Sidebar

 

1. งานประชาสัมพันธ์และงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

1.1 งานประชาสัมพันธ์

- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ระดับสถาบันและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ (ร่วมกับคณะ/สำนัก) วางแผนการจัดซื้อสื่อโฆษณา วางแผนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสื่อโฆษณา เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย 

- พัฒนาระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์

- งานประเมินผลการประชาสัมพันธ์ งานติดตามผล (Monitoring) เช่น News Clipping สรุปข่าวสถาบันจากสื่อหนังสือพิมพ์ ปีละประมาณ 1,300 ข่าว และคิดมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (PR Value), การติดตามข่าวทางเว็บไซต์ผ่าน Google Alert

- รวบรวมข้อมูลสำคัญของสถาบันเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดทำหนังสือประวัติบุคคลสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ค้นหาประวัติ สัมภาษณ์ และเรียบเรียง)

- จัดโครงการ/กิจกรรมเฉพาะกิจในโอกาสสำคัญ เช่น พิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ๕ ธันวาคม เป็นต้น

- จัดงานแถลงข่าว ดูแลต้อนรับสื่อมวลชน เมื่อมีกิจกรรมสำคัญของสถาบัน 

- เขียนสรุปข่าวสถาบันเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในภายนอก 

- ส่งข่าวให้สื่อมวลชนทุกแขนง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

- เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ของสถาบัน เช่น ปฏิทินกิจกรรม (itc.nida.ac.th/event) เว็บไซต์สถาบันหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ (www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/news)  Twitter: prnida (https://twitter.com/prnida) Facebook: NIDA Thailand (www.facebook.com/nida.ac.th) ป้ายประชาสัมพันธ์ (Poster Board, vinyl billboard, LED Billboard, Digital Signage) สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (จดหมายข่าว, โปสเตอร์, โบร์ชัวร์, แผ่นพับ)

- งานพิธีกรในกิจกรรมที่คณะ/สำนัก/หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น

- จัดทำของที่ระลึกให้กับผู้บริหารสถาบัน แขกเชิญสถาบัน และวิทยากรรับเชิญโดยหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน

- จัดกิจกรรมแนะนำสถานที่สำคัญภายในสถาบัน (Campus Tour)

- ให้บริการข้อมูลข่าวสารสถาบันทางโทรศัพท์เบอร์กลางสถาบัน 027273000

- ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายในสถาบัน คณะ/สำนัก/ศูนย์ ฯลฯ

- ร่วมกับกองบริการกออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- มีหน้ามี่รับข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง ดังนี้ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , โทรศัพท์ : 027273000, Facebook : “NIDA Thailand” หรือ เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช

 

1.2 งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

- งานถ่ายภาพนิ่งและนำเข้าคลังภาพ ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 100,000 ภาพ

- งานถ่ายภาพเคลื่อนไหว (VDO) เช่น งานประชุมสัมมนา กิจกรรมสถาบัน ฯลฯ เพื่อจัดทำเป็น VTR

- จัดทำเอกสาร/จดหมายข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ออกแบบและจัดทำจดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ (๒๔ หน้า) ราย ๖ เดือน ส่งให้กับศิษย์เก่าประมาณ 45,000 คน ออกแบบและจัดทำจดหมายข่าวนิด้า (16 หน้า) ราย 2 เดือน ส่งให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศประมาณ 6,000 คน ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบป้ายไวนิล ออกแบบโปสเตอร์ ออกแบบการ์ด ออกแบบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ “WISDOM for Change” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางสถานี NATION TV

- ดูแลเว็บไซต์ทีวี (tv.nida.ac.th)

- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาพเคลื่อนไหว (Spot/TVC) เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของสถาบัน ผ่านระบบ Digital Signage (เครือข่ายโทรทัศน์ LCD) และเผยแพร่ผ่านจอ LED Billboard อย่างน้อย ๑๐ ข่าวต่อเดือน

- ร่วมผลิตรายการวิทยุ รายการวิทยุ “สารพันปัญญาจากนิด้า” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 14.00 – 14.30 น. สถานีจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz

- ร่วมผลิตรายการวิทยุ รายการสนามข่าว 101 ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40 - 09.00 น. ทางสถานีวิทยุ FM 101 MHz

 

2. งานกิจกรรมเพื่อสังคม

- จัดกิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

- จัดโครงการกิจกรรมด้านช่วยเหลือสังคมตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันด้านการเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ โดยมีโครงการหลัก ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ โครงการโครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอก และโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม-ค่ายอาเซียน

- จัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือตามสถานสงเคราะห์และมูลนิธิรวมทั้งองค์กรการกุศลต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ในสถาบัน และเพื่อเชื่อมต่อความเป็นอันหนึ่งต้องการปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อ สังคม ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในสถาบัน กิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งการจัดเลี้ยงอาหารว่าง อาหารกลางวัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ หรือมอบเงินบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล

 

3. งานฐานข้อมูลศิษย์เก่า

- ดูแลฐานข้อมูลศิษย์เก่านิด้าสัมพันธ์

- ติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่านิด้าสัมพันธ์ประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน ของทุกคณะให้เป็นปัจจุบัน

- จัดทำรายงานสรุปการแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนาทราบทุก ๒ เดือน

 

4. งานระดมทรัพยากร บริหารกองทุนนิด้าพัฒนา จัดกิจกรรมระดมทุน

- วางแผนการระดมทุน และแผนการสนับสนุนการระดมทุนเข้ากองทุนนิด้าพัฒนา ซึ่งปัจจุบันมีเงินบริจาคในกองทุนนิด้าพัฒนาประมาณ 30,000,000 บาท

- รับผิดชอบโครงการระดมทุนภายใต้โครงการจัดสร้างพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึก ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการย่อยๆ ได้แก่ โครงการบริจาคเพื่อพัฒนาสถาบันสู่การเป็น World Class University โครงการกองทุนเพื่อน้อง โครงการกองทุนพระบรมรูปฯ เพื่อพัฒนานิด้า

- รับผิดชอบโครงการสนับสนุนการระดม เช่น โครงการผู้บริหารพบศิษย์เก่า โครงการประกวดแนวความคิดในการปรับปรุงพัฒนาสถาบัน และการประกวดคำขวัญกองทุนนิด้าพัฒนา โครงการให้ทุนวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการจัดทำบัตรอวยพรวันเกิด โครงการมอบโล่รางวัลแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน เป็นต้น

 

5. งานบริหารและธุรการ

- งานแผนและงบประมาณ จัดทำงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงาน 

- งานการเงินและบัญชี ขออนุมัติงบประมาณ เบิกจ่ายเงิน จัดทำบัญชีเงินยืมทดรอง 

- งานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ งานซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่าย ดูแลพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน

- งานจัดประชุม เชิญประชุม บันทึกรายงานการประชุม จัดอบรม จัดทำโครงการอบรม เตรียมการอบรม ประเมินโครงการอบรม

- งานบริหารบุคคล การจ้าง ต่อสัญญา ประเมินผลการปฏิบัติงาน

- รับ-ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบ E-document งานจัดเก็บเอกสาร และทำลายเอกสาร เดินเอกสาร เวียนหนังสือราชการ

- รับโทรศัพท์สายภายในโทรมาติดต่อสอบถามเบอร์ภายในสถาบัน และรับโทรศัพท์สายภายนอกที่โทรมาติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ จากนั้นให้ข้อมูลเบื้องต้น เช่น การสมัครเรียน การสมัครงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/อบรม/โครงการ/กิจกรรม  และให้ข้อมูลในการติดต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ โอนสายไปยังเบอร์ภายในต่างๆ 

- ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย