Sidebar

สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเลิศ

ภายในสถาบัน ห้องเรียน ศูนย์ประชุม และห้องสัมมนาทุกห้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน สามารถรับรองสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท.