Sidebar

ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน ประจำปี 2558

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมกราคม 2558

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ

จำนวนเงิน
(บาท)

1 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ   10,000
3 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 10,000
4 คุณสวัสดิ์ ผดุงมาตรวรกุล รศ 8,000
5 คุณสุรินทร์ ตั้งรัตนวิชิต บธ 3,000
6 คุณนารีรัตน์ จิตรวานิชกุล   3,000
7 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 2,000
8 คุณเสกสรร รัตนาบดี รศ 2,000
9 คุณสมชาติ คุ้มบัว รศ 1,000
10 คุณสมศักดิ์ กุลวิจิตร์รัตน์ รศ 1,000
11 คุณภู่ พันธงชัย รศ 1,000
12 คุณพีรวัตร พีรภัทร์จิตกุล รศ 500
13 คุณพัชนี จงสัจจา พค 500
14 คุณบุญส่ง แป้นหาญ รศ 200
15 คุณมัทธนี ทองพุ่ม พม 200
16 พ.ท. ชวาล  ชมภูโคตร   100
17 คุณอนันต์ มาคุ้ม รศ 100
18 คุณกำธร ประสพสุขโชคมณี   100
       
                               ยอดบริจาค เดือนมกราคม 2558
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 11,700 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 13,800 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 2,200 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  22,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 2,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 54,700 บาท
       

  


  รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณนคร ลักษณกาญจน์ พค 10,000
3 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 10,000
4 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
5 คุณสุรินทร์ กาญจนพิบูลย์ พศ 3,000
6 คุณบุญสนอง รัตนสุนทรากุล พค 3,000
7 คุณนุรนาถ วิวรรธน์หิรัญ รศ 2,000
8 คุณลีนา คณาธนะทรัพย์ รศ 2,000
9 คุณศราวุฒิ แก้วเจือ รศ 2,000
10 คุณสรัญญา โทนอ่อน พค 2,000
11 คุณวินัย ศรียันต์ตรา บธ 2,000
12 คุณเสน่ห์ มะอยู่เที่ยง รศ 2,000
13 คุณศรีประดับ จินาผล รศ 2,000
14 คุณภาวินี หาญสมภพ รศ 2,000
15 คุณปราง โชคสวัสดิ์ไพศาล บธ 1,000
16 คุณนัทธอร จักรจาย พม 1,000
17 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
18 คุณอารียา พรหมแสง รศ 1,000
19 คุณวรวรรณ นิจถาวร บธ 1,000
20 คุณมณฑา อุนยะพันธุ์ รศ 1,000
21 คุณจรัญญา สาแช รศ 1,000
22 คุณศรีสุดา รักษ์เผ่า รศ 1,000
23 คุณสุวิมล ดวงมี พค 1,000
24 คุณประยูร โทนอ่อน พค 1,000
25 คุณพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา รศ 1,000
26 พ.ต.อ.หญิง ธัญลักษณ์ ชวิศเจริญวงศ์ รศ 1,000
27 คุณมานพ ชมภูจันทร์ พค 1,000
28 คุณนาวิน อินทจักร รศ 1,000
29 คุณปุณณพร พ่วงตระกูล  พค 1,000
30 คุณธฤตวัน รัชตภูมิ สป 1,000
31 คุณสุภรณ์ สร้อยทอง รศ 500
32 คุณนวลจันทร์ ปุยะกุล สป 500
33 คุณรัตนาภรณ์ ศักดาวงศ์วิมล รศ 500
34 คุณพัชรวรรณ เสถียรกชกร สป 500
35 คุณอรทัย ชูเมือง รศ 500
36 คุณกนกวรา พวงประยงค์ พค 500
37 คุณเทพวรรณ ปรีดาเกษมสิน สป 500
38 คุณอัญชลี โอกาโมโตะ บธ 500
39 คุณพรชัย พัฒนเศรษฐ์ศิริ พศ 500
40 คุณอรทัย มีสวัสดิ์ พค 500
41 คุณพรศิริ ทองหงษ์ รศ 300
42 คุณอรวรรณ เติมไทยมงคล พศ 300
43 คุณวรัญญู เวียงอำพล จส 300
44 คุณบัณฑิต กำศิริมงคล รศ 300
45 คุณวริดา ชุติกานนท์ สป 200
46 คุณธีราภรณ์ เหลาฉลาด บธ 200
47 คุณนริศรา ธรรมบำรุง รศ 150
48 คุณวีรยา ภู่กัน รศ 100
49 คุณกวิน ษมากร พศ 100
50 คุณรุจินันท์ นิลวิสุทธิ์ สป 100
51 คุณจักรกฤษณ์ พึ่งใหญ่ ฝอ 100
       
