Sidebar

ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน ประจำปี 2559 - เดือนตุลาคม 2559

รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนตุลาคม 2559

ลำดับ ชื่อ - สกุล  คณะ

จำนวนเงิน

(บาท)

1 พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ รศ. 12,000
2 คุณอุไร เอี่ยวสีหยก บธ. 10,000
3 คุณสมศักดิ์ แสงนิภา รศ. 10,000
4 คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ   10,000
5 คุณผ่องลักษณ์ วาสิกศิริ   10,000
6 คุณกิติมา พ่วงศิริ ภส. 5,000
7 คุณมยุเรศ อร่ามรัตน์ รศ. 5,000
8 พล.ร.ต.ธีรัช หทยีช รศ. 5,000
9 คุณพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์  รศ. 5,000
10 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
11 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   5,000
12 คุณวิชัย จินดากิจสกุลชัย บธ. 4,000
13 คุณขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์ บธ. 3,000
14 คุณชัยยุทธ หวงสุรนันท์ รศ. 3,000
15 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รศ. 3,000
16 คุณเสาวลักษณ์ วรรณสถิตย์ รศ. 3,000
17 คุณจันทิมา สุทัศนาวิจิตร บธ. 2,000
18 คุณอรรถพงษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ บธ. 2,000
19 คุณธรณิน วัฒนคุลัง บธ. 2,000
20 คุณสมพร มานะอุดมการ พค. 2,000
21 คุณเย็นตา กรวิจิตรกุล พค. 2,000
22 คุณสิริมา ธนาสุนทรโชติ พศ. 2,000
23 นางลลนา ไตรมาศ พศ. 2,000
24 คุณดุษฎี หาญไกรพงศ์ ภส. 2,000
25 คุณนุศรินทร์ ขัตติยูทัยวงศ์ ภส. 2,000
26 คุณเสกสรร รัตนาบดี รศ. 2,000
27 คุณพรกมล ตรีรัตนชาติ รศ. 2,000
28 คุณวธัญดี พันธ์ศรีมังกร รศ. 2,000
29 พลตำรวจตรีธนา ชูวงศ์ พค. 1,900
30 คุณเกรียงไกร วังวิจิตร บธ. 1,000
31 คุณเดชาวัต ตรีทศเดช บธ. 1,000
32 คุณศศากร ศรัณยพงศ์ พค. 1,000
33 คุณเพ็ญจันทร์ นครอินทร์ พค. 1,000
34 คุณศิริรัตน์ ภู่เกลี้ยง พค. 1,000
35 คุณสมจิตร บำเพ็ญวราภรณ์ พค. 1,000
36 คุณดาเรศ ชูยก พค. 1,000
37 คุณนพดล สินไพบูลย์ พค. และ จส. 1,000
38 คุณปราณี การเจริญกุลวงศ์ พศ. 1,000
39 คุณอมรรัตน์ ฉวีภักดิ์ รศ. 1,000
40 คุณนิรุจ ยังเจริญ รศ. 1,000
41 พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รศ. 1,000
42 คุณกนกพร กิตติบำรุงสุข รศ. 1,000
43 คุณนุชจรี ณ สงขลา รศ. 1,000
44 คุณชัยวัฒน์ เด่นประภัสร์ รศ. 1,000
45 คุณประสูติ เอกภาพันธ์ รศ. 1,000
46 พ.ต.อ.หญิงธัญลักษณ์ ชวิศเจริญวงศ์ รศ. 1,000
47 คุณฐิติรัตน์ เพ็ญน้อย รศ. 1,000
48 คุณปัทมพร อารยะศาสตร์ รศ. 1,000
49 คุณสุณี เหลืองศิริวัฒนา รศ. 1,000
50 คุณประดับ กลัดเข็มเพชร รศ. 1,000
51 คุณประกาศ ดิษฐทิม รศ. 1,000
52 คุณพเนตร์ บัวแจ่มรัตนวงศ์ รศ. 1,000
53 คุณพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รศ. 1,000
54 รองศาสตราตารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ สป. 1,000
55 คุณนพรัตน์ บุญสุภาพ สป. 1,000
56 คุณสุดาจิตร สุนทรธรรม สป. 1,000
57 คุณพรเทพ สถิรปัญญา สป. 1,000
58 คุณบุษกร พงษ์เผือก บธ. 500
59 คุณสมบัติ ธำรงสินถาวร บธ. 500
60 คุณอัญชลินทร์ สันติเสวี ภส. 500
61 คุณนฤมล ศิริสอาด รศ. 500
62 คุณปัทมา ดวงพัตรา รศ. 500
63 คุณสุนีย์ ครุจิต รศ. 500
64 คุณเกศรา สามบุญเที่ยง รศ. 500
65 คุณชูเกียรติ กาญจนภรางกูร รศ. 500
66 คุณวนิดา เตชะพันธุ์ รศ. 500
67 คุณกนกพร ไล่กสิกรรม รศ. 500
68 คุณสุพัฒน์กิจ ชูศิลปชัย รศ. 500
69 คุณประภาพรรณ กาญจนสุภัค รศ. 500
70 คุณประสงค์ รัตนวารีกุล รศ. 500
71 คุณศรีสุดา มารแพ้ รศ. 500
72 คุณอิสรีย์ นามประสิทธิ์   500
73 คุณดรุณวรรณ หล่อฤทัย พม. 300
74 คุณสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว รศ. 300
75 คุณศุภรักษ์ เหมือนโพธ์ บธ. 200
76 คุณสกุลรัตน์ ตาละโสภณ   200
77 คุณปัญญ์มณฑ์ วุฒิเกรียงไกรกุล บธ. 100
       
  ยอดบริจาค เดือนตุลาคม 2559
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 36,800 บาท
  ธนาคารกสิกรไทย 25,100 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 22,600 บาท
  ธนาคารกรุงเทพ  42,500 บาท
  ธนาคารทหารไทย 18,500 บาท
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15,000 บาท
  รวมบริจาคทั้งสิ้น 160,500 บาท