Sidebar

ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน ประจำปี 2557 - เดือนธันวาคม 2557

 

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนธันวาคม 2557

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน (บาท)
1 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 40,000
2 น.อ.สุรฤทธิ์ กิจจาทร รศ 15,000
3 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
4 ดร. กิติศักดิ์ วิศาลวาณิชย์ รศ 10,000
5 คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม รศ 10,000
6 คุณวาสนา เข็มทองคำ รศ 10,000
7 คุณธนทรัพย์ แซ่เอี้ย รศ 10,000
8 คุณวิชัย สุเวชยถาวร รศ 10,000
9 คุณสมรัตน์ ตั้งศรีสุข รศ 5,000
10 คุณอัญชลี ทองพันธ์ รศ 5,000
11 คุณประสงค์ มานะยิ่ง รศ 5,000
12 คุณสุดา เลื่องลือปัญญา รศ 5,000
13 คุณมงคล ดีศิลป์แพทย์ รศ 3,000
14 Miss Wilai Sukchuenanant รศ 3,000
15 พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว รศ 3,000
16 คุณเนาวรัตน์ หงษ์สามารถ รศ 2,000
17 คุณสุนันท์ สิงห์สมบุญ รศ 2,000
18 คุณอัครเดช เจิมศิริ รศ 1,000
19 คุณจิราวรรณ กันเกตุ รศ 1,000
20 คุณรัตนาวดี สุนทรพันธุ์ รศ 1,000
21 คุณสิริกานต์ พงษ์จันทร์ รศ 1,000
22 คุณทรรษนีย์ แพรกทอง รศ 1,000
23 คุณนิธินาถ สำเภาทอง รศ 1,000
24 คุณยรรยง พลสันติกุล รศ 1,000
25 คุณสมเกียรติ ปัญหา รศ 1,000
26 คุณเกษม ตันสุวรรณ รศ 1,000
27 คุณบุษกร เรืองผลวิวัฒน์ รศ 500
28 พันเอกพิเศษ กิติพงษ์ ศรีนันทลักษณ์ รศ 500
29 พันเอกพิเศษ กิติพงษ์ ศรีนันทลักษณ์ รศ 500
30 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์ รศ 500
31 คุณอุทัย แจวจันทึก รศ 500
32 คุณพเยาว์ ทวีกุลทรัพย์ รศ 500
33 คุณสุธาดา สุนทรเอกจิต รศ 200
34 คุณดุษฎี ภู่พัฒน์ บธ 4,000
35 คุณพัทธยา วุตติเวช บธ 3,000
36 คุณศิโรยุทธ ชื่นประภารัตน์ บธ 3,000
37 คุณมีนา เหล่าหะเกียรติ บธ 3,000
38 คุณเยาวลักษณ์ ตั้งวิวัฒน์วงศ์ บธ 2,000
39 คุณเกียรติ วิทวัสสำราญกุล บธ 1,000
40 คุณประเสริฐ สุศีลสัมพันธ์ พค 1,000
41 คุณดารณีย์ ศรีสวัสดิ์กุล พค 500
42 คุณวงเดือน จานสิบสี พค 500
43 คุณณฐภัทร ลีรัตนขจร พค 100
44 คุณอนงค์ ทรัพยรังสี พม 500
45 คุณพัทธนันท์ ตรงกิจไพศาล พม 10,000
46 คุณปราณี ปีติกวินวงศ์ พม 5,000
47 คุณอนุพงศ์ ตันสกุล พศ 500
48 คุณจักรกฤษณ์ เลี้ยงถาวร พศ 400
49 คุณจรัณยา ตรีระพงศ์ พศ 3,000
50 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
51 คุณธิดา ชีวศรีพฤฒา พศ 1,000
52 คุณประมวล พงศ์สรยุทธ ภส 1,000
53 คุณนิสากร ปานประสงค์ ภส 1,000
54 คุณกัญญา ชวนบุญ ภส 1,000
55 คุณนพรัตน์ เลิศศิริมิตร ภส 1,000
56 คุณเพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์ ภส 1,000
57 คุณดวงพร ทองหัวเตย ภส 200
58 คุณจุฑามาศ มหาคุณ ภส 500
59 คุณสมบูรณ์ ชีพพานิชไพศาล สป 213,000
60 คุณสุธิดา อุดมดีพิพัฒนโชติ สป 5,000
61 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์   100,000
62 คุณปริญญา ชุมรุม   13,000
63 คุณณัฏฐ์ บุญด้วง   10,000
64 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
65 คุณวีระ โอวริทธิ์กุล   5,000
66 คุณภีมศุภมาศ อุดมดีพิพัฒนโชติ   4,444
67 คุณปวีณา ขุนวิทยา   4,000
68 นายพีระพัฒน์ โชติชัย   3,000
69 คุณอุษาโรจน์ ดีร์โจซูโบรโต   3,000
70 คุณเมธาวี คัมภีรวุฒิ   2,500
71 พล.ต.ดร.ก้องพักษ์ วงศ์ดีธนรักษ์   1,000
72 คุณจอมขวัญ กำปั่นทอง   1,000
73 คุณเจริญขวัญ กำปั่นทอง   1,000
74 คุณกัลยา บุญเทียม   900
75 คุณจารุพรรณ ละอองพานิช   500
76 คุณอังคณา สิริเวสมาศ   100
       
  ยอดบริจาค เดือนธันวาคม 2557
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 72,400 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 62,244 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 38,000 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  400,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 5,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,200 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 579,844 บาท