                          ยอดบริจาค เดือนกุมภาพันธ์ 2558
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 11,200 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 18,800 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 16,850 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  27,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 3,300 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 5,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 82,150 บาท

 

 


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมีนาคม 2558

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอก ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 10,000
3 คุณชนิดา ทิพย์พิลา รศ 5,000
4 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
5 คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล รศ 3,000
6 คุณศิรินทร ปิ่นเงิน รศ 2,000
7 คุณกรกฤษณ์ ภวายน รศ 2,000
8 คุณเพ็ญจันทร์ เธียรประมุข พศ 2,000
9 คุณนารถนารี รัฐปัตย์ บธ 2,000
10 คุณสมชาติ พารักษา รศ 1,000
11 คุณสถิตย์ สุทธิลักษณ์ รศ 1,000
12 คุณสมใจ นิติสกุลชัย รศ 1,000
13 คุณรัชดา ศรีสยาม   1,000
14 คุณเฉลิมศักดิ์ วงศ์ศิริวัฒน์ รศ 1,000
15 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
16 คุณสมศิริ หาญพิทักษ์ญาติ บธ 1,000
17 คุณฉัตราทิพย์ วัฒนานันท์ รศ 1,000
18 คุณสุชาติ สิริธนาวุฒิ บธ 1,000
19 คุณสุขสันต์ ทรงตั้งสันติกุล บธ 1,000
20 คุณมานะ ศรีพิทักษ์ รศ 1,000
21 คุณไสว ชัยชูสอน รศ 1,000
22 คุณอุทัย กิ่งโพธิ์ รศ 1,000
23 คุณภูเบศ จันทนิมิ รศ 1,000
24 พันตำรวจตรีวุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ พค 1,000
25 คุณจุฬาลักษณ์ ค้าทันเจริญ รศ 1,000
26 คุณรัตนาวดี จิตมากุศล   1,000
27 คุณสมจินตนา เชื้อนาค รศ 500
28 คุณสุทิพย์ จันทร์ทรง รศ 500
29 คุณพีระ คล้ายริน สป 500
30 คุณลัดดาวรรณ เลาลิขิตนันท์   500
31 คุณสุนิตย์ พัวพันพัฒนา พค 500
32 คุณอุดมศักดิ์ ตั้งอมรศิริ บธ 500
33 คุณดวงใจ วงศ์วิชิต พค 500
       
                                            ยอดบริจาค เดือนมีนาคม 2558
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 10,500 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 11,500 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 10,500 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  27,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 4,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 63,500 บาท

 

 


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนเมษายน 2558

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ  จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 10,000
3 คุณวิชาญ สมัครธรรม รศ 5,000
4 คุณปัญญา ธีรสวัสดิ์  บธ 5,000
5 คุณเพ็ญศรี ภู่พงษ์วัฒนา รศ 5,000
6 คุณยรรยงค์ อินทฤทธิ์  รศ 4,800
7 คุณธีรศักดิ์ ทิพย์ปิ่นวงค์ รศ 2,000
8 คุณนราสิฐ สันสมภาค รศ และ พค 2,000
9 คุณชัชดา ศศิบุตร รศ 1,000
10 คุณวิรุฬห์ ลามาติพานนท์  บธ 1,000
11 คุณหทัยชนก วงษ์เชื่อม สป 1,000
12 คุณสมหมาย โต๊ะชื่นดี รศ 1,000
13 คุณศุภรัศมิ์ โรจนัดถพงษ์ รศ 1,000
14 คุณเกรียงศักดิ์ ว่องกลกิจศิลป์ รศ 1,000
15 คุณวิโรจน์ น้ำหอม รศ 1,000
16 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
17 คุณรัฐประทีป กีรติอุไร รศ 1,000
18 คุณชวลิต แถวเที่ยง รศ 1,000
19 คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ รศ 1,000
20 คุณภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์ รศ 1,000
21 คุณสมจิตต์ ฉายทองคำ พค 1,000
22 คุณจิตรกร วิจิตรถาวร รศ 1,000
23 คุณอุษา สาระศาลิน พม 1,000
24 พ.ท. ชวาล ชมภูโคตร   500
25 คุณดารายา บัวทอง นน 500
26 คุณวัลลีรัตน์ พบคีรี ภส 500
27 คุณกิ่งกนก พิพัฒน์สำราญ บธ 500
28 คุณวิวรรธน์ วรรธนะโชติ พศ 400
29 คุณสุเวช พิมน้ำเย็น พค และ จส 300
30 คุณอรวรรณ ภูวธราดล   100
31 คุณชฎิล พรรณรักษ์  บธ 100
32 คุณวีรุทัย วรเจริญสรี  พม 100
       
                                  ยอดบริจาค เดือนเมษายน 2558
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 17,700 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 3,600 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 14,500 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  24,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 2,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 63,800 บาท

