยางกูร รศ 500
21 คุณโชคอำนวย สายเป้า รศ 300
22 คุณสรพล  ศรีสงคราม บธ 1,000
23 คุณอริสา ธนศรีไพศาล บธ 1,000
24 คุณวีรายา วีระศิริ บธ 300
25 คุณไพฑรา เชาว์ฉลาด บธ 200
26 คุณภทรวรรณ แสงนวกิจ สป 500
27 คุณสามิตต์  ผลิตกรรม พศ 3,000
28 คุณปรีชา  นวปราการ พศ 1,000
29 คุณวรรณี  นาคะโร พค 1,000
30 คุณรัชนี  จันทร์ทรงกรด พค 100
31 คุณวรรณธนา แดงวัง พม 1,000
32 คุณศุภรัตน์  ประวันเณย์ พม 1,000
33 คุณศิรินุช สุทัศน์ศรีสมบัติ พม 500
34 คุณสุเมธ สหัสสานนท์ ฝอ 1,000
35 คุณสุนทรี ปัฐพาณิชย์โชติ   5,000
36 คุณไพโรจน์ เอื้องพูลสวัสดิ์   2,000
37 หจก.ศรีทองบริการ   1,500
38 หจก.เอส.พี.ศรีทองบริการ   1,500
39 คุณช่อลัดดา สมุทรโคจร   1,000
40 คุณธน วงศ์เครือมั่น   1,000
41 คุณอภินันท์ บุญทอง   500
42 คุณชัชศรัญ บัณฑิตรัชต์   500
       
  ยอดบริจาค เดือนมิถุนายน 2556
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 14,200 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 9,600 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 21,000 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  24,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 4,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 500 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 73,800 บาท

 


รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณวารี  นฤนาทวงศ์ รศ 20,000
2 คุณสุรพล  มีเสถียร รศ 10,000
3 คุณพรทิพา มหามงคล รศ 10,000
4 คุณสุรศักดิ์  เอมจันทรา รศ 3,000
5 คุณชื่นจิตร์  กิตติกาญจนารัตน์ รศ 2,000
6 ดร.กษิต  พิสิษฐ์กุล รศ 2,000
7 คุณวนิดา  เกื้อกูล รศ 1,500
8 คุณสุวิชช์ ประเสริฐสุวรรณ รศ 1,000
9 คุณจิตต์ลักษณ์  ไพศาลพานิช รศ 1,000
10 นายแพทย์ชลน่าน  ศรีแก้ว รศ 1,000
11 คุณสิทธิศักดิ์ เพิ่มอัจฉริยะวงศ์ รศ 1,000
12 คุณกรกช  ลีลาศิลป์ รศ 1,000
13 คุณมัธยม  นิภาเกษม รศ 1,000
14 รองศาสตราจารย์ สมพิศ  สุขแสน รศ 1,000
15 คุณสมพงศ์  ยุทธนา รศ 1,000
16 คุณพิชญาภา  พุทธานุกูลกิจ รศ 1,000
17 คุณสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย รศ 1,000
18 คุณฉัตรชัย  เพ็ชรตระกูล รศ 1,000
19 คุณวาสนา  หอวิจิตร รศ 1,000
20 คุณสุนันท์  นวลพรหมสกุล รศ 1,000
21 คุณเอื้อมพร  แววสง่า รศ 1,000
22 คุณสาครินทร์  ตังคะวชิรานนท์ รศ 500
23 คุณสุรชัย  สุทธิธรรม รศ 500
24 คุณพีรพงษ์  แก้วโบราณ รศ 500
25 คุณสุจินดา  ภัคภิญโญ รศ 500
26 คุณเรียม  ธนะเกษม รศ 500
27 คุณดวงเดือน  เสวตสมบูรณ์ รศ 500
28 คุณผ่องฉวี  จันทร์น้อย รศ 500
29 คุณมานะ  พิสิฐบุตร รศ 300
30 คุณวัลลภา  นกอยู่ รศ 200
31 คุณวาทินี ภูมิโชติช่วง รศ 200
32 คุณภัทรพงศ์ ศรีชาย บธ 1,500
33 คุณผจงจิตร  นิลมัย บธ 500
34 คุณวศิน  เศวตคชกุล พศ 2,000
35 คุณพรสุดา  แก้วจีน พศ 1,000
36 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 500
37 คุณ จักรกฤษณ์  เลี้ยงถาวร พศ 200
38 คุณศิวรักษ์  ตัณฑโอภาส พค 1,000
39 คุณสุจิตรา  เล่าเรียนดี พค 1,000
40 คุณวรนุช  เชาวน์ลิลิตกุล พค 500
41 คุณฐิติวัฒน์,คุณมัทยา ก่อเจริญสกุล พค.และจส. 500
42 คุณสุเวช  พิมน้ำเย็น พค.และจส. 200
43 คุณดวงกมล วิทยาพิทักษ์วงศ์ พค 100
44 คุณทีปกร  ธรนันท์วุฒิกุล ภส 1,000
45 คุณนฤมล  สุกสดเขียว สป. 500
46 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
       
