Sidebar

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR)  โดยจัดตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆ  และเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา หน่วยงานในสถาบันร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2558 ณ โรงเรียนบางกอกศึกษา ลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแหล่งการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,200 บาท โดยมีคุณครูอำพัน วงศ์พุฒ อาจารย์อาวุโสโรงเรียนบางกอกศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำเงินบริจาคไปดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด ให้มีความพร้อมต่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป