Sidebar

ความเป็นมาของกองทุน

           “กองทุนนิด้าพัฒนา” ได้ก่อตั้งขึ้นตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนนิด้าพัฒนา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 ลงนามโดยท่านจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป (ปัจจุบันได้มีการแก้ไขระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของ สถาบัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของกองทุน ดังระเบียบกองทุนนิด้าพัฒนา ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553)

          วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกองทุนนิด้าพัฒนามี 2 ประการ คือ เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล (ตามปรัชญาของสถาบันที่ว่า “สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” หรือ “WISDOM for Change” )  และเพื่อส่งเสริมการวิจัย การเรียนและการสอนของสถาบันเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด.

           “กองทุนนิด้าพัฒนา” จะมีรายได้จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เงินอุดหนุนจากสถาบัน, เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน, เงินบริจาค, ดอกผลที่เกิดจากกองทุน และอื่นๆ

           ท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินอนุเคราะห์ให้แก่กองทุนนิด้าพัฒนา เพื่อเป็นการทำบุญในด้านการศึกษาของชาติ  ซึ่งอาจจะทำบุญในวาระสำคัญๆ ได้แก่ วันคล้ายวันเกิด, วันครบรอบแต่งงาน, วันแซยิดของบุพการีหรือตนเอง, วันที่ประสบความสำเร็จต่างๆ หรือในโอกาสสำคัญๆ อื่น ตามแต่กำลังศรัทธา  จะทำให้กองทุนนิด้าพัฒนาสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม