Sidebar

เยี่ยมชมนิด้า

     บนพื้นที่ 44 ไร่ นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมโดยรอบอาคาร การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่า สิ่งก่อสร้างต่างๆ ถูกสร้างขึ้น ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  อันแสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็น world class university

     นิด้า กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรและการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสถาบันให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเสริมความโดดเด่นด้านทัศนียภาพและภูมิทัศน์ของสถาบันให้มีความสวยงาม โดยเน้นความสะอาด ความร่มรื่น (Preen and Clean Campus) และความปลอดภัยในสถาบัน