  ยอดบริจาค เดือน กรกฎาคม 2556
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 5,700 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 21,600 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 32,900 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  6,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 2,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 14,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 82,200 บาท

 


รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนสิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 20,000
2 ดร. กัญญานนท์  กมลยะบุตร รศ 5,000
3 คุณเสาวลักษณ์  วรรณสถิตย์ รศ 3,000
4 คุณสมเกียรติ  อินทรานุปกรณ์ รศ 2,000
5 คุณพรพิมล  รัตนสุวรรณ์ รศ 2,000
6 คุณบุญลือ  มิปิกุล รศ 2,000
7 คุณรัชนี  สุวรรณรัฐภูมิ รศ 2,000
8 คุณนิสากร หอไทย รศ 1,500
9 พลตำรวจตรี ขรรค์ชัย  อนันตสมบูรณ์ รศ 1,000
10 พล.ต. หญิง วราภรณ์  ทวีวุฒิทรัพย์ รศ 1,000
11 คุณภัทรพร กัปตัน รศ 1,000
12 คุณชลธิชา  วีราภรณ์กุล รศ 1,000
13 คุณฐิติรัตน์  เพ็ญน้อย รศ 1,000
14 คุณสิทธิชัย  ออรพินท์ รศ 1,000
15 คุณกตัญญู ภู่ประเสริฐ รศ 1,000
16 คุณศุภลักษณ์  ภาสุรปัญญา รศ 1,000
17 พันเอก อนุรุธ  อุภัยชีวะ รศ 1,000
18 คุณกาญจนา  เฉกแสงรัตน์ รศ 1,000
19 คุณอุดม ทองอุทัยศรี รศ 1,000
20 คุณจิตราพร  กังสวัสดิ์ รศ 300
21 คุณเอมอร  เครือแขก รศ 200
22 คุณจิรารัตน์  ชิตมณี รศ 200
23 คุณนิกร  พรหมคต รศ 200
24 นาวาอากาศเอก กฤษดา  จันทร์อินทร์ รศ 200
25 คุณวนิดา จงโชติศิริกุล บธ 1,000
26 คุณรัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร บธ 1,000
27 คุณชาญชัย  ธีระศรีปรีชา บธ 1,000
28 คุณพงษ์เพ็ญ  แซ่ลิ้ม บธ 1,000
29 คุณณัฐวุฒิ  จันทร์พุฒ บธ 500
30 คุณถาวร  ฐานิดากุล บธ 500
31 คุณสิทธิศิลป์  พลชัย บธ 400
32 คุณทวีเกียรติ์  สินธวานุกูล บธ 100
33 คุณชลธิชา ดำรงฤทธิกุล บธ 200
34 คุณบุญสิน  บุญศิริธนากุล สป 1,000
35 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ สป 1,000
36 คุณพงศธร ชุติชัย สป 500
37 คุณสาลี่  ต่อบุณย์ศุภชัย สป 500
38 คุณศยามน  ไชยปุรณะ สป 100
39 คุณอรุณพันธ์ ปฎิภาณเทวา พศ 1,000
40 คุณสุพัฒน์ เชยยิ้ม พศ 1,000
41 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 500
42 คุณชุมพร เสรีนนท์ชัย พศ 500
43 คุณกิติมา  ลีฬหวนิชกุล พศ 200
44 คุณเดือนเด่น  จันทรโคตร พค 1,000
45 คุณสมจิตร  บำเพ็ญวราภรณ์ พค 500
46 คุณสุเพ็ญพร  ไชยชนะ พค 300
47 คุณสุวรรณพร  ศุภพฤกษพงศ์ ภส 500
48 คุณศรีรัฐ โกวงศ์   500
       
  ยอดบริจาค เดือนสิงหาคม 2556
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 10,000 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 7,900 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 19,700 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  20,500 บาท
  ธนาคารทหารไทย 3,200 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3,100 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 64,400 บาท

 


รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 30,000
3 พลเรือตรี ธีรัช หทยีช รศ 15,000
4 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
5 คุณวัชรินทร์ พงศ์กุศลจิตต์ รศ 3,000
6 คุณณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์ รศ 3,000
7 คุณชัยยุทธ หวงสุรนันท์ รศ 2,000
8 พลโท จิรภัทร  มาลัย รศ 1,000
9 คุณภานุทัต ภูริปัญญวานิช รศ 1,000
10 คุณสุวรรณา อำนวยเกียรติ รศ 1,000
11 คุณเพลิน ลุนาวัน รศ 1,000
12 คุณอมรรัตน์ ฉวีภักดิ์ รศ 1,000
13 คุณวรรษมนต์ จิวาคุณากร รศ 1,000
14 คุณกำธร วรรธนะเลาหะ รศ 1,000
15 คุณบุญชัย ชูติพัฒนะ รศ 1,000
16 คุณกมล สาระยิ่ง รศ 1,000
17 น.อ. สมเกียรติ ม่วงมี รศ 1,000
18 คุณอารียา พรหมแสง รศ 1,000
19 คุณสมศักดิ์ คำวชิรพิทักษ์ รศ 1,000
20 คุณจารุวัฒน์ พรหมพงศ์ รศ 500
21 คุณเสฏฐ์ญา ภัคกระนก รศ 500
22 คุณสุวรรณ์ดี อนิวัฒนานนท์ รศ 500
23 คุณอรพิน บุญชายสินธุ์ รศ 500
24 คุณวีระยุทธ เอี่ยมคำภา รศ 500
25 คุณศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รศ 500
26 คุณพีรดา แพะขุนทด รศ 500
27 คุณอารีย์ กอเจริญรัตน์ รศ 500
28 คุณคมคาย ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ รศ 400
29 คุณผจง โกยวาณิชย์ รศ 200
30 คุณกนกรัตน์ พินิจวิเทศภัณฑ์ รศ 200
31 คุณโกศล สมจินดา รศ 100
32 คุณชุติมา นิ่มสุวรรณ บธ 10,000
33 คุณศรากร แก้วมีชัย บธ 5,000
34 คุณศิริยง ศุภประภากร บธ 2,000
35 คุณสมิติ กาญจนศูนย์ บธ 1,000
36 คุณปณต กาญจนศูนย์ บธ 1,000
37 คุณนิธิมา นำชัยวงศ์ บธ 500
38 คุณวรท ชตะเสวี บธ 500
39 คุณกนกกชวรรณ  แซ่เฮ้ง บธ 500
40 คุณทศพร เปล่งรัศมี บธ 200
41 คุณนุศรา  มัททวกุล บธ 100
42 คุณสุภา ฤกษ์วงศ์รัตน์ สป 3,000
43 คุณนพรัตน์ บุญสุภาพ สป 1,000
44 คุณศักดา เจียรนัยรุ่งโรจน์ สป 1,000
45 คุณประสงค์ กิติดำรงสุข สป 1,000
46 คุณวิญญู เมฆไตรรัตน์ พศ 3,000
47 คุณจารุวลี บัวอ่อน พศ 600
48 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 500
49 คุณเบญจวรรณ์ พาละหาญ พค 3,000
50 คุณชุติมา เจริญสุธรรมมาศ พค 1,000
51 คุณกนกพร อภิชิตานนท์ พม 1,000
52 คุณผกานันท์ วงศ์สุรกิจ พม 500
53 คุณณิชากร หนุนทรัพย์ พม 200
54 คุณกัญญา ชวนบุญ ภส 1,000
55 คุณศิรสา ชลายนานนท์ ภส 100
56 คุณดวงฤทัย โรจนศักดา ฝอ 200
57 คุณวริศรา สิทธิโชค ฝอ 200
58 บริษัท พีเอชเอ็ม บริหารการขนส่ง จำกัด   15,000
59 บริษัท เอ.ที. ขนส่งการเกษตร จำกัด   15,000
60 คุณเกรียงศักดิ์ เจริญสุธรรมมาศ   5,000
61 คุณภรภัทร เพ่งไพฑูรย์   2,000
62 คุณสิรี มุกดาพิทักษ์   2,000
63 คุณสุรีกาญจน์ พันธ์เมธากุล   1,000
64 คุณอนงค์ภัทร์ พันธ์เมธากุล   1,000
65 คุณสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย   500
66 คุณดรุณวรรณ หล่อฤทัย   300
       
  ยอดบริจาค เดือนกันยายน 2556
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 31,400 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 13,600 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 24,300 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  51,100 บาท
  ธนาคารทหารไทย 45,200 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,200 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 166,800 บาท

 


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
3 คุณนาวี  หวังศุภกิจโกศล รศ 3,000
4 คุณเพชรรัตน์ เตโชฬาร รศ 3,000
5 คุณสิริกานต์ พงษ์จันทร์ รศ 2,000
6 คุณสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รศ 2,000
7 คุณประเสริฐ ชัยชนะศิริวัฒนา รศ 2,000
8 คุณรัฐพงศ์ สังฆะ รศ 2,000
9 คุณมณีรัตน์ ดำรงเกียรติเวช รศ 3,000
10 คุณขนิษฐา ชินะกุลวัฒนา รศ 1,000
11 คุณปรีดา  วรินทรเวช รศ 1,000
12 คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์ รศ 1,000
13 คุณวงษา จินตะไลย์ รศ 1,000
14 พันเอก วุฒิชัย ปานทอง รศ 1,000
15 คุณไพศาล กิตติธรสมบัติ รศ 1,000
16 คุณชุติมา ยอดหาญ รศ 1,000
17 คุณบุญวงษ์  ณ ตะกั่วทุ่ง รศ 1,000
18 คุณไพบูลย์ ณะบุตรจอม รศ 1,000
19 คุณสุวรรณี ฤทธิ์วิวัฒน์ รศ 1,000
20 คุณกนกพร เลิศอนันตวงศ์ รศ 1,000
21 คุณประดิษฐ์ พรหมเจียม รศ 1,000
22 คุณปัทมพร อารยะศาสตร์ รศ 1,000
23 คุณชาญกิจ เจียรพันธุ์ รศ 1,000
24 คุณ สุตรี เจียรพันธุ์ รศ 1,000
25 คุณณิชาภา  สุรชวาลา รศ 970
26 คุณวนิดา เตชะพันธุ์ รศ 500
27 คุณอมรา อินทวงศ์ รศ 500
28 คุณรัตนาภรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล รศ 500
29 คุณนุจรี ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ รศ 500
30 คุณมานพ สมัตถะ รศ 500
31 คุณชัยวัฒน์ เด่นประภัสร์ รศ 500
32 คุณชูเกียรติ กาญจนภรางกูร รศ 500
33 คุณสุนันทา โทวระ รศ 300
34 คุณอรมน ปั้นทอง รศ 234
35 คุณสุพัฒน์กิจ  ชูศิลปชัย รศ 200
36 คุณศุภโชค จันทนฤกษ์ รศ 100
37 คุณนุชจรียา ภู่ทับทิม บธ 5,000
38 บริษัท เอสเคที. เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด บธ 2,000
39 คุณวิชัย จินดากิจสกุลชัย บธ 2,000
40 คุณชาญ  ชนกโอวาท บธ 1,000
41 คุณวัลลิภา จุลวงศ์ สป 1,000
42 คุณพรเทพ สถิรปัญญา สป 1,000
43 คุณพงษ์ศักดิ์ รักษ์งาน สป 200
44 คุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ พศ 5,000
45 คุณ ธน  วงศ์เครือมั่น พศ 1,000
46 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 800
47 คุณ อมรรัตน์ วัฒนสินไพศาล พศ 500
48 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 500
49 คุณณุพร ทรวดทรง พศ 300
50 คุณชนิดาภา อัจฉริยจิต พศ 200
51 คุณชลธี พลังคะพันธ์พงศ์ พศ 200
52 คุณสมพร มานะอุดมการ พค 2,500
53 คุณเย็นตา กรวิจิตรกุล พค 1,000
54 คุณศิริรัตน์ ภู่เกลี้ยง พค 500
55 คุณนพดล สินไพบูลย์ พค.และจส. 500
56 คุณกวีวรรณ  สุริยะพรชัยกุล พม 200
57 นาวาโท กวีศักดิ์ วัฒนะคีรี ฝอ 500
58 คุณพิชญ์สินี พันธ์เมธากุล   1,000
59 คุณธนันพัชญ์ พันธ์เมธากุล   1,000
60 คุณชาญ ชัยชนะ   500
       
