Sidebar

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR)  โดยจัดตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆ  และเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา หน่วยงานในสถาบันร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ วันอาทิตย์ที่  31  สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน อ.เมือง จ.นครนายก จัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมอบหนังสืออาเซียนและสื่อการเรียนรู้เพื่อจัดทำมุมอาเซียนในห้องสมุดของโรงเรียน และมอบทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท