Sidebar

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR)  โดยจัดตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆ  และเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา หน่วยงานในสถาบันร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 นางสาวประภัตรา ปักกัดตัง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม  เป็นตัวแทนสถาบันฯ มอบสิ่งของ เสื้อผ้า และของเล่นเด็กที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา มอบให้กับตัวแทนจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งมูลนิธิฯ จะนำสิ่งของเหลือใช้ เสื้อผ้ามือสอง เพื่อนำมาคัดแยกให้เด็กๆ และผู้ยากไร้ และบางส่วนจะนำไปจัดจำหน่ายเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันแก่เด็กๆ