 

 


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤษภาคม 2558

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 10,000
3 คุณมงคล ดีศิลป์แพทย์ รศ 5,000
4 คุณศุภศักดิ์ ใบบริบาลกุล รศ 3,000
5 คุณศุภรดา ไกรทัศน์  รศ 2,000
6 คุณวรวิทย์ ปึงสมบูรณ์ยิ่ง บธ 2,000
7 คุณเชิดชัย เลิศดำรงค์ลักษณ์ บธ 2,000
8 พันเอกวิธัต เสมาชัย รศ 2,000
9 คุณมนัสวีร์ พันธุเวทย์ สป 2,000
10 คุณบุญเลิศ เอกเผ่าพันธุ์ บธ 2,000
11 คุณอัครวัฒน์ ฉั่วเศรษฐกุล   2,000
12 คุณดารารัตน์ สุคันธมาลัย สป 2,000
13 คุณเด่น โต๊ะมีนา พค 2,000
14 คุณทนงศักดิ์ ปึงสมบูรณ์ยิ่ง บธ 1,500
15 คุณวิทวัส สมขันธ์ รศ 1,000
16 คุณกิตติ สุรารักษ์ รศ 1,000
17 คุณสุจินตรัตน์ ธนะสิริ พม 1,000
18 คุณเพ็ญพิชญา พิทยากูล บธ 1,000
19 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
20 คุณชาญชัย ธีระศรีปรีชา บธ 1,000
21 คุณวรรธนา แดงวัง พม 1,000
22 คุณพิมพร กังแฮ  บธ 1,000
23 คุณศมกานต์ ทองเกลี้ยง สว 1,000
24 คุณอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รศ 1,000
25 คุณภัทรพร กัปตัน รศ 1,000
26 คุณธวัชชัย ภู่วชิรานนท์ สป 1,000
27 คุณกาญจนา เลิศเวช รศ 1,000
28 คุณจักรพันธ์ สังข์ศิละ บธ 1,000
29 คุณประยูร ลิมปนะรังสรรค์ รศ 500
30 คุณวันชัย เพียรผดุงสิทธิ์ รศ 500
31 คุณชัชศรัญ บัณฑิตรัชต์ พศ 500
32 คุณสนาน ธรรมรส พค 500
33 คุณเรณู นามประกอบ พค 100
       
                            ยอดบริจาค เดือนพฤษภาคม 2558
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 14,500 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 4,000 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 18,100 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  28,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 500 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 65,600 บาท

 


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมิถุนายน 2558

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณวิชัย สถาปิตานนท์ รศ 10,000
3 คุณเสถียร โชคดีพาณิชย์ บธ 10,000
4 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 10,000
5 คุณบรรลือ กุลละวณิชย์ รศ 5,000
6 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   7,000
7 คุณประจักษ์ หินทอง พค 3,000
8 คุณรณภูมิ มีโพธิ์สม รศ 3,000
9 น.อ.หญิงน้ำทิพย์ ดิษฐบรรจง ฝอ 3,000
10 คุณวรรณศรี อินทราชา รศ 2,000
11 คุณพลภัทร เตชะคุณกิตติ รศ 2,000
12 บริษัท อีซูซุเชียงราย (2002) จำกัด   2,000
13 คุณวารี นฤนาทวงศ์ รศ 2,000
14 คุณศิวพร เหมือนสีเลา  รศ 2,000
15 คุณบุญส่ง ชื่นตา รศ 2,000
16 คุณสุเมธ สหัสสานนท์ ฝอ 1,500
17 คุณนัทธมนต์ แสงกฤช รศ 1,500
18 คุณไพโรจน์ สุระศิรานนท์ รศ 1,000
19 คุณเบญจมาศ หัตถะศิลปกุล รศ 1,000
20 คุณผจงจิตร นิลมัย บธ 1,000
21 คุณสุชาติ กลิ่นผกา รศ 1,000
22 คุณสุขสันต์ ทรงตั้งสันติกุล บธ 1,000
23 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
24 คุณสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย รศ 1,000
25 คุณมารยาท อุ่นพันธุ์ รศ 1,000
26 คุณเพชรา ธนัญชัย พม 1,000
27 คุณบพิธ รัตนบุรี พ.ค. 1,000
28 คุณศิริจันทร์ พีรประวิตร บธ 1,000
29 คุณไชยา วงศ์วรชาติ รศ 1,000
30 คุณสินีนาฏ ดำริห์อนันต์ บธ 1,000
31 คุณเพ็ญนภา จันทร์จรัสทอง สป 1,000
32 คุณวรรณี นาคะโร พค 1,000
33 คุณนรินทร์ หรรษ์หิรัญ รศ 1,000
34 คุณสมบัติ จิ๋วแย้ม รศ 1,000
35 คุณพุทธิพงศ์ ยมจินดา รศ 500
36 คุณนิมล จันทรปรรณิก รศ 500
37 คุณโชคชัย สาสนรักกิจ ฝอ 500
38 คุณสมพล พรผล รศ 500
39 คุณมัทยา อยู่สถาพร พค 500
40 คุณชวรณ รุจิระวุทธิ์ รศ 500
41 คุณปิยะวัฒน์ มีนมณี บธ 100
       
                                        ยอดบริจาค เดือนมิถุนายน 2558
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 13,600 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 9,500 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 22,000 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  29,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 3,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 20,500 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 98,100 บาท

 


 


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2558

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอก ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณพรทิพา มหามงคล รศ 10,000
3 คุณสุรพล มีเสถียร รศ 10,000
4 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 10,000
5 คุณพรพรรณ มณีสถิตย์  พค 5,000
6 คุณชาคริต อนุสภา ฝอ 5,000
7 คุณมุกดา สวนสุวรรณ รศ 3,000
8 คุณทอง วิริยะจารุ รศ 3,000
9 คุณวศิน เศวตคชกุล พศ 2,222
10 คุณณัชชา หรรษ์หิรัญ รศ 2,000
11 คุณภาวินี วีรกุลวัฒนา บธ 2,000
12 คุณสุรชัย สุทธิธรรม รศ 1,000
13 คุณศิวรักษ์ ตัณฑโอภาส พค 1,000
14 คุณวราวรรณ ปรีชากุล รศ 1,000
15 คุณมณฑา พูนศรีพัฒนา รศ 1,000
16 คุณประสาน อมรมนเทียร รศ 1,000
17 คุณประสิทธิ์ แบ้สกุล รศ 1,000
18 คุณอมรรัตน์ ฉวีภักดิ์  รศ 1,000
19 คุณจิตราพร กังสวัสดิ์  รศ 1,000
20 คุณอทิตา สัจจผล ทท 500
21 คุณวรรณี ด่านเจริญวนะกิจ รศ 500
22 คุณวรนุช เชาวน์ลิลิตกุล พค 500
23 คุณเนตรนภิส แก้วน้อย พค 500
24 คุณจันทรกาญจน์ แสงรัตนชัย รศ 500
25 คุณอรญา อิศรพันธุ์ รศ 500
26 คุณอรพิน บุญชายสินธุ์ รศ 500
27 คุณพรสวรรค์ เถกิงนาม พศ 500
28 คุณอุบล พันธุ์แสงจิต สป 300
29 คุณทวีเกียรติ์ สินธวานุกูล บธ 200
       
                                ยอดบริจาค เดือนกรกฎาคม 2558
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 8,500 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 15,000 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 15,722 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  22,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 1,300 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 14,200 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 76,722 บาท

 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนสิงหาคม 2558

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 12,000
2 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 10,000
3 คุณเอกภาวี รอดป้อง รศ 5,000
4 คุณศิริพร หาญอุดมลาภ รศ 5,000
5 คุณเบ็ญจวรรณ ตระกูลสุขอนันต์ สป 4,000
6 คุณชัยยุทธ หวงสุรนันท์  รศ 3,000
7 คุณศุภลักษณ์ ภาสุรปัญญา รศ 2,000
8 คุณทิพยวรรณ วรพิพัฒน์ รศ 2,000
9 คุณสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์  รศ 2,000
10 คุณวารี ลิ้มพัฒนสกุล จส 2,000
11 คุณบุญลือ มิปิกุล รศ 2,000
12 คุณโสภณ สิริเลิศรักษา บธ 1,000
13 คุณศิริขวัญ ชวนะภูธร  สป 1,000
14 คุณศุภวรรณ เปรมกุศลชัย   1,000
15 คุณสุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค  รศ 1,000
16 คุณพจนีย์ วานิช  รศ  1,000
17 คุณฐิติรัตน์ เพ็ญน้อย รศ 1,000
18 คุณสุจินดา ภัคภิญโญ รศ 1,000
19 คุณรัชนี กรบุญรักษา รศ 1,000
20 คุณชลธิชา ดำรงฤทธิกุล บธ 1,000
21 คุณทีปกร ธรนันท์วุฒิกุล ภส 1,000
22 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
23 คุณนฤมล โทจันทร์ รศ 1,000
24 คุณบุญสิน บุญศิริธนากุล  สป 1,000
25 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ สป 1,000
26 คุณประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ บธ 1,000
27 คุณศศิธร เสรีอรุโณ รศ 1,000
28 คุณอมร รอดจากเข็ญ รศ 1,000
29 พ.อ. อดุลย์ แนบสนิท รศ  1,000
30 คุณชำนาญ เฮงวาณิชย์  รศ  1,000
31 คุณจารุวลี บัวอ่อน  พศ 500
32 คุณอัจฉรี จินดาวิจักษณ์  บธ 500
33 คุณเกษม เอี่ยมพิชัยมงคล พม 500
34 คุณกิติมา ลีฬหวนิชกุล  พศ 500
35 คุณนฤมล ศิริสอาด รศ 500
36 คุณพรรณพิมล จีระธัญญาสกุล พศ 500
37 คุณทมยันต์ ศิริวัฒนะตระกูล รศ 500
38 คุณเชิดชัย วัชระมงคล รศ 500
39 คุณสามารถ สุขบรรจง  รศ  500
40 คุณสมจิตร บำเพ็ญวราภรณ์ พค 500
41 คุณทวีลาภ สุเมธอมรรัตน์ รศ  500
42 คุณวิเชียร พันธ์พานิช รศ 300
43 คุณธิรีดา ชุมะศารทูล วช 300
44 คุณพงศธร ชุติชัย สป 300
45 คุณธัญรัฐ บุรพผล  สป 200
       
