Sidebar

     กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้รับมอบหมายจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน The 1st NIDA ASEAN Camp 2014 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 110 คน เข้าร่วมค่ายและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-23 มิถุนายน 2557 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก และลงพื้นที่ทำกิจกรรม USR (University Social Responsibility) ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมเดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

     อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ได้กล่าวในพิธีปิดโครงการว่า “รู้สึกยินดีและดีใจที่โครงการ The 1st NIDA ASEAN Camp 2014 ได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แม้ว่าจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาทั่วประเทศมากถึง 110 คน ซึ่งเดิมทีเดียวสถาบันตั้งเป้าไว้เพียง 80 คน เท่านั้น สิ่งที่นิด้าคาดหวังคือ หลังจากที่นักศึกษาทุกคนผ่านค่ายนี้ไปแล้ว จะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ พร้อมที่จะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 ที่ทุกคนทราบกันดีคือ ประชาคมอาเซียน หรือ AEC” อธิการบดีกล่าว พร้อมกันนี้ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา จำนวน 110 คน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์