Sidebar

เลือกเรียนนิด้า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันการศึกษาของรัฐ ก่อตั้งตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

Read more...

การสอนเป็นเลิศ

เป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย.

Read more...
Page 1 of 2