                                           ยอดบริจาค เดือนสิงหาคม 2558
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 16,500 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 14,500 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 11,100 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  23,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 2,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 7,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 74,600 บาท

  


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกันยายน 2558

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)
1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ 14,000
2 พันตำรวจโท อนุสรณ์ นิ่มสุวรรณ  รศ 10,000
3 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ 10,000
4 รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล   10,000
5 คุณสุกานดา คงเพิ่มธรรม  บธ 5,000
6 คุณผุสดี อารยศิริกุล  รศ 5,000
7 คุณปรีชา นาคะโฆษิตสกุล บธ 5,000
8 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
9 คุณอัมพร สกุลศรีประเสริฐ ภส 5,000
10 บริษัท เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด    3,000
11 คุณเสาวลักษณ์ วรรณสถิตย์  รศ 3,000
12 คุณวัชรินทร์ พงศ์กุศลจิตต์ รศ 3,000
13 คุณเนตรนภา นาคะโฆษิตสกุล รศ 3,000
14 พันโท สุระชัย มีหอม รศ 3,000
15 คุณนิสากร หอไทย รศ 2,000
16 คุณธีรศักดิ์ นิรนพรัตน์  รศ 2,000
17 คุณอมรา อินทวงศ์ รศ 2,000
18 คุณพิชัย เอื้ออำนวย   2,000
19 คุณสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ   2,000
20 คุณขันทอง เทพชมภู  พศ 1,500
21 คุณอรวรรณ ตันติชำนาญกุล รศ 1,000
22 คุณปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา รศ 1,000
23 คุณอรุณพันธ์ ปฏิภาณเทวา พศ 1,000
24 คุณจริยา สุเภากิจ  รศ 1000
25 คุณวรรษมนต์ จิวาคุณากร  รศ 1,000
26 คุณชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล รศ 1000
27 คุณชญากาณ อมฤตชญากานต์ รศ 1,000
28 คุณภคิณ สายธัญญโสภา รศ 1,000
29 คุณนิกร พรหมคต รศ 1,000
30 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ 1,000
31 คุณพุฒิพงศ์ ธัมพีระวัฒน์  สป 1,000
32 พันโท รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์  รศ 1,000
33 คุณธีรพันธ์ มหัทธนวานิชกุล รศ 1,000
34 คุณสมศักดิ์ คำวชิรพิทักษ์ รศ 1,000
35 คุณอนุชา พละกุล พค 1,000
36 คุณพงษ์เพ็ญ แซ่ลิ้ม บธ 1,000
37 คุณวรวิทย์ ตันติประยุกต์ บธ 1,000
38 คุณชุมพร เสรีนนท์ชัย   1,000
39 คุณชัยวัฒน์ เด่นประภัสร์ รศ 550
40 คุณจารุวลี บัวอ่อน พศ 500
41 คุณสุวรรณ์ดี อนิวัฒนานนท์ รศ 500
42 คุณดวงทิพย์ ฤทธิมโนมัย  รศ 500
43 คุณผกานันท์ วงศ์สุรกิจ พม 500
44 คุณณฤดี โอวาทวรัญญู   500
45 คุณธรรมรัฏฐ์ งามแสง รศ 500
46 คุณดวงฤทัย โรจนศักดา ฝอ 500
47 คุณสุจิตรา อามีน สป 500
48 พันเอก วุฒิชัย ปานทอง รศ 200
49 คุณศุทธินี ไม้หอม พศ 100
       
                                         ยอดบริจาค เดือนกันยายน 2558
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 13,000 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 41,550 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 8,500 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  50,500 บาท
  ธนาคารทหารไทย 3,300 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,500 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 118,350 บาท

  


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนตุลาคม 2558

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ

จำนวนเงิน
(บาท)

