Sidebar

การสอนเป็นเลิศ

เป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย.

คณาจารย์ที่มีคุณภาพ

สถาบันมีความภาคภูมิใจในการคัดเลือกบุคลากรที่มีมาตรฐานสูง อันนำไปสู่การเข้ารับบุคลกรที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือร้อยละ 89 (รายงานประจำปีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555) นอกจากนี้ยังมีสัดส่วยอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงมากคือ ร้อยละ 67 ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่าคณาจารย์ไม่เพียงแต่มีพื้นฐานการศึกษาสูง แต่ยังมีผลงานค้นคว้าวิจัยภายหลังจากจบการศึกษาแล้วอีกด้วย ซึ่งมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

ความเป็นเลิศด้านวิจัย

ที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัมนบริหารศาสตร์เป็นที่รู้จักด้านการทุ่มเทความเชี่ยวชาญไปที่งานในด้านบริการวิชาการและการเป็นที่ปรึกษา ณ วันนี้ สถาบันมุ่งเน้นไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก โดยกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยพื้นฐานและการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติทั้งในกลุ่มคณาจารย์และในกลุ่มนักศึกษา เป้าหมายของสถาบัน คือ มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติภายในเวลาห้าปีข้างหน้า

 

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

คุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ว่าอยู่ในระดับแนวหน้า ซึ่งสถาบันมุ่งที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป สถาบันกำหนดให้ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และตอบสนองต่อความต้องการของผุ็เรียน