Sidebar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปมอบของขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,000 บาท โดยมีประธานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองจั่นเป็นตัวแทนผู้รับมอบของขวัญเพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติต่อไป