1 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รศ. 10,000
3 คุณวธัญดี พันธ์ศรีมังกร  รศ. 5,000
4 คุณดุษฎี หาญไกรพงศ์ ภส. 5,000
5 บริษัท ทรานส์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   5,000
6 คุณอุรีพร พันธุรัตน์  บธ. 5,000
7 คุณรุ่งทิพย์ ชัยวัฒนานนท์ รศ. 5,000
8 คุณอรรถพงษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ บธ. 4,000
9 คุณไชโย รอดสุขุมาล รศ. 3,000
10 คุณจันทิมา สุทัศนาวิจิตร บธ. 2000
11 คุณจิรัญบูรณ์ เภตราพูนสินไชย   2,000
12 คุณเทียนศักดิ์ สัมพันธ์ศิริกุล รศ. 2,000
13 คุณสุรชาติ อายุวัฒน์ พค.และจส.  2,000
14 คุณศิริยง ศุภประภากร บธ. 2,000
15 คุณธรณินทร์ กองสุข พศ. 2,000
16 คุณสิริกานต์ พงษ์จันทร์ รศ. 2,000
17 คุณสุธรรม รุ่งเรืองศรี รศ. 2,000
18 คุณกาญจน์กวิน สันติมานะวงศ์ บธ. 2,000
19 คุณอรรถพงษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์  บธ. 1,200
20 คุณปฏิญญา มุขแจ้ง บธ. 1,100
21 คุณสมพร มานะอุดมการ พค. 1,000
22 คุณสมิติ กาญจนศูนย์   1,000
23 คุณปณต กาญจนศูนย์  บธ. 1,000
24 คุณศุภชัย เศรษฐเสถียร  บธ. 1,000
25 คุณศันสนีย์ พวงทอง ฝอ. 1,000
26 คุณเกรียงไกร วังวิจิตร บธ. 1,000
27 คุณประไพ ชุณหคล้าย รศ. 1,000
28 คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก พศ. 1,000
29 คุณศิริรัตน์ ภู่เกลี้ยง พค. 1,000
30 คุณพินัย พูลเล็ก  รศ. 1,000
31 คุณสุขสันต์ ทรงตั้งสันติกุล  บธ. 1,000
32 คุณวิรชาติ อินทร์กง รศ. 1,000
33 คุณวิเศษ อุดมศิลป์  รศ. 1,000
34 คุณนิรุจ ยังเจริญ รศ. 1,000
35 คุณวัชรินทร์ ประดิษฐ์วัฒนกิจ รศ. 1,000
36 คุณเย็นตา กรวิจิตรกุล  พค. 1,000
37 คุณปราณีต คงอิ่ม   1,000
38 คุณราชโรจน์ รัตนอรุณ รศ. 1,000
39 คุณนุชจรี ณ สงขลา รศ. 1,000
40 พล.ต.หญิง วราภรณ์ ทวีวุฒิทรัพย์ รศ. 1,000
41 พ.ต.อ.สมยศ แก้วบังเกิด รศ. 1,000
42 คุณนฤมล กิติรัตน์ตระการ รศ. 1,000
43 คุณพเนตร์ บัวแจ่มรัตนวงศ์  รศ. 1,000
44 คุณสุดาจิตร สุนทรธรรม  สป. 1,000
45 คุณวิชัย เจียมบุญ และคุณศรีสุธา เจียมบุญ   1,000
46 คุณเรณู  การะเกตุ รศ. 1,000
47 คุณศิริจันทร์  พรหมสุวรรณศิริ พค. 1,000
48 คุณประภรพรรณ กาญจนสุภัค รศ. 600
49 คุณอาณัติ เถียรประภากุล รศ.  500
50 คุณนพดล สินไพบูลย์  พค.และจส. 500
51 คุณภัทรพร ตันติวณิชย์  รศ. 500
52 คุณกันยา กองขุนชาญ  รศ. 500
53 พ.ต.ท.ไกรสร คำรังษี พค. 500
54 คุณมนต์ชัย ล้ำลักษณไพบูลย์ บธ. 500
55 ร้อยตำรวจโท อนุศิษย์ เนตรถนอมศักดิ์ พค.และจส. 500
56 คุณประกาศ ดิษฐทิม รศ. 500
57 คุณเกรียงศักดิ์ รัตนวิบูลย์สม  รศ. 500
58 คุณสุเทพ ศุภมิตรโยธิน  รศ. 500
59 คุณรัตนาภรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล รศ. 500
60 คุณสุทธิรัตน์ ลิศนันท์ สป. 300
61 คุณสุรเดช จงยิ่งศิริ พศ. 200
62 คุณปิยะนุช พงษ์พิพัฒน์  รศ. 200
63 คุณนพลักษณ์ พงษ์พิพัฒน์  รศ. 200
64 คุณดรุณวรรณ หล่อฤทัย   200
65 คุณอาณัติ วิมานรัตน์ พศ. 100
66 คุณชาญ ชนะชัย สป. 100
67 คุณณิชากร หนุนทรัพย์ พม. 100
68 คุณจักรกฤษณ์ สุมณฑา รศ. 100
       
                                       ยอดบริจาค เดือนตุลาคม 2558
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 23,600 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 30,700 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 21,700 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  25,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 2,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 5,900 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 108,900 บาท

 

 


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤศจิกายน 2558

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)

1 พลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 ดร.กิติศักดิ์ วิศาลวาณิชย์          10,000
3 คุณศุภโชค  สิริจันทรดิลก รศ.        10,000
4 คุณณัฎฐิกา  พัฒนศุภวานิช รศ.        10,000
5 คุณสุภาภรณ์  ตรีแสน พศ.        10,000
6 คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รศ. 10,000
7 คุณธภูไท  รุจิเรข พศ. 5,000.19
8 คุณกิติมา  พ่วงศิริ ภส.         5,000
9 คุณพรทิพา  มหามงคล รศ.         5,000
10 คุณสุธิดา  อุดมดีพิพัฒนโชติ สป. 5,000
11 คุณมยุเรศ  อร่ามรัตน์ รศ. 4,000
12 คุณไพบูลย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ บธ. 3,000
13 คุณประภัสรา จันทนะ ภส. 3,000
14 คุณสันติ  สุขมาลัย รศ. 3,000
15 คุณภาณุค์ปกรณ์  อภินันธนพัฒน์ รศ. 3,000
16 คุณนารีรัตน์  จิตรวานิชกุล พม. 3,000
17 คุณขวัญทศรย์  อริยมรรคสกุล   2,500
18 คุณชาญ  ชนกโอวาท บธ. 2,000
19 คุณปาณิสรา เขตเจริญ รศ.         1,000
20 คุณธัญวรรณ  เจนวัฒนกุล สป.         1,000
21 คุณงามพิศ  ประทีปะวณิช รศ. 1,000
22 คุณอมรรัตน์  วัฒนสินไพศาล พศ.         1,000
23 คุณสุวรรณี  เลิศจรัส รศ.         1,000
24 คุณถาวรรัตน์ ชัยทอง บธ. 1,000
25 คุณสมบัติ ธำรงสินถาวร บธ. 1,000
26 คุณจิราวรรณ  กันเกตุ รศ. 1,000
27 คุณประภาภรณ์  เกยูรวงศ์ สป. 1,000
28 คุณภัชรินทร์  ธงเธียน พม. 1,000
29 คุณกานดาณภัทร  สำเภาทอง รศ. 1,000
30 คุณอรรถ  อรรถยุติ พค. 1,000
31 คุณวาสิตา  ฤทธิ์บำรุง พม. 1,000
32 คุณปราณี จันทร์เจนระวี รศ. 1,000
33 คุณลออมธนา  ธารา พค. 1,000
34 คุณสุรินทร์  สว่างอาภรณ์ รศ. 1,000
35 คุณอิชยา  สิทธิพงศธร บธ. 1,000
36 คุณธันย์ชนก  ธรรมจิตรสกุล รศ. 1,000
37 คุณปรวีร์ หัตถกรรม พค.            500
38 คุณณัฐวรรณ  อารัมภ์วิโรจน์ นต.            500
39 คุณกฤษฎา  พรหมเวค พค. และ จส.            500
40 คุณเกศรา สามบุญเที่ยง รศ. 500
41 คุณวงเดือน จานสิบสี พค. 500
42 คุณพุทธิพงศ์  จุลกสิกร บธ. 500
43 คุณธเนศ  ปทุมานนท์ รศ. 500
44 คุณบุญเรือง จิตตา รศ. 500
45 คุณกานต์ณัฐ  ณ บางช้าง สป. 500
46 คุณสุนันทา  โทวระ รศ.            300
47 คุณศุภรักษ์  เหมือนโพธิ์ บธ. 300
48 คุณนคร  อัศวสุรนาท พศ. 300
49 คุณพเยาว์ องค์ภูมิศิลกุล บธ. 300
50 คุณวิริยะภัทร  ธรรมวราภิรมย์ รศ. 300
51 คุณดวงพร  ทองหัวเตย ภส.            200
52 คุณพัชนี  โอฬารพัฒนะชัย รศ. 200
53 คุณธเนศ  ปทุมานนท์ รศ. 200
54 คุณวิมลมาศ ศรีโพธิ์ สป. 200
55 คุณจรรยา  ปานพรม พค.            100
56 คุณปรีชา จินตนานนท์ รศ. 100
57 คุณจำเริญ เทพกัญญาเมศร์ รศ. 100
58 คุณณฐภัทร  ลีรัตนขจร พค. 100
59 คุณอำพล ตั้งมั่นยุติธรรม สป. 100
       