  ยอดบริจาค เดือนตุลาคม 2556
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 16,400 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 27,470 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 16,500 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  18,400 บาท
  ธนาคารทหารไทย 3,434 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 500 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 82,704 บาท

 


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
3 คุณวินัย  รวดเร็ว รศ 5,000
4 คุณศุภโชค  สิริจันทรดิลก รศ 5,000
5 คุณตนุภัทร  รัตนพูลชัย รศ 5,000
6 คุณเนตรนภา  นาคะโฆษิตสกุล รศ 3,000
7 คุณพีรยุทธ์  ทุมเสถสาร รศ 2,000
8 คุณไพโรจน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ รศ 2,000
9 คุณกรีชา  เกิดศรีพันธ์ รศ 1,000
10 คุณธันย์ชนก  ธรรมจิตรสกุล รศ 1,000
11 คุณประเทศ  แย้มยินดี รศ 1,000
12 คุณมารศรี  เจษฎาปฏิพัทธ์ รศ 1,000
13 คุณพเนตร์  บัวแจ่มรัตนวงศ์ รศ 1,000
14 คุณจิรนี  รัตนวิชช์ รศ 1,000
15 คุณสาธินี  รังษีรัตนา รศ 1,000
16 คุณจักรวาล  นาคะรัต รศ 1,000
17 คุณวรารัตน์  อัศวศุภลาภ รศ. และ พศ. 1,000
18 คุณนุชจรี  ณ สงขลา รศ 1,000
19 คุณกุนตี  ศรีวิพัฒน์ รศ 500
20 คุณอรอนงค์  กลางนภา รศ 500
21 คุณประภาพรรณ  กาญจนสุภัค รศ 500
22 คุณสมคิด  ชัยกะเสวี รศ 500
23 คุณศิริชัย  ธนสิริตระกูล รศ 500
24 คุณชาคริต  แก้วชลคราม รศ 200
25 คุณนันทนา ลิ่มระนางกูร รศ 200
26 คุณทองกร  บุญอำนาจเดช รศ 300
27 คุณปรีชา  จินตนานนท์ รศ 100
28 คุณรสลิน  เศรษฐภักดี บธ 5,000
29 คุณชมพร  เพ็ชรมุกข์ บธ 3,000
30 คุณเยาวลักษณ์  ตั้งวิวัฒน์วงศ์ บธ 1,000
31 คุณจุฬาลักษณ์  กิจเจริญศักดิ์กุล บธ 500
32 คุณบุษบา  อรัญเวช บธ 300
33 คุณกฤษดา  แสวงดี สป 10,000
34 คุณพนิดา  ถนอมวำ สป 2,500
35 คุณประภาภรณ์  เกยูรวงศ์ สป 1,000
36 คุณกัญญา  พุกสุ่น สป 500
37 คุณรัตติยา ซังซาสิทธิ์ สป 500
38 คุณวราภรณ์  เกียรติเฉลิมพร สป 300
39 คุณสุทธิรัตน์  ลิศนันท์ สป 300
40 คุณจรัณยา  ตรีระพงศ์ พศ 3,000
41 คุณศิริวรรณ  เมฆทอง พศ 2,000
42 คุณวิไล  แซ่เจียม พศ 1,000
43 คุณพีรพล  เลิศพิศุทธิ์ พศ 1,000
44 คุณลออมธนา  ธารา พศ 1,000
45 คุณจิตราพร  สุวรรณปากแพรก พศ 800
46 คุณชำมะนาด  นาวาสมุทร พศ 500
47 คุณอัญมณี ภิรมย์รัตน์ พค 1,500
48 คุณนพรัตน์  อมรลาภ พค 500
49 คุณนิยม  สองแก้ว พค 500
50 คุณณฐภัทร  ลีรัตนขจร พค 100
51 คุณกิติมา  พ่วงศิริ ภส 5,000
52 คุณจุฑามาศ  มหาคุณ ภส 200
53 คุณภัทรินทร์  โสภณบรรณารักษ์ ภส 100
54 คุณธันญ์ภัทร์ ดลธนไกรสิทธ์ พม 10,000
55 คุณนารีรัตน์  จิตรวานิชกุล พม 3,000
56 คุณพักตร์พรหม ลีลาพัชร พม 500
57 คุณจันทราภา พิมพ์ชัยกุล พม 100
58 คุณกรกันยา นุชแพ พม 100
59 คุณชนิกานต์ บุญญรัตน์ พม 100
60 คุณกิติศักดิ์  วิศาลวาณิชย์   10,000
61 คุณพิชญทัฬห์  จันทร์พุฒ   5,000
62 คุณชนัญทิมา  ปิ่นเงิน   2,000
63 คุณปวีณา  ขุนวิทยา   1,000
64 คุณสมศักดิ์  รักไทย   1,000
65 คุณวศิน  วณิชย์วรนันต์   1,000
66 คุณณัฐภูมิ  จิตรกสิกร   900
67 บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด   400
       