                                     ยอดบริจาค เดือนพฤศจิกายน 2558
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 57,100 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 25,700.19 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 10,900 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  23,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 4,000 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10,100 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 130,800.19 บาท

 

 


 รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนธันวาคม 2558

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ จำนวนเงิน
(บาท)

1 คุณวันเฉลิม  วิวัฒน์ศิริพงศ์ สป. 20,000
2 พล.ร.ต.ธีรัช หทยีช รศ. 15,000
3 คุณปริญญา ชุมรุม บธ. 13,000
4 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
5 คุณวาสนา  เข็มทองคำ รศ. 10,000
6 คุณยุวดี  ตันติวัฒนาไพบูลย์ พค. และ จส. 10,000
7 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ. 10,000
8 คุณสมรัตน์  ตั้งศรีสุข รศ. 5,000
9 คุณประสงค์  มานะยิ่ง รศ. 5,000
10 คุณนวลจันทร์  หาญสกุลบรรเทิง บธ. 5,000
11 คุณมีนา  เหล่าหะเกียรติ บธ. 5,000
12 คุณจันทิมา  เดชณรงค์ บธ. 5,000
13 คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม   5,000
14 คุณดุษฎี  ภู่พัฒน์ บธ. 4,000
15 คุณวรินทร  หาดนันต๊ะ ภส. 3,000
16 คุณเพชรรัตน์  เตโชฬาร รศ. 3,000
17 คุณขวัญทศรย์  อริยมรรคสกุล   2,500
18 คุณภีมศุภมาศ  อุดมดีพิพัฒนโชติ   2,444
19 คุณเยาวลักษณ์  ตั้งวิวัฒน์วงศ์ บธ. 2,000
20 คุณเนาวรัตน์  หงษ์สามารถ รศ. 2,000
21 คุณเกียรติ  วิทวัสสำราญกุล บธ. 2,000
22 คุณปวีณา ขุนวิทยา   2,000
23 คุณสุทธิชัย จรูญเนตร พส 2,000
24 ดร.มุกดา พัฒนะเอนก  รศ. 2,000
25 คุณจรัณยา  ตรีระพงศ์   พศ. 2,000
26 คุณพิมพ์พิส  วิทูรแก้วศิริ พศ. 2,000
27 คุณปรีชา  รื่นรวย   2,000
28 พ.ท.ดร.ชวาล ชมภูโคตร   1,500
29 คุณสุทธิชัย  ช่างฟอก บธ. 1,039
30 คุณดุษณี  เมศร์ศิริตระกูล พศ. 1,000
31 คุณตราบุญ  ศรีสรรพกิจ สป. 1,000
32 คุณสุกิจ  ศรีไกรวัชร รศ. 1,000
33 คุณประเสริฐ  สุศีลสัมพันธ์ พค. และ จส 1,000
34 คุณนพรัตน์  เลิศศิริมิตร ภส. 1,000
35 คุณจิตราพร  สุวรรณปากแพรก พศ. 1,000
36 คุณศิริรัตน์  ชูวงศ์ พส 1,000
37 คุณสถาพร  ขันธรักษวงศ์ รศ. 1,000
38 คุณประชา  พัฒนรัฐ รศ. 1,000
39 คุณประเทศ  แย้มยินดี รศ. 1,000
40 คุณยุบุญ  พฤหัสไพลิน   1,000
41 คุณทวี  รัตนจรัสกุล บธ. 1,000
42 คุณนิวัฒน์ กิจวิทยกุล พม. 1,000
43 คุณพีระพัฒน์ โชติชัย   1,000
44 คุณอัครเดช  จันทรพิพัฒน์ พค. และ จส. 500
45 คุณอนงค์  ทรัพยรังสี พม. 500
46 คุณพินิดา  จิวะไพศาลพงศ์ พศ. 500
47 คุณระวีวรรณ  จุมพล รศ. 500
48 คุณบุษกร เรืองผลวิวัฒน์ รศ. 500
49 คุณจุฑามาศ  มหาคุณ ภส. 500
50 พ.อ.โอฬาร หาญสุรภานนท์ รศ. 500
51 คุณบุญส่ง แป้นหาญ รศ. 260
52 คุณสุทธิกานต์ เทพทวี ภส. 100
53 คุณอังคณา  สิริเวสมาศ   100
       
                                        ยอดบริจาค เดือนธันวาคม 2558
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 56,139 บาท
  ธนาคากสิกรไทย 28,304 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 17,000 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  50,000 บาท
  ธนาคารทหารไทย 16,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 5,500 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 173,443 บาท