  ยอดบริจาค เดือนพฤศจิกายน 2556
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 41,900 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 16,500 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 27,300 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  29,200 บาท
  ธนาคารทหารไทย 10,700 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3,900 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 129,500 บาท

 


รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนธันวาคม 2556

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
1 คุณสุรฤทธิ์  กิจจาทร รศ 20,000
2 คุณธนทรัพย์  แซ่เอี้ย รศ 10,000
3 คุณสมรัตน์  ตั้งศรีสุข รศ 5,000
4 คุณสวัสดี  ผดุงมาตรวรกุล รศ 2,500
5 คุณสุเมธ  ตันวงษ์วาน รศ 2,000
6 คุณสุดาพิชญ์  เปลื้องกระโทก รศ 2,000
7 คุณถนอม  วงศ์จันทา รศ 1,200
8 คุณณัฐธีรา  ขจรเสรีลิขิตกุล รศ 1,000
9 พันเอกชุมพล แก้วล้วน รศ 1,000
10 คุณมนชยา  โพชนุกุล รศ 1,000
11 คุณลักษิกา  กาญจนานุเคราะห์ รศ 1,000
12 คุณพรทิพย์ วิไลทอง รศ 999
13 คุณจิตรา เอื้อประเสริฐ รศ 500
14 คุณอุทัย  แจวจันทึก รศ 500
15 คุณอรุณ  อุณาพรหม รศ 300
16 คุณวรพันธุ์  เอี่ยมจิรกุล รศ 200
17 คุณจิราภรณ์  สกุลคู บธ 5,000
18 คุณกิติศักดิ์  บุณยะกาญจน บธ 2,500
19 คุณดุษฎี  ภู่พัฒน์ บธ 2,000
20 คุณภัทรานิษฐ์  เรืองพุฒิศักดิ์ บธ 1,000
21 คุณเอกพงศ์  จริเกษม บธ 1,000
22 คุณชาตญา  วิชญพงษ์กุล บธ 500
23 คุณวิบูลย์  ทวีสกุลชัย สป 1,000
24 คุณพรทิพย์  เดชธนาเลิศ พศ 500
25 คุณธารีทิพย์ ไชยศิริวัฒนะกุล พศ 200
26 คุณบูชา บัวภา พค 5,000
27 คุณพรรณี  ตฤตียปุตรานนท์ พค 1,000
28 คุณประเสริฐ สุศีลสัมพันธ์ พค 1,000
29 คุณพินิดา  จิวะไพศาลพงศ์ พค 500
30 คุณประภัสรา  จันทนะ ภส 1,500
31 คุณนพรัตน์  เลิศศิริมิตร ภส 1,000
32 คุณดวงพร  ทองหัวเตย ภส 200
33 คุณสกาว สำราญคง พม 1,000
34 คุณประสงค์ มานะยิ่ง   5,000
35 คุณสุดา เลื่องลือปัญญา   2,000
36 คุณสิริรัตน์ จันทนิสร์   2,000
37 คุณอภิชาติ จันทนิสร์   1,000
38 คุณชัยยันต์  อร่ามศรี   1,000
       
       
  ยอดบริจาค เดือนธันวาคม 2556
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 41,500 บาท
  ธนาคารกสิกรไทย 18,900 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 18,700 บาท
  ธนาคารทหารไทย 4,999 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 85,099 บาท